Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�pek kuma�tan �i�ek

(GMT+08:00) 2008-11-14 18:19:56 cri
    �pek kuma�tan yapma �i�ek, �in'e �zg� halk sanatlar�ndan biridir.

    Beijing'de yap�lan ipek kuma�tan �i�ek hakk�nda ��yle bir hik�ye anlat�l�r: Tang hanedan� (618-907 y�llar�) imparatorlar�ndan Tang Xuanzong'un �ok sevdi�i bir cariye varm��. Yang Yuhuan ad�ndaki bu cariyenin sol �aka��nda k���k bir ben varm��; g�zel kad�n bunu bir kusur olarak g�r�r ve g�zelli�ine g�lge d���rd���n� d���n�rm��. Yang Yuhuan, benini saklamak i�in, her g�n hizmet�ilerinden bir taze �i�ek koparmalar�n� ister, o �i�e�i benini kapatacak �ekilde sa��na takarm��. Ancak k�� gelince �evrede taze �i�ek kalmam��; o zaman �ok zeki ve becerikli bir hizmet�i k�z da, ipek kuma�tan g�zel bir �i�ek yaparak Yang Yuhuan'a vermi�. Ger�ek �i�e�e �ok benzeyen, kolay tak�lan ve y�kanabilen kuma� �i�ek, k�sa s�re i�inde halk aras�nda da yay�larak bayanlar�n g�zdesi haline gelmi�.

    Beijing'de yap�lan ipek �i�ek, genellikle kaliteli ipekten elle yap�l�r. Qing hanedan� d�neminde (1636-1912 y�llar�) Beijing'in Chongwenmenwai b�lgesinde yer alan "�i�ek Pazar�", ipek kuma�tan �i�eklerin toplu halde �retildi�i ve sat�ld��� yerdi. Taze �i�e�e �ok benzeyen ipek �i�ekler, do�al renkleri, ince i��ilikleri, g�zel bi�imleri ve kaliteleriyle yurti�i ve yurtd���nda s�s e�yas� olarak yayg�n �ekilde kullan�lmaktad�r. G�n�m�zde, 2 binden fazla ipek kuma� �i�e�i sat�lmaktad�r.

    Tianjin'de hayat bulan kadife kuma�tan yapma �i�ekler de 100 y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahip. Bu y�rede �i�e�in yan� s�ra ku� fig�rleri de yap�lmaktad�r. Bu sanat�n ortaya ��kmas� ve geli�mesi, Tianjin'in halk k�lt�r�yle yak�ndan ili�kilidir.

    Qing hanedan�n�n son y�llar� ila �in Cumhuriyeti'nin ilk y�llar�nda, Tianjinli bayanlar aras�nda, sa�a kadife kuma�tan �i�ek takma modas� vard�. G�n�m�zde de, �in'in geleneksel bayramlar�ndan Ejderha Kay��� Bayram�, Ay Bayram� ve �zellikle de Bahar Bayram� s�ras�nda, gen� ya�l� b�t�n bayanlar sa�lar�na kadife �i�ek takarak bayram havas�na kat�l�r. Eski zamanlarda, yaln�zca bayram s�ras�nda de�il, d���n ve cenaze t�renlerinde de bayanlar sa�lar�na kadife �i�ek takard�. Bu gelenek g�n�m�zde de yer yer devam etmektedir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040