Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'in eski �a�lar�ndaki futbol---Cuju

(GMT+08:00) 2008-12-19 19:10:44 cri

    �in'in eski �a�lar�nda oynanan spor dallar�ndan biri olan Cuju'n�n, 2300 y�l� a�k�n bir ge�mi�i var. �in'in "�lkbahar ve Sonbahar" ve "Sava�an Devletler" (M.�.770-M.�.221 y�llar�) d�nemindeki Qi krall���n�n ba�kenti Linzi'de ortaya ��kan Cuju, Tang hanedan�nda (618-907) zirveye ��km��t�r.

    G�n�m�z�n futbolunu and�ran Cuju'yle ilgili ilk bilgilere "�in Tarihi" ve "Sava�an Devletler D�nemi Tarihi" adl� tarih kitaplar�nda rastlan�r. Bu iki kitapta yer alan bilgiler, d�nemin Qi krall���n�n ba�kenti Linzi'de, Cuju'n�n olgun bir e�lence arac� haline geldi�ini ve halk aras�nda yayg�n olarak oynand���n� g�steriyor. Qi kral� Xuanwang, M.�.319 ila M.�.301 y�llar� aras�nda h�k�m s�rm��t�r. Buna g�re, Cuju sporu, 2300 y�l �nce veya daha �nceki bir tarihte Qi krall���n�n ba�kenti Linzi'de yayg�n �ekilde oynan�yordu.

    Sava�an Devletler d�neminde Cuju, alt s�n�ftan insanlar�n tercih etti�i bir e�lenceyken, Bat� Han d�neminin (M.�.206-M.S.8 y�llar�) ilk y�llar�nda, soylular�n da be�enisini kazanm��t�r. Toplumsal �retim g�c�n�n geli�mesiyle birlikte, bu sporun tekni�i de geli�mi�, �zellikle Tang hanedan�nda b�y�k ilerleme kaydedilmi�tir. Topun daha hafif bir hale getirilmesi ve oyun s�ras�nda k�yas�ya ko�ma ve sert m�cadele gibi hareketler olmamas�ndan dolay�, Tang hanedan�nda bayanlar da bu oyunu oynamaya ba�lam��t�r. Song hanedan�na (960-1279 y�llar�) gelindi�inde ge�imini bu spordan sa�layanlara rastl�yoruz. Yuan hanedan�nda (1271-1368 y�llar�) ise, Guan Hanqing gibi �in tarihinin tan�nm�� �airleri, �iirlerinde erkek ve bayanlar�n birlikte futbol oynad��� sahneleri tasvir etmektedir. Ancak Qing d�nemindeki (1636-1912 y�llar�) tarih kitaplar�nda futbolla ilgili yaz�lara az rastlan�r.

    15 Temmuz 2004'te, Uluslararas� Futbol Federasyonlar� Birli�i Ba�kan� Joseph S. Blatter, 3. �in Uluslararas� Futbol �ampiyonas�'nda t�m d�nyaya "futbolun ilk olarak �in'de ��kt���n�" ilan etmi�ti. Bunun ard�ndan Shandong eyaletinin Zibo kenti de, d�nya futbolunun be�i�i olarak tan�mlanm��t�. 2006 y�l�nda Almanya'da d�zenlenen D�nya Kupas� s�ras�nda Blatter ��yle demi�ti: "Futbol, ilk olarak �in'de ortaya ��kt�. Linzi, futbolun be�i�idir. Bu, yaln�zca Linzililerin ve �inlilerin gururu de�il, ayn� zamanda t�m d�nyan�n gururu, futbolu ve D�nya Futbol �ampiyonas�'n� seven t�m insanlar�n gururudur."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040