Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�i�e i�i resmi

(GMT+08:00) 2008-12-26 13:29:17 cri

    �in'in geleneksel sanatlar�ndan biri olan �i�e i�i resminin k�keni, enfiye �i�esi i�ine yap�lan resimlerdir. Bu geleneksel el sanat�nda, cam ve kehribar gibi malzemelerden yap�lan �i�enin i� y�z�ne �zel bir f�r�ayla zarif resimler yap�l�r. Resimler genellikle �in hat sanat�, do�al manzara, �i�ek ve ku�, g�zel k�z, tarihi �yk�ler veya efsaneleri konu al�r.

    �i�e i�i resmi yapmak i�in y�ksek teknik ve sanatsal yetkinlik gerekir. Bir �i�e i�i resmini tamamlamak, genellikle birka� hafta, hatta birka� ay al�r. Bu sanat eserleri, g�zel ve zarif olmalar�ndan dolay� hem s�s e�yas� hem de �i�e olarak kullan�labilir. �in'de bu sanat dal�nda Beijing, Hebei, Shandong ve Guangzhou olmak �zere d�rt ekol bulunur. Bunlardan en y�ksek seviyeli, en geni� �apl�, en h�zl� geli�en ve en b�y�k etkiye sahip olan Hebei ekol�d�r. Hebei ekol�ne ait �i�e resimleri, �in'in devlet d�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� listesine al�nm��t�r. Hebei ekol�ne ait �i�e i�i resminin be�i�i olan Hengshui de, �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan "�in'in �i�e i�i resminin memleketi" olarak ilan edilmi�tir. �in'in Yuan hanedan�nda (1206-1370 y�llar�) Mo�ol ve Tibetlilerin ya�ad�klar� b�lgelerde enfiye �ekme al��kanl��� vard�. Ming hanedan�n�n (1368-1644 y�lar�) Wanli d�neminde, �talyan papaz Matteo Ricci'nin �in'e enfiye getirmesiyle, enfiye �in'de de yay�lmaya ba�lam��t�r. Qing hanedan�n�n (1644-1911 y�llar�) Daoguang d�neminde ise, enfiye �i�esinin i�ine resim yapma tekni�i geli�mi�tir.

    Qing hanedan�n�n Guangxu d�neminde, Beijing'de ortaya ��kan enfiye �i�esi i�ine resim yapma tekni�i, �in'in cam memleketi olan Shandong eyaletinin Boshan b�lgesine ge�mi�tir. Ressam Bi Rongjiu, b�lgede �retilen kaliteli cam malzemeden yap�lan �i�elerin i�ine resim �izmeye ba�layarak, Boshan b�lgesindeki �i�e i�i resim sanat�n�n kurucusu olmu�, sonra da bu alanda �in tarihinin en bilinen isimlerinden biri haline gelmi�tir.

    �i�e i�i resmi, yurti�i ve yurtd���nda b�y�k �n kazanm��t�r. 19. y�zy�l�n sonunda, i�ine resim �izilmi� s�s enfiye �i�eleri, �in'in geleneksel el sanat� �r�nlerinden biri olarak yurti�i ve yurtd��� piyasalarda b�y�k miktarlarda sat�lm��, daha sonra koleksiyoncular taraf�ndan antika olarak saklanmaya ba�lam��t�r. G�n�m�zde �i�e i�ine resim yapma tekni�inde b�y�k ilerleme kaydedilmesiyle, bu sanat incelik kazanm��t�r. Bug�n d�nyan�n bir�ok �lkesindeki m�zelerde �i�e i�i resmi eserleri bulunmaktad�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040