Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in feneri

(GMT+08:00) 2008-12-12 14:44:07 cri

    �in fenerinin tarihi, 1800 y�l �nceki Bat� Han d�nemine uzan�yor. �in'in Ay takvimine g�re y�l�n birinci ay�n�n 15. g�n�nde kutlanan Fener Bayram� s�ralar�nda mutlu bir hava yaratmak i�in, beraberli�i simgeleyen k�rm�z� fenerler as�l�rd�. Daha sonra fener, yaln�zca bayram s�ras�nda de�il, t�m zamanlarda da �inliler i�in mutlulu�un sembol� haline gelmi�tir.

    �in'in Han hanedan�nda Fener Bayram�, gerek saraylarda gerekse halk aras�nda fenerler as�larak kutlan�yordu. Zamanla bu bir gelenek haline gelerek daha sonraki hanedanlarda da s�rd�r�ld�. Song hanedan� d�neminde (960-1279 y�llar�), Bianliang ve Lin'an kentlerinde Fener Bayram�'n� kutlamak i�in fenerler d�rt-be� g�n aral�ks�z olarak yak�lmaya ba�lam��t�r. Ming hanedan�n�n (1368-1644 y�llar�) kurucusu Zhu Yuanzhang, Fener Bayram� s�ras�nda, ba�kent Nanjing'de yer alan Qinhuai Nehri �zerine on bin tane su feneri koydurtmu�, ba�kenti Beijing'e ta��d�ktan sonra da fenerleri asmak i�in �zel bir yer haz�rlatm��t�r. Qing hanedan�nda (1644-1912 y�llar�) da Fener Bayram� kutlamalar�na �e�itli yenilikler getirilerek zenginle�tirilmi�tir.

    Fener yap�m sanat�n�n ku�aktan ku�a�a aktar�lmas� ve geli�tirilmesiyle, fener �e�itleri zenginle�mi�, yap�m tekni�i de geli�mi�tir. Halk aras�nda fener, farkl� malzemelerden yap�larak farkl� tekniklerle s�slenir. Bu anlamda fener yap�m�, kapsaml� bir sanat dal�d�r. De�i�ik b�lgelerdeki �in fenerleri, o b�lgenin �rf ve adetlerinden bir�ok ��e alarak y�renin geleneklerine k�k salm��t�r. Fener Bayram� s�ras�nda fener asmak, binlerce y�l i�inde toplumsal bir e�lence faaliyetine d�n��m��t�r.

    �in feneri esas olarak saray feneri, bez fener ve asmal�k fener olmak �zere �� �e�ide ayr�l�r. Fenerlerin bi�imleri de �ok �e�itlidir; �rne�in insan fig�rleri, manzara, �i�ek ve ku�, ejderha ve anka ku�u, bal�k ve b�cek gibi bi�imlerde fenerler vard�r. �in feneri, resim, ka��t kesme ve nak�� gibi tekniklerle bambu, ah�ap, kam��, saman, boynuz, metal ve ipek gibi malzemeler kullan�larak yap�l�r. �in'in eski �a�lar�nda yap�lan en �nl� fenerler aras�nda, saray feneri ve bez fener yer al�yor.

    �in h�k�meti, maddi olmayan k�lt�rel miraslar�n korunmas�na b�y�k �nem veriyor. 20 May�s 2006'da �in feneri, �in Devlet Konseyi taraf�ndan ilk grup devlet d�zeyinde Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar Listesi'ne al�nd�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040