Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Reform ve d��a a��lma sayesinde �inlilerin sa�l�k durumu iyile�tirildi

(GMT+08:00) 2008-12-02 15:29:00 cri

  Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�ndan bu yana ge�en 30 y�lda, �in ekonomisinde istikrarl� geli�me kaydedildi. �inlilerin ya�am seviyesi �ok y�kseltildi. �inliler sa�l���n korunmas� ve geli�tirilmesine daha b�y�k �nem veriyor. �in h�k�meti halk�n sa�l�k durumunu iyile�tirmek ve insanlar�n ortalama �m�r s�resini uzatmak i�in, "Ulusal Sa�l��� Geli�tirme Plan�"n� haz�rlad�.

  �in Devlet Spor Genel M�d�rl��� Halk Sporu Dairesi Ba�kan Yard�mc�s� Xu Chuan �unlar� s�yledi:

  " Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�ndan sonra, �zellikle son 10'dan fazla y�lda, spor yapmay� seven �inliler �ok artt�. �inlilerin v�cut ve sa�l�k durumu �ok iyile�tirildi. Spor, insanlar�n vas�f�n�n y�kseltilmesinin yan� s�ra sosyalist maddi ve manevi medeniyetinin in�as�nda b�y�k rol oynad�. �lkdeki spor n�fusunun artmas�, vatanda�lar�n v�cut g��lendirilmesi i�in �nemli anlam ta��d�."

  Spor n�fusu, haftada 3 defa ve defada 30 dakikay� a�an spor yapan insanlar kastediliyor. Spor n�fusunun �lke n�fusundaki oran�, halk�n genel sa�l�k durumunu b�y�k �ekilde etkiliyor. �u an, �in'deki spor n�fusu, �lke n�fusunun y�zde 33.9'unu olu�turdu. Bu oran, 1996 y�l�na g�re 2.5 puan artt�.

  Gen�lerin boyu ve a��rl���n�n artmas�, vatanda�lar�n v�cutlerini g��lendirilmesinin bir g�stergesidir. 1980'l� y�llardan bu yana, 7-17 ya�lar� aras�ndaki erkek ve k�zlar�n boyu, 6.9 ve 5.5 santimetre y�kselirken a��rl��� da, 6.6 ve 4.5 kilo artt�.

  Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�ndan bu yana, �in h�k�meti vatanda�lar�n sa�l�k durumunu iyile�tirmek i�in bir�ok masraf harcad�. 2000 y�l�nda y�r�rl��e giren "��rencilerin S�t ��mesi Plan�", ilk ve orta okullardaki 2 milyondan fazla ��renciye yarar getirdi. "Ulusal Sa�l��� Geli�tirme Plan�"n�n uygulanmaya ba�land��� 1995 y�l�ndan bu yana, �in h�k�meti plan i�in toplam olarak 60 milyardan fazla yuan harcad�. �in E�itim Bakanl��� dahil h�k�met kurumlar� taraf�ndan ba�lat�lan "Milyonlarca �ocuk ve Gence Y�nelik G�ne� Sporu" kampanyas�, 3 y�l i�inde �lkedeki ��rencilerin y�zde 85'inin her g�n bir saatl�k spor yapmas�n� ama�l�yor.

  �in Beslenme Bilimi Derne�i Ba�kan Yard�mc�s� Yang Xiaoguang ��yle konu�tu:

  "Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�yla, �inlilerin ya�am seviyesi y�kseltildi. Insanlar�n yemekleri b�y�k �ekilde zenginle�tirildi. Et ve s�t de dahil olma �zere y�ksek besin de�erine sahip olan g�dalar, �inlilerin yemek sofras�nda s�k s�k g�r�l�r. Bu y�zden, �inli �ocuk ve gen�lerin v�cutlar� g�zle g�r�l�r �ekilde g��lendirildi."

  1978 y�l�nda �in'de yap�lan n�fus say�m� sonucuna g�re, �inli erkeklerin ortalama �mr� 66.9 y�l, kad�nlar�n ortalama �mr� 69 y�l oldu. �imdi, �inlilerin ortalama �mr� 71.8 y�l olur. Bu rakam, orta geli�mi� �lkelerin seviyesine ula�t�. Reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygulanmas�ndan sonra, orta ya�l� ve ya�l� �inlilerin sa�l�k durumu daha iyile�tirildi. Bir�ok ya�l�, spor yapmay� sever. Beijing'de ya�ayan 74 ya��ndaki Gao Xiaosong bey �unlar� anlatt�:

  "Emekli olduktan sonra, daha sa�l�kl� oluyorum. �u an, iyi ya�am al��kanl���na sahip oldum ve uygun �ekilde spor yap�yorum. �imdi, halk�n ya�am seviyesi daha y�kseltildi. Yaln�zca sa�l�kl� insanlar, hayattan zevk alabiliyor."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040