Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'de Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra da y�ksek seviyeli spor yar��malar� d�zenlenmeye devam edilecek

(GMT+08:00) 2008-10-28 17:07:05 cri

  2008 y�l�n�n A�ustos ay�nda, 29. yaz Olimpiyat Oyunlar� Beijing'de ba�ar�yla d�zenlendi. Beijing Olimpiyat Oyunlar�, d�nyadaki sporseverlere bir�ok g�z al�c� yar��ma sundu. Ancak, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra da �in'de y�ksek seviyeli spor yar��malar�n�n d�zenlenip d�zenmeyece�i sorusunu soranlar var. Bunun i�in, �in Uluslararas� Radyosu'nun muhabiri, F1 �in Turnuvas� Yar��mas� ve Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n organizasyon �al��malar�ndan sorumlu olan Shanghai Jiushi Uluslararas� Yar��malar Y�netim Anonim �irketi M�d�r� Jiang Lan'la g�r��t�. Jiang Lan, �in'de y�ksek seviyeli spor yar��malar�n�n d�zenlenmeye devam edece�i g�r���nde oldu�unu a��klad�.

  19 Ekim'de Shanghai kentinde d�zenlenen F1 2008 �in Turnuvas� Yar��mas�, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n bitiminden sonra �in'de d�zenlenen ilk y�ksek seviyeli uluslararas� yar��ma oldu. Yar��may� izleyen 10 binden fazla seyirci, Shanghai Uluslararas� Pisti'nin trib�nlerini doldurdu. Bu, �inlilerin y�ksek seviyeli uluslararas� yar��malara d��k�nl���n�n h�l� s�rd���n� g�sterdi. Jiang Lan ��yle konu�tu:

  "F1 �in Turnuvas� Yar��mas� ve Shanghai Tenis Master Kupas� �in'de son 10 y�lda ba�ar�yla d�zenlendi. �ki yar��man�n piyasa temeli art�k sa�lam. �in'in d��a a��lma boyutu daha da geni�ledi�i taktirde, uluslararas� yar��malar�n d�zenlenmesiyle �lkenin uluslararas� toplumdaki etkisi artacak, �a�da� hizmet sekt�r�n�n seviyesi y�kselecek ve ilgili sekt�rlerin geli�mesi h�zlanacak. Bu y�zden, gelecekte �in'de daha �ok uluslararas� yar��ma d�zenlenecek."

  F1, Olimpiyat Oyunlar� ve Futbol D�nya Kupas�, d�nyadaki 3 b�y�k spor yar��mas� olarak g�r�l�yor. 50 y�ldan fazla bir ge�mi�i olan F1, Bat� �lkelerinde �ok ra�bet g�r�yor ve bir�ok sponsorun deste�ini kazan�yor. F1 sezonunun her dura�� 180'den fazla �lkede naklen yay�nlan�yor. D�nyada, 300 milyon F1 fanati�i var. 2004 y�l�nda F1 �in yar��� d�zenlenmeye ba�lad�. Bu yar��, Shanghai'�n �nemli bir uluslararas� kartviziti haline geldi. �in'deki spor sekt�r�n�n geli�mesinde, F1 ve Shanghai Tenis Master Kupas� b�y�k rol oynad�. Jiang Lan bununla ilgili olarak �unlar� s�yledi:

"�in'de �u ana kadar, ticarile�me seviyesi y�ksek ve d�nyada tan�nm�� olan yar��malardan F1 �in yar��� ve Shanghai Tennis Master Kupas� d�zenlendi. �in'de uzun s�re d�zenlenen ve iyi bir piyasa temeline sahip olan bu iki yar��ma, �in'deki spor sekt�r�n�n geli�mesini h�zland�rd�."

2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, F1 2008 �in yar��� ve �in Tenis A��k Yar��� dahil olmak �zere bir�ok y�ksek seviyeli yar��malar�n �in'de d�zenlenmesi, �inlilerin sporseverli�inin s�rd���n� ortaya koydu. Jiang Lan ��yle konu�tu:

"�lk olarak, �in halk�n�n spor davas�na olan sevdas�, y�ksek seviyeli yar��malar�n �in'de d�zenlenmeye devam edilmesini sa�lad�. Ayr�ca, yurti�indeki b�y�k i�letmelerin sponsorlu�u, y�ksek seviyeli yar��malar�n �in'de d�zenlenmesi i�in destek verdi."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040