Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Naxi milliyetinin Dongba resmi

(GMT+08:00) 2008-11-21 19:37:26 cri
    Dongba resmi, �in'in g�neybat�s�ndaki Yunnan eyaletinde ya�ayan Naxi milliyetine �zg� bir sanatt�r. Naxiler, dini t�renlerinde �e�itli tanr�, insan, hayvan, bitki ve cin resimleri kullan�r. Dini faaliyetlerde kullan�lan bu resimler, Dongba resmi olarak adland�r�l�yor. Uzun ge�mi�e sahip Dongba resmi, Naxi milliyetinin Dongba k�lt�r� ve sanat�n�n �nemli bir simgesi olarak, Yunnan eyaletindeki tarihi Lijiang kenti ve Yulong Naxi Milliyeti �zerk �l�esi'nde bir g�zel sanatlar miras� olarak kabul ediliyor.

    Naxilerin kutsal sayd��� tanr�lar�, efsanelerdeki kahramanlar� ve hayvanlar� konu alan Dongba resimleri, insan ile do�a aras�ndaki uyumlu ili�kiyi yans�t�r. Naxilerin eski �a�larda inand��� cin ve hayaletleri betimleyen Dongba resmi, bu toplumun ge�mi�ine ���k tutar.

    Dongba resmi a�a� par�alar� �zerine, Dongba ka��d�na veya keten kuma� �zerine yap�l�r. �lk �nce bambudan yap�lan kalemle resmin ana hatlar� �izilir, daha sonra do�al boyalarla renklendirilir. Canl� renklere sahip bu boyalar y�zlerce y�l ge�se bile solmaz. �lkel sanat �zellikleri ta��yan Dongba resminde, fiziki oranlardan �ok �izgilere �nem verilir. Tasvirler, canl�l�klar�, gizemleri ve ilgin�likleriyle daha da zenginlik kazan�r. Hem resme, hem de yaz�ya benzeyen Dongba resmi, bu �zelli�inden dolay� ilkel resim sanat� ara�t�rmalar�n�n "canl� fosili" olarak nitelendiriliyor.

    1980'li y�llarda, Naxi milliyetine mensup baz� ya�l� Dongbalar, yeniden Dongba resmi yapmaya ba�lad�. Bir�ok orta ya�l� ve gen� ressam�n da bu �rneklere bakarak �a�da� yorumlar yapmas�yla, bu eski sanat yeniden canland�. Dongba resimleri, eski ve gizemli havalar� ve yo�un etnik �zellikleriyle, gerek yurti�inde gerekse yurtd���nda g�zel sanat �evrelerinin dikkatini �ekmi�tir. Dongba resimleri yurti�inde baz� b�y�k kentlerde sergilenmenin yan� s�ra, ABD, Japonya ve Kore Cumhuriyeti gibi �lkelerde de sergilenerek yabanc�lar�n b�y�k be�enisini kazanm��t�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040