Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in bayan futbol milli tak�m�na teknik d�zeyini y�kseltme �nerileri

(GMT+08:00) 2008-12-16 18:29:16 cri

  2008 y�l�nda �ili'de d�zenlenen 20 Ya� Alt� Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'nda, iyi performans g�steremeyen �in bayan futbol milli tak�m�, B Grubu'ndan ��kamad�. D�nyadaki g��l� tak�mlardan biri olan �in bayan futbol milli tak�m�, son y�llarda yeti�kin grubu ve gen� grubu yar��malar�nda pek iyi performans g�steremedi. �ili'de d�zenlenen 20 Ya� Alt� Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'n� izleyen futbol uzmanlar�, �in bayan futbol milli tak�m�na tavsiye ve �nerilerde bulundu.

  20 Ya� Alt� Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'nda, bir�ok insan �in bayan futbol milli tak�m�n�n gruptan ��kamamas�ndan dolay� �z�nt� duydu. �ili'de yay�n yapan bir televizyonda g�revli olan gazeteci Claudio Lazo, �in bayan futbol milli tak�m�n� ��yle de�erlendirdi:

"Yar��madan �nce, �in bayan futbol milli tak�m�n�n en az�ndan eleme yar��malar�na y�kselebilece�ini tahmin ediyordum. Maalasef, �inli k�zlar gruptan ��kamad�. �inli bayan futbolcular, �ok h�zl� ko�abiliyor ve yeterli fiziksel g�ce sahipler, yar��mada da �ok hareketli oynad�lar. Gruptan ��kmamas�na ra�men, �in tak�m� yine �ok iyi bir tak�m say�labilir."

  B Grubu'ndaki son yar��mada, �in bayan futbol milli tak�m� Amerikan tak�m�n� 2-0 ma�lup etti. �inli bayan futbolcular bu yar��mada �ok iyi oynad�. 20 Ya� Alt� Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'nda �ampyonlu�u kazanan Amerikan tak�m�n�n antret�r� Tony Dicicco, �in bayan futbol milli tak�m� hakk�nda �unlar� s�yledi:

"�in tak�m�yla yapt���m�z kar��la�mada bir�ok deneyim edindik. �inli bayan futbolcular �ok h�zl� ko�tular ve iyi tekni�e sahipler. Bir�ok futbolcu ataklara kat�ld�. Kar��la�madan �nce bunu d���nemedik. Bu kar��la�ma, daha sonraki eleme kar��la�mam�z i�in �ok yararl� oldu. �in tak�m�n�n gruptan ��kamamas�ndan dolay� �z�nt� duyduk."

  Daha �nce d�zenlenen 20 Ya� Alt� Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'nda iki d�nem g�m�� madalya alan �in bayan futbol milli tak�m�, �ili'de d�zenlenen D�nya Kupas�'nda, iyi performans g�steremedi. �in bayan futbol milli tak�m�n�n geri kalmas�n�n, �in'deki bayan futbolcu say�s�n�n �ok az olmas�ndan ba�ka ne gibi nedenleri var? Japonya bayan futbol milli tak�m�n�n antren�r� Norio Sasaki ��yle konu�tu:

"�inli bayan futbolcular orta sahada iyi oynayamad�. �in tak�m�nda �ekirdek oyuncusu yok."

  Son y�llarda, Japonya A Bayan Milli Futbol Tak�m� ve Gen� Milli Futbol Tak�m� uluslararas� yar��malarda da b�y�k ba�ar�lar kazand�. �yi tekni�e sahip olan orta saha oyuncular� �ok iyi pasla�malar yapabiliyor. Japonya tak�m�yla k�yasland���nda, �in tak�m�n�n stratejisi �ok basit. �inli futbolcular sahada az pasla�ma yap�yor.

  Amerikan tak�m�n�n antren�r� Tony Dicicco 2004 y�l�nda �in bayan futbol milli tak�m�n�n antren�rl��� i�in ba�vuruda bulunmu�tu. �in bayan futbol milli tak�m�n�n durumunu iyi bilen Dicicco, �inli bayan futbolcular�n antreman tarz�n�n de�i�tirilmesi gerekti�i g�r���n� ta��yor. Dicicco bu konuda �unlar� s�yledi:

"Bana g�re, �inli bayan futbolcular a��r� antremanlar yapt�. �in'de 30 ya��n� a�an bayan futbolcu �ok az, ama Amerika Birle�ik Devletleri'nde �ok var. �rne�in, Mia Hamm, Kristine Lilly ve Julie Foudy gibi bir�ok futbolcu sahalardan 37 veya 38 ya��ndayken ayr�ld�. Akl�ma, 30 ya��n� a�an tek �inli bayan futbolcu olarak Liu Ailing geliyor. A��r� antremanlar, futbolcular�n yorulmas�na ve sakatlanmas�na yol a�abilir. Bunun yan� s�ra, fazla antreman nedeniyle futbolcular futbola olan ilgilerini kaybedebilir. �yle olunca, yar��malarda �ok iyi oynayamazlar."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040