Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Murat Meta: " Olimpiyatlar�n arka taraf�n�, yani o m�sabaka alan�n� de�il de, �al��ma alan�n� �ok �ok yak�ndan g�rmek, ger�ekten g�zeldi."

(GMT+08:00) 2008-10-23 17:06:44 cri

CRI- Ya da �ok pozitif bak�yorsunuz.

M.M.- Belki de . Ben buraya gelmeden �nce, ailem bana ��yle dedi; " E�er, �ok zorluk �ekeceksen, �ekti�ini hissedersen, hi� bekleme. Geri d�n! Hi� bekleme!" Ben, ilk geldi�im g�nden itibaren. O An xiang �ehrine ilk vard���m g�n, olduk�a zorluk �ektim. Kalacak yerim yoktu. Bana ayarlad�klar� yer, biraz k�t�yd�. Ama, yar�m yamalak dilimle, onlara, nerede kalmak istedi�imi her �eyi anlatt�m. Sonra, ilk alt� ay yine zorluklarla ge�ti. Fakat, y�lmad�m. Ben, buraya bir �eyi ba�armak i�in geldim ve bunu ba�ar�p da , geri d�nmem laz�m T�rkiye'ye. Daha sonra, aile yan�nda ya�ad�m. Kendim buldum aileyi.

CRI- Peki, bunun g�zellikleri nelerdi?

M.M.- Yani, �inlinin hayat�n�, bir �inliyle ya�ayarak g�rd�m.

CRI- �ok b�y�k bir �ans.

M.M.- Evet, �ok b�y�k bir �ans. Ayr�ca, dil konusunda da. Ben, otelde kal�rken tek ba��ma ya��yordum, bir oda da. Bir televizyonum vard�, ba�ka hi� bir �eyim yoktu. Ama, aileyle beraber ya�amaya ba�lad�ktan sonra, kocaman bir ailem daha oldu. Babaanne, dede, hala. Ailenin kendilerinin bir o�ullar� var. O�ullar�, Malezya'da. �ngilizce e�itim g�r�yor. Onun i�in bana yakla��mlar�, kendi o�ullar�na yakla��mlar� gibi oldu. Onun i�in yine, �ok rahatt�m yani bu konuda da.

CRI- T�rk aile yap�s�yla, �in aile yap�s�n� kar��la�t�r�rsan�z, benzerlikler var m�?

M.M.- K�lt�r a��s�ndan bakarsan�z, kesinlikle benzerlikler �ok fazla. �zellikle bayramlarda. Mesela, �inlilerin en b�y�k bayram�, bahar festivali, Chun jie. Chun jie'de, onlarla beraber, babaanneyi ve dedeyi ziyarete gitmeler. Daha sonra, bayramla�ma merasimi. Bizim T�rklerin geleneklerine, bizim yapt�klar�m�za �ok benziyor. Ayr�ca yemek a��s�ndan da kuzey do�u b�lgesi yemekleri, T�rk yemeklerine �ok yak�n, lezzet bak�m�ndan. Bizimkiler gibi ya�l�, etli. Ac�l�s�, bizim T�rk yemeklerimize benziyor. Tatl�s� �yle. Onun i�in, benzerlikler �ok fazla. Tabii farkl�l�klar da �ok fazla.

CRI- Beijing d���nda hangi kentleri g�rd�n�z diye soraca��m. Ba�kentle kar��la�t�rman�z� rica etsem, neler s�ylersiniz?

M.M.- Beijing d���nda, biraz �nce dedi�im, ilk gitti�im �ehir An xiang. An xiang �ehri, �ok k���k bir �ehirdi. Demir-�elik sanayisinin geli�ti�i bir �ehir. Benim gitti�im sene olduk�a k�t�yd�, temizlik a��s�ndan diyebilirim. Ama, ertesi sene gitti�imde de�i�im �ok fazlayd�. A��r� fazla. Her �ey de�i�mi� , yollar geni�lemi�, tertemiz bir �ehir. Bunun haricinde, Shen yang, oray� g�rd�m. Liao ning eyaletinin en b�y�k �ehri Shen yang. Oras� da ger�ekten geli�mi�. Ayr�ca, tarihi a��dan da bakarsak Sheng yang, ba�kentlik yapm�� bir �ehir. Onun i�in, tarihi �zelli�i de �ok fazla. Dalian �ehrine gittim, bundan ba�ka. �ok fazla gezmedim a��k�as� �in'de. Beijing'le, Ankara'y� kar��la�t�r�rsak, Ankara'y� bir defa g�rd�m. �u y�nden �ok benzerlikleri var. Ankara'da �ok d�zenli, Beijing de �ok d�zenli. Trafik sorunu, her �ehirde var.

CRI- Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda burada m�yd�n�z?

M.M.- Evet, buradayd�m. Olimpiyatlarda hatta, g�n�ll� olarak �al��t�m. Ben, �ok diller merkezindeydim asl�nda. Orada bir ofis verdiler, bilgisayar, telefonumuz. Biz, gelen telefonlara, sporculardan ya da seyircilerden ya da VIP misafirlerden gelen telefonlar� cevaplay�p, onlar�n kar��la�t�klar� sorunlara yard�mc� oluyorduk. Yani, dil sorununa yard�m ediyorduk. Fakat, �unu g�zlemledim. B�t�n g�n ofiste oturmak bana g�re de�il. ��nk�, hi� telefon eden yoktu. Asl�nda, dil a��s�ndan zorluklarla kar��la��ld�. Fakat, biz belki k�sa yoldan halletmeyi ya da ba�ka dillerle halletmeyi daha kolay buldu�umuz i�in, hi� T�rk�eye ihtiya� olmad� san�r�m. Bundan dolay�, oradaki g�revli ki�ilerden rica edip, beni, m�sabaka alanlar�na y�nlendirmelerini istedim ve sonu�ta g�re� m�sabakalar�n�n yap�ld��� alanda g�rev ald�m. Orada ba�ka bir T�rk arkada��m daha vard�. Ben ona yard�m i�in gittim a��k�as�. M�sabakalar bittikten sonra, sporcular�n ge�tikleri yol �zerinde bir �inli gazetecilere, yard�mc� olup, onlar i�in, onlar ad�na r�portaj yap�yorduk. �ok g�zeldi, �ok e�lenceliydi yani. ��nk�, sporcular� yak�ndan g�rd�k. Olimpiyatlar�n arka taraf�n�, yani o m�sabaka alan�n� de�il de, �al��ma alan�n� �ok �ok yak�ndan g�rmek ger�ekten g�zeldi. Benim i�in, iyi bir deneyimdi.

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040