Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kore milliyetinin turna ku�u dans�

(GMT+08:00) 2008-10-24 18:16:29 cri

    Beyaz ve nazik turna ku�u, Kore milliyetine mensup insanlar�n inanc�na g�re u�urun, safl���n ve uzun �mr�n sembol�d�r. Turna ku�unun nazik fizi�i ve g�zelli�i, Korelilerin danslar�na da yans�r ve bu dans hareketlilik ve sakinli�in birle�ti�i, gev�ek, serbest, ak�c�, nazik bir tarz ta��yor.

    Turna ku�u dans�n�n do�u�uyla Kore milliyetinin inanc� aras�nda s�k� bir ili�ki bulunuyor. Kore milliyetinin totemleri aras�nda ay�, kaplan ve ku� vard�r ve bunlar aras�nda ku� totemi en yayg�n olan�d�r. Korelilerin folklorunda turna ku�una ili�kin bir�ok inan� mevcuttur, turna ku�u etinin yenmemesi bunlardan biridir.

    Turna ku�u eti, �zellikle k�rm�z� ba�l� turna ku�u eti yiyenin mutlaka �lece�ine inan�l�r. Eski �a�larda �in'de, hanedan y�netimine keju denilen s�nav sistemiyle kalifiye elemanlar se�ildi�i d�nemlerde, turna ku�unun indi�i yerin u�urlu oldu�una ve bunun o yerde bulunanlardan birilerinin s�nav� kazand���n�n habercisi oldu�una inan�l�rd�. Damad�n d���nde giydi�i elbisenin �zerinde i�lenen "U�an iki turna ku�u" motifi de a�k�n safl���n� ve kar� kocan�n �l�nc�ye kadar birlikte ya�acaklar�n� anlat�r. Turna ku�una tap�nma d���ncesi, zamanla Kore milliyetine mensup insanlar�n �nemli psikolojik unsuru haline geldi.

    Turna ku�u dans�, ilk �nce Kore'nin Goryeo d�neminde imparatorluk saray�nda g�sterilen b�y�k �apl� danslar�n bir par�as�yd�. Kore'nin Li d�nemine gelindi�inde, g�steri tarz�nda yeni de�i�iklikler yap�lmas�yla, turna ku�u dans� ba��ms�z bir dans �e�idi haline geldi. Turna ku�u dans�, turna ku�unun nazik hareketlerini taklit ederek, Kore halk�n�n turnaya tap�nma inanc�na, iyili�e ve g�zelli�e y�nelik aray��lar�n� yans�t�yordu. Turna ku�u dans�, Koreli g��menler sayesinde �in'e uzand�. 1952 y�l�nda, �in'in Antu il�esine ba�l� Wanbao kasabas�ndaki k�yl�ler taraf�ndan d�zenlenen bir g�steri s�ras�nda, �in'deki ilk ku�ak turna dans� sanat��s� Jin Zaishan, turna ku�u dans� yapt�. 1980'li y�llarda, sanat��lar�n yapt�klar� derleme �al��malar�yla turna ku�u dans� yayg�nla�t�r�lmaya ba�land�.

    Antu il�esi taraf�ndan aktar�l�p geli�tirilen Kore milliyetinin geleneksel dans� "turna dans�", y�ksek sanat de�eriyle k�sa s�re �nce �in'in devlet d�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar Listesi'ne al�nd�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040