Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xuhang has�r �rmesi

(GMT+08:00) 2008-10-31 11:47:24 cri

    �in'de ��yle bir hikaye vard�r:

    �in'in Xinjing G�l� yakas�nda, zeki, g�zel ve iyi kalpli olan yoksul bir k�z ya�arm��. Evlenme ya��na gelen bu k�z�n, bir �ift ayakkab� alabilecek paras� bile yokmu�. Bu duruma �ok �z�len k�z bir g�n, s���r�n� k�y�n ba��ndaki nehrin kenar�nda otlat�rken g�zya�lar�n� tutamaz. K�za y�llarca e�lik eden ya�l� s���r, diliyle k�z�n ayaklar�n� yalamaya ba�lar. K�z ya�l� s���r�n a�z�yla getirdi�i bir tutam has�r� ayaklar�n�n yan�na koydu�unu g�r�r. K�z�n g�z� parlar ve bu tutam has�rla g�zel bir �ift ayakkab� �rer ve daha sonra bu yeni ayakkab�yla kocas�n�n evine gider. Bu olay, k�yde b�y�k yank� uyand�r�r ve k�ydeki t�m k�zlar has�r ayakkab� �rmeyi ��renmeye ba�lar. Daha sonra, k�yl�ler, bu marifetli k�z� anmak i�in, ya�ad�klar� k�y�n ismini "has�r ayakkab�" olarak de�i�tirir ve k�za da "has�r �rme mele�i" ismini verir.

    Xuhang has�r �rmesi k�lt�r�n�n aktar�lmas�

    �in'in Shanghai kentine ba�l� Jiading il�esindeki Xuhang b�lgesinde hayat bulan Xuhang has�r �rmeleri, uzun bir ge�mi�e sahiptir. 1000 y�l �nce, Tang Hanedan� zaman�nda, has�r �rmeleri imparatorlu�a verilen hara�lar aras�nda yer ald�. 20. y�zy�l�n ba�lar�nda, Do�u ve Bat�'n�n has�r �rme k�lt�rleri, kayna�arak geli�meye ba�lad�. 1914 y�l�nda, bir �talyan �irket, G�neydo�u Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika �lkelerine satmak �zere yerli halktan Wang Jihe ve Zhu Shilin'i temsilci yap�p Xuhang'daki k�yl�lerden has�r �rmelerini sat�n almalar�n� istedi. Bundan sonra, Xuhang'�n has�r �rmeleri yurt d���na ��k�p, uluslararas� piyasaya girdi. Xuhang has�r �rmeleri etkisinin gittik�e geni�lemesi ve sanat de�erinin y�kselmesiyle, 1994 y�l�nda, Xuhang kasabas�, �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan "�in'in Halk Sanat�n�n Memleketi" ad�yla onurland�r�ld�. 2008 y�l�nda, Xuhang'�n has�r �rmeleri devlet d�zeyinde Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar Listesi'ne al�nd�.

    Xuhang has�r �rmelerindeki de�i�iklikler

     Has�r �rmeleri, uzun ge�mi�e ve y�ksek teknik de�ere sahiptir. Tang Hanedan� d�neminde, Xuhang'n�n Deng K�pr�s� yak�nlar�ndaki k�yl�ler, yabani sar� otlarla kendileri i�in ayakkab� �rmeye ba�lad�lar. Daha sonra, bu ayakkab�lar ya hediye olarak e� dostlara verilmeye ya da pazarda sat�lmaya ba�lad�. Zamanla ayakkab� d���nda, has�r �rmelerinin yelpazesi �anta, sepet, fincan taba��, saks� alt� ve bardak k�l�f� gibi g�nl�k ihtiya� e�yalar�na geni�ledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040