Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Gen� futbolcular�n yeti�tirilmesine art�k daha fazla �nem veriliyor

(GMT+08:00) 2008-10-21 11:57:15 cri

    D�nyan�n ilk kitle sporu olarak kabul edilen futbol, pek�ok ki�i taraf�ndan seviliyor. Gen� futbolcular�n yeti�tirilmesi, art�k d�nya �lkelerini yak�ndan ilgilendiren bir konu oldu. Olimpiyat Oyunlar�, d�nyada 23 ya��n� a�mam�� futbolcular i�in �nemli bir sahne sa�lam��t�. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n sona ermesiyle, �in gen� futbolcular�n yeti�tirilmesine �imdi daha fazla �nem vermeye ba�land�. �in Uluslararas� Radyosu k�sa s�re �nce, �in Ulusal Futbol Derne�i Gen�lik B�l�m� Ba�kan� Zhu Heyuan'la bir s�yle�i yapt�.

    Her futbolcu galibiyet sevinci ya�amak ister. Ancak, gen� futbolcular�n yar��malar�nda en �nemli �ey sonu� de�il, yetenek potansiyeli ta��yan gen� futbolcular�n ke�fedilmesi. Ekim ay�nda d�zenlenen Asya U-16 Futbol �ampiyonas� ve G�neydo�u Asya Gen�lik Futbol �ampiyonas�'nda, �in'in U-16 ve U-19 futbol milli tak�mlar� finale y�kselemedi. Ancak, yenilgiye �z�lmeyen �inli gen� futbolcular, futbolun getirdi�i b�y�k mutlulu�u tatt�. Ma�lar�n bitiminden sonra her futbolcu, ma�lara kat�lman�n kendilerine hissettirdiklerini ve d���nd�rd�klerini yazd�. U-19 futbol milli tak�m�n�n kaptan� Zhang Jian, �unlar� yazd�:

    "G�neydo�u Asya Gen�lik Futbol �ampiyonas� gibi �nemli uluslararas� yar��malarda, bi�ok deneyim edindim. Ba�ka �lkelerden ya��t�m�z futbolcularla k�yasland���m�zda, psikolojik a��dan pek sa�lam de�iliz."

    Zhu Heyuan, uluslararas� yar��malar�n d�zenlenmesiyle, gen� futbolcular i�in iyi bir pratik yapma f�rsat�n�n sa�land��� ve bir�ok yetenekli futbolcunun ke�fedildi�i g�r���nde. Gen� futbolcular�n se�ilmesinde, futbolcular�n teknik d�zeyi yerine, yaln�zca v�cut ko�ullar�na �nem verilmesinin yanl�� oldu�unu belirten Zhu Heyuan ��yle konu�tu:

    "Gen� futbolcular�n antrenman� bak�m�ndan, her ya�taki futbolcular de�i�ik �zelliklere sahiptir. Farkl� ya�taki futbolculara farkl� antreman yapt�r�lmas� gerekir. Gen� futbolcular�n ��renme yetene�i �ok y�ksek."

    Bir �kenin futbol d�zeyi, yaln�zca o �lkenin futbol milli tak�m�n�n kaydetti�i ba�ar�lara de�il, futbolun �lkedeki yayg�nl���na da ba�l�. Zhu Heyuan, futbolun, sa�l�kl� olmaya yard�mc� oldu�unu, ama bunun yan� s�ra, topluma da katk�da bulunmas� gerekti�ini belirtti. Zhu Heyuan �unlar� s�yledi:

    "�rne�in, Uluslararas� Futbol Federasyonlar� Birli�i'nin t�z���nde, futbolla gen�lerin sa�l���n� geli�tirmelerine yard�mc� olunman�n yan� s�ra, uyu�turucu maddeler ve su�lardan uzak tutulmas�n� sa�layabilece�i de belirtiliyor."

    Son y�llarda, Asya Futbol Federasyonlar� Birli�i, �in'in Qingdao, Wuhan, Chengdu, Nanjing ve Zibo kentlerinde "Asya'ya Bak��" ad�yla bir kampanya d�zenledi. Bu kampanyada, ilk ve orta okul ��rencilerinin amat�r futbol ligine kat�lmas�yla, futbol �inli gen�ler aras�nda yayg�nla�t�. Bu kampanyan�n etkisi �imdi g�r�l�yor. �in Futbol Federasyonu, futbolun daha fazla kentte yay�lmas�n� istiyor. Zhu Heyuan, futbolun �lkede yayg�nla�mas� i�in, �in Futbol Federasyonu'nun �lkenin her yerindeki e�tim kurulu�lar�yla i�birli�i yaparak okullarda futbolu tan�tmas� gerekti�ini kaydetti.

    Zhu Heyuan konu�mas�n� bitirirken, gen� futbolcular�n yeti�tirilmesiyle �in futbolunun uluslararas� alandaki rekabet g�c�n�n y�kseltilmesinin, �in Futbol Federasyonu'nun y�lmaz �abalarla ula�mak istedi�i bir hedef oldu�unu s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040