Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ulusal K�yl� Oyunlar�

(GMT+08:00) 2008-11-04 20:29:18 cri

  6. �in Ulusal K�yl� Oyunlar�, 26 Ekim'de �lkenin g�neydo�usundaki liman kenti Quanzhou'da ba�lad�. Yar��malar� izleyen seyircilerin say�s� �ncekilere g�re �ok daha fazla artt�. Ulusal K�yl� Oyunlar�'ndaki yar��malar, �ok ilgin� ve k�ye �zg� �zellikler ta��yor.

  Yunnan eyaletindeki Yuxi Spor Okulu'ndan gelen 18 ya��ndaki Xu Qiongfen, ilk defa Ulusal K�yl� Oyunlar�'na kat�ld�. 3000 metre a��r y�k ta��yarak ko�ma dal�nda Xu Qiongfen Yunnan eyaleti spor kafilesine bir bronz madalya kazand�rd�. Xu Qiongfen, �o�u zaman a��r �al��malar yapt���n�, her g�n sabah kalkt�ktan sonra uzun ko�u antremanlar� yapmas� gerekti�ini, Ulusal K�yl� Oyunlar�'na kat�lmak i�in, daha yo�un �aba harcad���n� s�yledi.

  Yunnan eyaleti spor kafilesinin atletizm tak�m� ba�kan� Luo Delin, 20 sporcuyu Ulusal K�yl� Oyunlar�'na g�nderdiklerini, k�ylerden gelen bu 20 sporcunun yar��madan �nce etkin olarak antreman yapt���n� ve bundan hi� �ikayet�i olmad���n� belirtti. Luo Delin �unlar� s�yledi:

 "Sporcular�n hepsi etkin olarak antreman yapt�. Bir�ok ��renci aras�ndan bu 20 sporcuyu se�tik. Bu 20 sporcu Ulusal K�yl� Oyunlar�'na kat�lmak i�in b�y�k �aba harcad�. Ulusal K�yl� Oyunlar�'na gidemeyenler kesinlikle b�y�k �z�nt� duydu."

  Quanzhou Alt�nc� Orta Okulu'ndaki ��retmen Huang Wenping spor yapmay� �ok seviyor. Quanzhou'da d�zenlenen 6. Ulusal K�yl� Oyunlar�'na b�y�k ilgi g�steren Huang Wenping, oyunlar�n a��l�� t�renini yerinde seyretti. A��l�� t�reninde yer verilen yo�un spor usurlar� ve k�ye �zg� �zellikler ta��yan sanat programlar� Huang Wenping'de derin bir izlenim b�rakt�. Son g�nlerde Huang Wenping televizyonda Ulusal K�yl� Oyunlar�'n�n yar��malar�n� izledi. Ancak Huang Wenping yine de yar��malar� yerinde seyretmeyi �ok isterdi. O nedenle, bir g�n Huang Wenping t�yl� mekik topu yar��mas� yap�lan alana gitti. Huang Wenping t�yl� mekik topu oyunu hakk�nda ��yle konu�tu:

 "Bug�n, ilk defa t�yl� mekik topu oyunu seyrettim. Bence, bu oyun �ok zor. Yar�� alan�nda heyecanl� seyirciler, s�rekli olarak alk��l�yordu."

  Beijing T�yl� Mekik Topu Tak�m�'n�n antren�r� Ren Quanping, 14 k�yl� sporcuyu Ulusal K�yl� Oyunlar�'na g�nderdiklerini, yar��maya kat�lanlar�n say�s�n�n s�n�rl� olmas� nedeniyle, bir�ok se�kin sporcunun yar��maya kat�lamad���n�, 6. Ulusal K�yl� Oyunlar�'nda bir�ok spor kafilesinin t�yl� mekik topu oynama seviyesinin �ok y�kseldi�ini kaydetti. Ren Quanping �unlar� s�yledi:

"Ulusal K�yl� Oyunlar�'na kat�lmadan �nce, t�yl� mekik topu oyununun bu kadar y�ksek d�zeyli oldu�unu d���nmemi�tik. Yar��maya kat�lan tak�mlar�n say�s� eskiye g�re daha �ok artt�r�ld�. T�yl� mekik topu oynama seviyesi de y�ksekti."

2000 y�ldan fazla ge�mi�e sahip olan t�yl� mekik topu oyunu, �in'de �ok ra�bet g�r�yor. 1984 y�l�nda, t�yl� mekik topu oyunu Ulusal K�yl� Oyunlar�'na dahil edildi. �u anda, �in'in bir�ok b�lgesi, kendi t�yl� mekik topu tak�mlar�na sahip.

Beijing T�yl� Mekik Topu Tak�m�'na mensup olan 60'�n� a�m�� Han Xiao'an'�n sa�l�k durumu h�l� �ok iyi. S�k s�k t�yl� mekik topu oynayan Han Xiao'an ��yle konu�tu:

"T�yl� mekik topu oyunu, insanlar�n sa�l���, �zellikle ya�l�lar�n rahat hareket etmesi, g�zleri, beli ve bacaklar� i�in �ok yararl�d�r. 52 ya��ndayken, t�yl� mekiki topu oynamaya ba�lad�m. Bug�ne kadar da oynamaya devam ettim. T�yl� mekik topu oyunu, sa�l���m i�in �ok iyi."

Han Xiao'an, Ulusal K�yl� Oyunlar�'na kat�lmas� i�in yapt��� de�erlendirmede, �nemli olan�n �ampiyon olmak de�il kat�lmak oldu�unu, Beijing'e d�nd�kten sonra, t�yl� mekik topu oynamaya devam edece�ini ve oturdu�u mahalledeki daha �ok insan� bu oyuna kat�lmaya davet edece�ini de belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040