Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Wushu'nun d�nya halk�n�n sa�l���na katk� yapmas� gerekir"

(GMT+08:00) 2008-11-11 22:48:15 cri

  �in k�lt�r�n�n de�erli bir bir k�sm�n� olu�turan Wushu sporu, d�nya halklar� seviliyor. K�sa s�re �nce �in'in g�neyindeki Shiyan kentinde d�zenlenen 3. D�nya Geleneksel Wushu Festivali, d�nyadaki Wushu severlerin temas etmesi i�in bir platform sa�lad�. Birbirinin Wushu tekniklerini ��renmesinin yan� s�ra, Wushu severler Wushu'nun gelece�i konusunda de fikir al��veri�inde bulundu.

  Son y�llarda, Wushu sporu d�nyada h�zl� yay�ld�. "Kongfu Kral�" ve "Kongfu Pandas�" gibi filmlerin d�nya �lkelerinde g�sterilmesiyle, Wushu severler daha �o�ald�.

  Uluslararas� Wushu Federasyonu Genel Sekreteri ve �in Wushu Derne�i Ba�kan� Wang Youlin, 3. D�nya Geleneksel Wushu Festivali'ne 5 k�tadaki 69 �lkeden gelen 2 binden fazla Wushucunun kat�ld���n�, festivale kat�lan �lkeler ve Wushucular�n say�s�n�n rekor d�zeyine ula�t���n�, Kanada ve Japonya da dahil olmak �zere Wushu seviyesi y�ksek olan �lkelerin 80 ki�iden olu�an heyetleri g�nderdiklerini belirtti. Festivale kat�lan Wushucular�n say�s�n�n rekor d�zeyine varmas�n�n yan� s�ra, Wushucular�n kalitesi de �ok y�kseltildi. �rne�in, Rusya heyetindeki Wushucular�n �o�unlu�u, Rusya'daki Wushu �ampyonlar� oldu.

  Ayr�ca, Kolombiya ve Burnei gibi eskiden festivale az kat�lan �lkeler bu defa heyetlerini de g�nderdiler. Afrika'daki Gabon Cumhuriyeti Wushu Derne�i Ba�kan� Luc Bendza, son y�llarda Wushu sporunun �lkede h�zl� geli�ti�ini belirtti. Avustralya Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Shao Zhaoming, Wushu sporunun �lkesinde yayg�nla�t�r�lmas� hakk�nda bilgi verirken �unlar� s�yledi:

   "Genel olarak, Wushu Avustralya'da sa�l�kl� olarak geli�tirildi. Avustralya'ya g��en bir�ok emekli �inli Wushucu, Wushu sporunun Avustralya'da geli�mesi i�in b�y�k katk� yapt�. Avustralya'daki �inli g��menlerin artmas� ve Avustralya Ba�bakan� Kevin Rudd'�n �in k�lt�r�n� �ok sevmesi nedenleriyle, gelecekteki y�llarda Wushu sporu �lkede daha yayg�nla�t�r�lacak."

  2008 y�l�n�n A�ustos ay�nda, Wushu sporunun Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na dahil edilmemesine ra�men, Beijing'de Wushu g�sterisi yar��mas� d�zenlendi. Yar��maya kat�lan Wushucular, Olimpiyat sporcular� gibi Olimpiyat K�y�'nde oturdu ve Olimpiyat madalyalar� kazand�. Bu, Wushu sporunun uluslararas� toplumdaki etkisinin daha artt���n� g�sterdi.

  Uluslararas� Wushu Federasyonu'na ait Teknik Komitesi Ba�kan� Zhang Shan ��yle konu�tu:

  "Wushu sporunun Olimpiyat Oyunlar�'na al�nmamas�, Wushu sporunun geli�mesini etkilemeyecek. Wushu'nun ba�l�ca i�levi, sa�l���n korunmas�d�r. Uluslararas� Wushu Federasyonu'na �ye olmayan bir�ok �lkede Wushu severler de var."

  Uluslararas� Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Wang Youlin, gelecekte Wushu sporunun Olimpiyat Oyunlar�'na al�nmas� ve b�t�n d�nyada ra�bet g�ren bir spor haline getirilmesi i�in ellerinden geleni yapacaklar�n� belirtti. Wang Youlin �unlar� s�yledi:

  "�in'den kaynaklanan Wushu, �zellikle Taiji'nin gelecekte d�nyada yay�g�nla�mas� i�in �aba harcayaca��z. D�nya halklar� Wushu ve Taiji oynamas�yla sa�l��� koruyabilecek."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040