Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ke�i kapma oyunu

(GMT+08:00) 2008-11-28 19:51:50 cri

    Ke�i kapma, Kazaklar�n geleneksel bir oyunudur. �lk �nce Altay b�lgesinde geli�tirildi�i s�ylenen bu gelenek, g�n�m�zde Kazak �obanlar aras�nda halen s�rmektedir. Ke�i kapma, yaln�zca at �zerinde oynanan bir oyun de�il, g�� ve cesaretin de boy �l���t��� bir binicilik yar���d�r. Ke�i kapma oyunu, genellikle bayramlar s�ras�nda d�zenlenir. Bu nedenle her bayram �ncesinde, �obanlar aras�ndan se�ilen temsilciler yer ve tarih belirler. Ke�i kapma oyununun yap�laca�� g�n, erkek-kad�n, gen�-ya�l� herkes bayram k�yafetlerini giyip belirlenen yere giderek kocaman bir daire olu�turur ve oyunu seyreder.

    Oyunda genellikle iki ya��ndaki ke�iler tercih edilir. Ke�inin ba�� ve ayaklar� kesilir ve yemek borusu s�k� �ekilde ba�lan�r. Bazen ke�i suda belli bir s�re bekletilir ya da karn�na su doldurulur; b�ylece daha sa�lam olmas� ve kolay par�alanmamas� sa�lan�r.

    Ke�i kapma oyunu �e�itli bi�imlerde oynan�r. Bunlardan �� tanesi en �ok tercih edilen bi�imlerdir. Birincisi, iki ki�i aras�nda oynan�r. �ki ki�iden biri ke�iyi bir ucundan, di�eri de di�er ucundan tutar ve �ekmeye ba�lar. Ke�i kimin elinde kal�rsa, o kazan�r. �kincisi ise, gruplar aras�nda oynan�r. Eskiden bu oyun iki a�iret aras�nda oynan�yor ve kazanmak a�iretin onuru say�l�yordu. ���nc�s� ise, toplu halde oynan�r. Oyunun hakemi ke�iyi yere atar atmaz, oyuncular ke�iyi kapmaya �al���r. Kim ke�iyi eline al�p kimseye kapt�rmadan daha �nceden belirlenen �ad�r�n �zerine atmay� ba�ar�rsa, oyunun galibi o olur.

    Oyunun galibi, ke�iyi hangi ailenin �ad�r�na atarsa, o �ad�r�n sahibi �ok mutlu olur; bu, o aile i�in bir u�ur say�l�r. �ad�r�n sahibi koyun kesip yemek haz�rlar ve kutlamaya gelen konuklar� a��rlar. Kar�nlar�n� doyuran konuklar da �ark� s�yleyip dans etmeye ba�lar; bu e�lence ertesi g�n�n sabah�na kadar s�rer.

    Oyunu kazanan ki�i i�in ise bu galibiyet b�y�k bir gurur ve onur kayna��d�r. Herkes onu kutlar. Oyunda kullan�lan ke�inin etini yiyenler de gurur ve mutluluk duyar. ��nk�, Kazak geleneklerine g�re bu ke�inin etinden yiyenler, felaketlerden korunur ve �anslar� a��k olur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040