Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Qiang milliyetinin ke�i derisi davulu dans�

(GMT+08:00) 2008-11-07 19:17:17 cri

    Ke�i derisi davulu dans�, Qiang milliyetinin ibadet faaliyetlerinde hayat bulan bir dans olarak, Qiang milliyetinin yo�un k�lt�rel �zelliklerini ta��yor. Daha sonra halk dans�na ge�en ke�i derisi davulu dans�n�n g�steri bi�imi daha �zg�rle�irken hareketleri de zenginlik kazand�. Qiang milliyetinin ya�am �eklini, dini inan�lar�n� ve i� d�nyalar�n� yans�tan ke�i derisi davulu dans�, eskiden tanr�lara tap�nma, hayaletleri kovma, mutluluk dileme ve �lenlerin ruhlar�n� g��e sunma gibi faaliyetlerde b�y�c� taraf�ndan ibadet kurallar�na g�re yap�lan bir danst�. Ke�i derisi davulu dans�, Qiang milliyetinin �rf ve adetleri aras�nda vazge�ilemez bir k�lt�r g�sterme yoludur.

    Ke�i derisi davulu dans�yla ilgili olarak ��yle bir efsane anlat�l�r:

    G�k Tanr�s� Abamuna, yan�na ibadet faaliyetlerinde kullan�lacak bir�ok din kitab� alarak, bunlar� Qianglara aktarmak i�in yola ��km��. Ancak Abamuna, yolculu�unun �ok yorucu olmas�ndan dolay� bir g�n dinlenirken uyuyakalm��. Uyan�nca Abamuna, t�m kitaplar�n�n bir ke�i taraf�ndan yendi�ini fark etmi�. Tam tela�a kap�ld���nda, a�a�taki bir alt�n t�yl� maymun Abamuna'ya, "ke�i kitaplar�n hepsini yedi. Haydi ke�iyi �ld�r�p, ke�i derisiyle bir davul yap. B�ylece ibadet faaliyetleri d�zenlendi�inde ve davulu �ald���n�zda dini kitaplarda yaz�lanlar hemen a��z�n�zdan ��kaverecek" demi�. Abamuna, alt�n t�yl� maymunun dedi�ini yapm�� ve s�yledi�i gibi olmu�. Abmuna, alt�n t�yl� maymuna te�ekk�r etmek i�in, her ibadet faaliyetinde mutlaka alt�n t�yl� maymun postundan yap�lan �apka takm��. Bundan sonra, b�y�c�ler ibadet faaliyetlerinde hep alt�n t�yl� maymun postundan yap�lan �apka takmaya ve ke�i derisi davulu �almaya ba�lam��lar.

    Ke�i derisi davulu, asl�nda �alg� de�il bir dini alettir. Davulu �alma, dans etme ve dini kitaplar okuma, Qiang milliyetine �zg� ibadet faaliyetlerinin temel unsurlar�d�r.

    �badet faaliyetleri genellikle Qianglar�n ya�and�klar� k�ye ba�l� kutsal ormanda yap�l�r. Her y�l�n ilkbahar ekiminde d�zenlenen Da� Tanr�s�'na kurban sunma faaliyeti ve Qiang milliyetinin yeni y�l�n� kutlama faaliyetinde, Qiang b�y�c�lerin �nderli�indeki ke�i derisi davulu dans ekibi, davulu �alarak dans eder.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040