Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in Milli Futbol Tak�m� Asya Kupas� i�in haz�rlan�yor

(GMT+08:00) 2008-12-23 16:00:38 cri

  2009 y�l�n�n ocak ay�nda ba�layacak olan Asya Kupas� eleme yar��malar� i�in haz�rlanan �in Milli Futbol Tak�m� 10 Aral�k'ta Hebei eyaletinde bulunan Xianghe Futbol Antreman� Merkezi'nde �al��ma yapmaya ba�lad�.

  2008 y�l�nda �in Milli Futbol Tak�m�, Olimpiyat Futbol Tak�m� ve 20 Ya� Alt� Gen� Milli Tak�m�, uluslararas� yar��malarda hi�bir galibeyet alamad�. �in Milli Futbol Tak�m�, 2010 y�l�nda G�ney Afrika'da yap�lacak olan D�nya Kupas� eleme grubundan ��kamad�. Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�ndaki futbol kar��la�malar�nda �eyrek finale y�kselemeyen Olimpiyat Futbol Tak�m�, grup yar��malar�nda bile hi�bir rakibini yenemedi. �u anda �in futbolu, �etin bir d�neme girdi. 2009 y�l�n�n Ocak ay�nda ba�layacak olan 2010 Asya Kupas� eleme yar��malar�na haz�rlamak amac�yla �in milli futbol tak�m� yeniden yola ��kt�.

  Aral�k ay�n�n ba��nda �in Futbol Derne�i, Milli Futbol Tak�m�'n�n yeni d�nem teknik direkt�r grubu ve kadrosunu belirledi. Olimpiyat Futbol Tak�m� antren�r� Yin Tiesheng, Milli Futbol Tak�m�'n�n yeni ba�teknik direkt�r� olarak se�ildi. Wang Baoshan ve Ou Chuliang da direkt�r olarak atand�. Du Zhenyu ve Zhou Haibing de dahil oldu�u �e�itli tan�nm�� futbolcular Milli Futbol Tak�m�'na se�ildi.

  Son y�llarda, �in milli futbol tak�m�n�n uluslararas� yar��malarda k�t� performans g�stermesi nedeniyle, Yin Tiesheng �zerinde a��r bir bask� hissediyor. Yin Tiesheng, kendi gelece�i hakk�nda �unlar� s�yledi:

"�zerimde kesinlikle bask� var. ��nk�, Milli Futbol Tak�m� bir �lkedeki futbolun en y�ksek seviyesini temsil eder. �in Futbol Derne�i beni Milli Futbol Tak�m�'n�n ba�teknik direkt�r� olarak atad�. Bu atamay� kabul etti�im i�in, b�t�n sorumlulu�u ben �stlenece�im."

  �in Milli Futbol Tak�m�'n�n 2010 D�nya Kupas�'na kat�lma hakk� kazanamamas� nedeniyle, yeni kurulan Milli Futbol Tak�m� 2011 Asya Kupas� ve 2014 D�nya Kupas�'na kat�lma hakk� kazanmak i�in haz�rl�k yapacak. Bu nedenle Milli Futbol Tak�m�'na se�ilen futbolcular�n ortalama ya�� 25'in al�nda tutuldu. Baz� "ya�l�" futbolcular, Milli Futbol Tak�m�'n�n yeni hedefi g�z �n�nde bulunduruldu�u i�in tak�ma se�ilmedi. �in futbol liginin 2007-2008 sezonunda "en iyi futbolcu" unvan� kazanan Du Zhenyu, Milli Futbol Tak�m�'ndaki tecr�beli futbolculardan biri. Du Zhenyu'nun bir�ok eski tak�m arkada�� art�k tak�mdan ayr�ld�. Du Zhenyu'nun gen� tak�m arkada�lar�yla birlikte milli futbol tak�m�n�n gelece�i i�in elinden geleni yapmas� gerekir. Du Zhenyu ��yle konu�tu:

"Bir�ok tecr�beli futbolcu Milli Futbol Tak�m�'na se�ilmedi. Tecr�beli bir sporcu olarak, daha b�y�k sorumluluk �stlenmem gerekiyor. Bizim g�sterece�imiz �abalarla, milli futbol tak�m�n�n ba�ar� kazanmas�n� istiyorum."

  �in Milli Futbol Tak�m�'na se�ilen futbolcular�n �o�unlu�u, 23 ya� civar�ndaki gen�ler. Tak�mdaki gen� defans sporcusu Wan Houliang, tecr�belerini artt�rmak i�in daha yo�un antreman yapaca��n� s�yledi.

  Asya Kupas� eleme yar��malar�n�n program�na g�re, �in Milli Futbol Tak�m� 2009 y�l�n�n Ocak ay�nda, Suriye ve Vietnam tak�mlar�yla kar��la�acak. Bundan �nce, �in tak�m� Bat� Asya'da d�zenlenen birka� has�rl�k kar��la�mas� yapacak. �in tak�m�n�n teknik direkt�r grubu, 2009 y�l�n�n Ocak ay�ndaki iki kar��la�may� kazanmak i�in ellerinden geleni yapacaklar�n� s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040