Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bambu ka��d� yap�m sanat�

(GMT+08:00) 2008-12-05 16:46:02 cri

    Ka��t yap�m tekni�i, �in'in eski �a�lar�ndaki d�rt b�y�k bulu�tan biridir. Sichuan eyaletinin Jiajiang il�esi ve Zhejiang eyaletinin Fuyang kentinde hayat bulan bambu ka��d� yap�m sanat�, �in'in ilk grup devlet d�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar listesine al�nd�.

    1. Jiajiang bambu ka��d�

    Sichuan eyaletine ba�l� Jiajiang il�esinin do�al ko�ullar�, bambunun yeti�mesine �ok uygundur. Jiajiang'da Tang hanedan�ndan (618-907 y�llar�) itibaren bambudan ka��t yap�lmaya ba�lam��t�r. Bambu ka��d� yap�m tekni�i daha sonra Ming (1368-1644 y�llar�) ve Qing (1644-1912 y�llar�) hanedanlar�nda zirveye ��km��t�r. Tang hanedan�ndan itibaren, Jiajiang il�esi, "Shu ka��d� memleketi" olarak bilinir. Jiajiang il�esinde �retilen ka��t, kalitesi, bol �e�idi, ince tekni�i, b�y�k boyutu ve uzun ge�mi�iyle Sichuan b�lgesinde ve hatta yurtd���nda �n kazanm��t�r. O kadar ki, Qing hanedan�n�n Kangxi d�neminde, Jiajiang'a �zg� bambu ka��d�, imparatora hara� olarak sunuluyordu.

    Jiajiang'da bambu ka��d� yap�m�nda geli�tirilen geleneksel teknikler bug�n de aynen s�rd�r�lmektedir. Malzeme se�iminden ka��t yap�m�na kadarki s�re�te, toplam 15 halka ve 72 i�lem bulunur.

    �a��n ko�ullar�n�n de�i�mesiyle birlikte, Jiajiang'da bambu ka��d� yap�m�, hammadde yetersizli�i ve bu tekni�i bilenlerin giderek azalmas� gibi zorluklarla kar�� kar��ya bulunuyor. Jiajiang il�esinde ka��t �reten binden fazla at�lye bulunmas�na ra�men, ciddi anlamda geleneklere ba�l� kalarak elle ka��t yapanlara art�k pek rastlanm�yor. Bu nedenle, tarihi, k�lt�rel ve bilimsel de�erlere sahip maddi olmayan bu k�lt�rel miras�n bir an �nce koruma alt�na al�nmas� ve geli�tirilmesi gerekiyor.

    2. Fuyang bambu ka��d�

    Zhejiang eyaletinin Fuyang kentinde hayat bulan bambu ka��d� yap�m tekni�i ise, G�ney Song hanedan�ndan bu yana bin y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahiptir.

    Tarihte, Fuyang bambu ka��d�, yumu�akl��� ve k�flenmemesi nedenleriyle yurti�i ve yurtd���nda �n kazanm��t�r.

    Fuyang'daki bambu ka��d� ustalar�, geleneksel ka��t yap�m tekni�i temelinde kendilerine �zg� baz� teknikler de geli�tirmi�tir. Fuyang'da �retilen bambu ka��tlar� yaln�zca yurti�inde t�ketilmemekte, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Singapur ve Filipinler gibi �lkelere de ihra� edilmektedir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040