Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n sembol�-Roger Federer

(GMT+08:00) 2008-11-18 16:03:20 cri

  En y�ksek d�zeydeki erkekler profesyonel tenis yar��malar�ndan biri olan Tenis Master Kupas� 2002 y�l�nda ilk defa �in'in Shanghai kentinde d�zenlendi. Zaman�n, d�nya �ap�nda pek tan�nmayan Roger Federer ilk defa Shanghai'ya gitti. Shanghail�lar�n g�zlerindeki tenis y�ld�zlar�, Andre Agassi, Lleyton Hewitt ve Marat Safin oldular. Yaln�z 21 ya��ndaki Federer, Shanghai Tenis Master Kupas�'ndaki bir acemi olarak g�r�ld�. O zaman, insanlar Federer'in 6 y�l sonra Tenis Kral� ve Tenis Master Kupas�'n�n sembol� haline gelece�ini d���nmedi.

  Federer gibi, son 4 y�lda Shanghai Tenis Master Kupas�'na kat�lan tan�nm�� Rus tenis�i Nikolay Davydenko Federer'i ��yle de�erlendirdi:

"Federer herhangi bir sahada tenis oynayabilir. Buz �zerinde bile iyi oynayabilir!"

  H�rvatistanl� tenis�i Ivan Ljubicic �unlar� s�yledi:

"Federer'i yenmek i�in hi� bir strateji kullan�lamad�. Onunla yar���rken, elinden geleni yapmas� gerekir."

  �spanyol tenis�i David Ferrer, 2007 y�l�nda d�zenlenen Shanghai Tenis Mater Kupas�'nda �ok iyi oynad� ve finale y�kseldi. Finaldeki rakibi Roger Federer'e sayg� g�steren Ferrer ��yle konu�tu:

"Hay�r, hay�r! Federer, erkekler d�nya klasman�nda ilk s�rada yer ald�. Son 3 yar��mada �ok iyi oynad�m. Ancak bu, y�l�n nihai sonucu de�il. Federer tenis tarihindeki en iyi oyuncu olur."

  Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n sembol� olan Roger Federer, kendisinin g�c�ne dayanarak Tenis Master Kupas�'n�n bilet ofisi ve ilgi �ekicili�i g�vence alt�na ald�. 2005 y�l�nda d�zenlenen Tenis Master Kupas�'nda, 8 masterden 5'i yar��maya kat�lmad�. Shanghai'ya ula�an Agassi ve Nadal yar��madan �nce, yar��madan vazge�ti�ini bile ilan etti. �inli tenis severler ve sponsorlar, masterlerin yar��madan vazge�mesinden b�y�k memnuniyetsizli�i duydu. Erkekler Profesyonel Tenis Derne�i (ATP) ve Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n organizasyon kurulu�u da durumdan b�y�k kayg� duydular. Teniste erkekler d�nya klasman�nda ilk s�rada bulunan Federer'in ayak bile�inde ciddi sakatl�k ya�and�. �nsanlar, bu sakatl�ktan �ok etkilenen Federer'in yar��madan vazge�mesinden endi�e etti. Ancak, b�y�k bask� kar��s�nda, Federer'in cevab� Shanghai ve tenis �evresini duyguland�rd�. Federer ��yle bir cevap verdi:

"Roger Federer kesinlikle yar��madan vazge�meyecek. Bu konu hakk�nda s�z ettim!"

  Son 4 y�lda, Shanghail�lar Federer'in tenis davas�n�n zirvesine tan�k oldu ve bu efsanevi tenis y�ld�z�n�n i� zirvesinden (yani en ba�ar�l� d�nemde) gittik�e d��t���n� duydu. 2007 y�l�nda d�zenlenen Tenis Mater Kupas�'n�n ilk yar��mas�nda, Federer �ili'den gelen Fernando Gonzalez taraf�ndan yenildi. Yar��madan sonra, Gonzalez �unlar� s�yledi:

"Federer da ola�an bir insand�r. Ola�an ki�i yar��may� kaybedebilir. Bazen rakibi �ok iyi oynad�, Federer de b�yle ma�lup oldu."

  2008 y�l�nda d�zenlenen Tenis Master Kupas�'na kat�lmak i�in yine Shanghai'ya giden Federer'in "d�nya birincili�i" unvan�, �spanyol Nadal'�n eline ge�irildi. Federer 2008 y�l�nda eskiden oldu�u gibi o kadar iyi oynamad�. D�nya tenis �evresinde, Roger Federer'in d�nya tenis �evresine daha hakim olmayaca�� kabul edildi. Bunlara ra�men, Shanghai'daki tenis severler Federer'i "d�nya birincili�i" olarak g�rd�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040