Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Shanghai Tenis Master Kupas� sona erdi

(GMT+08:00) 2008-11-25 20:27:55 cri

  Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n son b�l�m�, 16 Kas�m'da Shanghai Qizhong Tenis Merkezi'nde sona erdi. Profesyonel Erkekler Tenis Derne�i (ATP) taraf�ndan d�zenlenen master finali, 2009 y�l�n�n sonunda Londra'da d�zenlenecek. Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n sona ermesine ra�men, master kupas� tenisseverlerde bir�ok unutulmaz an� b�rakt�. Tenis kortlar�ndaki g�z al�c� yar��malar�n yan� s�ra, kort d���nda meydana gelen olaylar da en az bir o kadar ilgin� ve duyguland�r�c� oldu.

  "Federer" adl� sevimli oyuncak ay� bir�ok insan taraf�ndan be�eniliyor. Birle�mi� Milletler �ocuklar Fonu (UNICEF) ve Profesyonel Erkekler Tenis Derne�i taraf�ndan ortakla�a ba�lat�lan bir hay�r i�i "Federer Ay�s�"n�n ad�na d�zenlendi. Ay�n�n ismi, zaman�n tenis alan�nda erkekler d�nya klasman�nda ilk s�rada bulunan Roger Federer'den geldi. Bir "Federer Ay�s�" 8 dolarla sat�l�yor. "Federer Ay�s�" sat���ndan elde edilen gelir, d�nyadaki yoksul �ocuklara ba���lan�yor. 2005 y�l� Shanghai Tenis Master Kupas�'nda, "Federer Ay�s�" piyasada da sat�lmaya ba�land� ve �ok iyi sat�� yap�ld�.

"Federer Ay�s�"ndan s�z edilirken, insanlar�n akl�na Roger Federer geliyor. Shanghai Tenis Master Kupas�'na 5 defa kat�lan ve kupay� iki kez kazanan Roger Federer hay�r i�i yapmay� �ok seviyor. Birle�mi� Milletler �ocuklar Fonu'nun el�isi olan Federer �unlar� s�yledi:

"Hay�r i�leriyle u�ra�may� hep sevdim. �u ana kadar, bir�ok hay�r i�i yapt�m ve kendi fonu kurdum. Gelecekte hay�r i�leri yapmaya kararl�l�kla devam edece�im."

Ancak, Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n son d�neminde, hediyelik e�ya satan ma�azalarda "Federer Ay�s�" g�r�lmedi. Son 4 y�ld�r d�zenlenen master kupas� finalinde, ilk defa Federer de g�r�lmedi.

Shanghai Tenis Master Kupas�'yla baz� an�lar, �ok iyi de�il. �imdi, "yar��madan vazge�mek" s�z�, Profesyonel Erkekler Tenis Derne�i Uluslararas� M�d�r� ve Shanghai Tenis Master Kupas� Genel S�perviz�r� Brad Drewett'i �ok rahats�z ediyor. ��nk�, 2005 y�l�nda d�zenlenen Shanghai Tenis Master Kupas�'nda, Andre Agassi, Rafael Nadal ve Marat Safin'in de dahil oldu�u 5 master tenis�isi sakatl�k dolay�s�yla yar��madan �ekildi. �inli tenisseverler ve sponsorlar, tenis�ilerin yar��madan �ekilmesinden b�y�k ho�nutsuzluk duydu. Bu olay� Drewett ��yle de�erlendirdi:

"2005 y�l�ndaki Shanghai Tenis Master Kupas�, 'm�kemmel bir kas�rga' oldu. �mr�m boyunca bunun gibi "kas�rga"ya bir daha rastlamak istemem."

�lgili taraflar�n �abalar�yla, 2005 y�l�n�ndan sonra 3 master kupas� da ba�ar�yla d�zenlendi. Baz� tenis�ilerin sakatl�k dolay�s�yla yar��madan �ekilmelerine ra�men, gittik�e olgunla�an �inli tenisseverler, tenis�ilerin yar��madan �ekilmesinden �ok etkilenmedi.

Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n son d�nemi, �ampyon olan S�rp sporcu Novak Djokovic'te g�zel an�lar b�rakt�. Shanghai'da her g�n en az 3 hediye ald���n� belirten Djokovic �unlar� s�yledi:

"Ald���m hediyeleri evime g�t�rece�im. Bana b�y�k destek veren �inli tenisseverlere te�ekk�r ederim. Meslek hayat�m boyunca, ilk kez �inli tenisseverlerin b�y�k s�cakl���n� duydum."

5 y�l s�ren Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n d�zenlenmesiyle, d�nya tenis �evresine �in k�lt�r�n�n izleri b�rak�ld�. Birinci Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n d�zenlendi�i 2002 y�l�ndan bu yana, master tenis�iler her master kupas�n�n a��l�� t�reninde �in'in geleneksel k�yafetlerini giydiler. �zellikle, 2007 y�l�nda d�zenlenen master kupas�nda sergilenen master tenis�ilerin heykelleri, Wimbledon Tenis M�zesi'nde saklan�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040