Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Meksika Yaylas�'ndaki spor �enli�i

(GMT+08:00) 2008-12-23 16:04:45 cri

  40 y�l �nce, 19. Olimpiyat Oyunlar� Meksika Yaylas�'nda bulunan ba�kent Meksiko'da yap�ld�. Latin Amerika k�tas�nda d�zenlenen ilk Olimpiyat Oyunlar� olan Meksiko Olimpiyatlar�, Olimpiyat tarihinde yeni bir sayfa a�t�.

  Uluslararas� Olimpiyat Komitesi taraf�ndan 1963 y�l�nda d�zenlenen 60. toplant�da, Meksiko kentinin 19. Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapmas�na karar verildi. Bu karar, sporcular�n v�cutlar�n�n, deniz seviyesinden 2240 metre y�kseklikteki Meksiko kentinde d�zenlenecek yar��malara uyum sa�lmay�p sa�layamayaca�� endi�esine yol a�t�.

  Meksika Ulusal Olimpiyat Komitesi Ba�kan� Eduardo o zaman ortaya ��kan durumu hat�rlay�p �unlar� s�yledi:

"�nsanlar�n, �zellikle Avrupal�lar�n kayg�s�n� gidermek i�in, Meksika b�y�k �aba harcad�. Yaylada d�zenlenen yar��malar�n sporcular�n sa�l���na zarar vermeyece�ini kan�tlamak i�in, Meksika'taki bilimadamlar� ve doktorlar bir�ok ara�t�rma yapt�. Bir�ok sporcu Meksiko Olimpiyat Oyunlar�'nda ba�ar� kazand�. Baz� sporcular d�nya rekoru bile k�rd�."

  Asl�nda deniz seviyesinden 2300 metre y�kseklikteki yaylada bulunan ortam, yaln�zca uzun ko�u ve y�zme gibi dayan�kl�l�k g�c�ne ihtiya� g�steren sporlar �zerinde s�n�rl� bir etki yapt�. K�sa ko�u, y�ksek atlama ve uzun atlaman�n da dahil oldu�u dallarda, sporcular bir�ok mucizeler yaratt�. Meksiko Olimpiyat Oyunlar�'nda, 36 Olimpiyat rekoru ve 34 d�nya rekoru k�r�ld�.

  Bunun yan� s�ra, Meksika h�k�meti Olimpiyat Oyunlar�'n�n �lkedeki ekonomik geli�meye yapt��� katk�ya b�y�k �nem verdi. Meksiko kentindeki altyap� tesislerini geli�tirmek ve kentin imaj�n� d�zeltmek i�in, Meksika h�k�meti 170 milyon dolarl�k b�t�e ay�rd�. 1965 y�l�nda in�a edilen Aztec Stadyumu 100 bin ki�ilik kapasitesiye sahip oldu. Meksiko Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, Aztec Stadyumu'nda iki D�nya Kupas�'n�n futbol ma�lar� da yap�ld�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040