Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K�sa parkur s�rat pateni, "Wang Meng d�nemine" girdi

(GMT+08:00) 2008-12-09 17:41:50 cri

  Uluslararas� Paten Federasyonu taraf�ndan d�zenlenen 2008-2009 K�sa Parkur S�rat Pateni D�nya Kupas�'n�n �in aya�� 30 Kas�m'da sona erdi. Daha �nce d�zenlenen Amerika Birle�ik Devletleri ve Kanada ayaklar�nda iyi performans g�steren �in bayan paten milli tak�m�, �in aya��nda 5 alt�n madalyadan 4'�n� kazand�. �zellikle, tan�nm�� �inli patenci Wang Meng, 500 metre s�rat pateni yar��mas�nda 42.609 saniyelik dereceyle d�nya rekoru k�rd�. Wang Meng yar��madan sonra verdi�i deme�te �unlar� s�yledi:

  "�ok h�zl� kayd�m, yar��madan �nce bu kadar h�zl� kayabilece�imi d���nmemi�tim. Yar��mada, yaln�zca antren�r�n bana ��rett�i teknikleri ve tempoyu d���nd�m."

  �in aya��n�n ikinci g�n�nde, Wang Meng 1000 metre paten yar��mas�nda ikinci �ampyonlu�u kazanman�n yan� s�ra, �in bayan paten milli tak�m�yla beraber 3000 metre bayrak yar���nda alt�n madalya ald�. Wang Meng yar��madan sonra ��yle konu�tu:

  "D�nyadaki en g��l� rakibimiz olan Kore Cumhuriyeti milli tak�m�yla yar���rken, b�y�k heyecan duyduk. Antren�r yar��madan �nce bize, Kore Cumhuriyeti milli tak�m�n� yenmemiz gerekti�ini s�yledi. Yar��ta, sonucunu hi� d���nmedik. Koreli patencilerle �iddetli bir rekabet ya�ad�k. Yar��mada onlar� takip etmek i�in elimizden geleni yapt�k ve sonunda birincili�i kazand�k. ��te, bizim stratejimiz buydu."

  Birka� y�l �nce, k���k Yang Yang, Wang Chunlu, Sun Dandan ve K�� Olimpiyat Oyunlar�'nda �in'e ilk alt�n madalya kazand�ran b�y�k Yang Yang, �in bayan s�rat pateni milli tak�m�ndaki "4 �i�ek" olarak adland�r�ld�. Torino K�� Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, bu 4 ki�i aktif spor ya�am�ndan ayr�ld�. 1985 y�l�nda do�an Wang Meng, �in paten milli tak�m�ndaki yeni y�ld�z haline geldi. Wang Meng, 2006 Torino K�� Olimpiyat Oyunlar�'n�n 500 metre paten yar��mas�nda alt�n madalya kazand� ve ondan sonra, bu dalda d�nya rekorunu ve d�nya birincili�i korudu.

  Wang Meng, 2008-2009 K�sa Parkur S�rat Pateni D�nya Kupas�'nda �ok iyi performans g�sterdi. �zellikle D�nya Kupas�'n�n �in aya��nda 3 alt�n madalya kazand�. �in aya��na kat�lan Japon patenci Chika Ishida, Wang Meng'i ��yle de�erlendirdi: "Wang Meng �ok h�zl� kayd�. Onu ge�mek, �ok zor bir i�." �in paten milli tak�m�n�n Kanadal� antren�r� Almon Greg, Wang Meng hakk�nda �u de�erlendirmeyi yapt�:

  "Ba�ka patencilerle k�yasland���nda, Wang Meng'in tak�m arkada�lar�yla i�birli�i g�c�, ola�a�st�. Yar��malardan sonra, iyice dinlenebilir. Yar��mada g�c�n� nas�l koruyaca��n� iyi biliyor. Tabii ki, Wang Meng'in kayma tekni�i de m�kemmel."

  2008-2009 K�sa Parkur S�rat Pateni D�nya Kupas�'n�n ilk 3 bayra��nda, �inli bayan patenciler toplam olarak 12 alt�n madalya kazand�. Wang Meng, 12 alt�n madalyadan 9'unu ald�. B�ylece bayan k�sa parkur s�rat pateninde "Wang Meng d�nemi"ne girildi. Wang Meng'in kaydetti�i b�y�k ba�ar� hakk�nda, Almon Greg ��yle konu�tu:

  "Her yar��mada birincili�i kazanmak isteyen Wang Meng, d�nyadaki en g��l� patenci olabilir."

  Wang Meng, gen� tak�m arkada�lar�yla birlikte 2010 Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'nda yeni ba�ar�lar kazanmay� bekliyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040