Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Murat Meta: "Burada kar��la�t���m okullar, ger�ekten ��rencilere sa�lad�klar� imkanlar �ok fazla."

(GMT+08:00) 2008-10-16 12:29:10 cri

Merhaba sevgili dinleyiciler. G�zel bir bahar havas�yla yine sizlerleyiz. Bug�n ki konu�um, Say�n Murat Meta.

CRI- Murat Bey merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz?

Murat Meta- Merhaba. Ben, Murat Meta. �stanbul'dan �in'e geldim. Bursa Uluda� �niversitesi, Ekonomi B�l�m� mezunuyum. Bursa'da, on be� i� adam�n�n a�t��� bir " �in K�lt�r Merkezi'nde" �ince ��reniyordum. Daha sonra yirmi �� nisan faaliyetlerinde, �in'den k���k �ocuklar geldi. O s�rada Milli E�itim Bakanl���'ndan baz� g�revliler de vard�. ��retmenimiz yard�m�yla, onlardan burs ald�m ben. Yani, �in Milli E�itim Bakanl���'n�n bursuyla geldim ilk sene.

CRI- Peki, biraz daha ba�a d�nerek soruyorum. Neden �ince ��renmeye karar verdiniz?

M.M.- Benim biraz ilgin� asl�nda. Ben, resim yapmak i�in o kursa gittim. Bana bir gazeteci arkada��m yard�mc� oldu. Amac�m, resim yapmay� ��renmekti. Dedi ki bana; " Murat, hem resim yapacaks�n, hem de dil ��reneceksin." �lk �nce anlayamad�m ne demek istedi�ini. Sonra, d���n�nce anlad�m. Ger�ekten �ince, benim resim hobimle ba�lad� diyebiliriz asl�nda.

CRI- �ince, nas�l bir dil?

M.M.- Ben, �ok seviyorum. Herkes zor oldu�unu s�yl�yor ama, ger�ekten severek yap�nca, asl�nda �ok kolay.

CRI- Nedir farkl�l�klar� di�er dillerden?

M.M.- Olduk�a fazla. Mesela, karakterlerle anlat�l�yor yaz� dilinde ama. Bu karakterlerin, kendilerine ait "Han zi" yani, yine karakterleri var. "Pin yin" dedi�imiz, Latinceleri var. Sonra, bunlar�n bir de tonlamalar� var. Bunlar�n hepsi tabii, di�er dillerden �ok farkl� olmas�n� sa�l�yor.

CRI- Buradaki e�itim sistemi hakk�nda neler d���n�yorsunuz?

M.M.- Olduk�a d�zenli. Mesela, ��rencilerin faydaland�klar� olanaklar �ok fazla. Ben, T�rkiye'yle k�yasl�yorum bazen. Mesela, benim okulumla. Burada kar��la�t���m okullar, ger�ekten ��rencilere sa�lad�klar� imkanlar �ok fazla. Mesela, ilk geldi�im sene ben, k���k bir �ehirdeydim. An Xiang �ehrindeydim. Liao Ning Eyaletinin. Orada bir lisede e�itim g�rd�m. Yani, �inceyi ilk orada ��renmeye ba�lad�m. K���k bir �ehrin, k���k bir okulu, fakat ��rencilere sundu�u imkanlar olduk�a fazla. Mesela, spor a��s�ndan. Okulun kendine ait bir spor salonu var. ��renciler, m�zik aletleriyle e�itim g�rebiliyor ya da diyelim ki ��renci, sanata yo�unla�mak istiyor ve o konuda okul ona bir s�r� imkan sunuyor. T�rkiye'de okurken ben �ok fazla b�yle imkanlarla kar��la�amad�m, �zellikle devlet okullar�nda. Oradaki e�itimim bittikten sonra, Beijing'e geldim ve Beijing'de, Beiwai'da �ince ��renmeye devam ettim. Beiwai'daki ��renciler de �ok �ansl�. ��nk� dil ��reniyorlar ve okullar�n�n onlara sunduklar� bir imkan var. O da yurt d���na ��k�p, e�itimlerini orada devam ettirebiliyorlar. Yani, hangi dili ��reniyorlarsa. Diyelim ki T�rk�e ��reniyor. ��renciler, T�rkiye'ye gidip, T�rk�e ��renebiliyorlar. Ayr�ca, e�itim masraflar�n� okullar� kar��l�yor. Yani, bir nevi burslu gidiyorlar.

CRI- Peki, ayn� �ekilde yabanc� ��rencilere de, burada bir �ok imkanlar sunuyorlar m� �niversite olarak?

M.M.- Tabii. Yabanc� ��rencilere i�in de bir s�r� imkanlar var. �inli ��rencilerin faydaland��� faaliyetten, biz de faydalan�yoruz. O okulun ��rencisiysek. Biz, �ince ��rendi�imiz i�in, ba�ka bir �lkeye gitmek gibi bir �ans�m�z yok. Biz, nelerden faydalanabiliyoruz? Genelde, spor salonundan olsun, di�er sanatsal faaliyetlerinden ya da, okulun kendi i�inde d�zenledikleri aktivitelerden, biz de olduk�a faydalan�yoruz.

CRI- Bir yabanc� ��renci olmak ve yabanc� bir �lkede ya��yor olmak. Bunun zorluklar� ya da kolayl�klar� nelerdir?

M.M.- �imdi, �nce zorluklar�ndan ba�layay�m. Daha sonra, kolayl�klar�ndan bahsedeyim. Zorluklar�; birincisi, hi� tan�mad���n�z bir yerdesiniz. Aileden uzaks�n�z. Sonu�ta, ben �imdi yirmi be� ya��nday�m. Ama, yine de aile �zlemi �ekiyorum. Bunun zorlu�u en ba�ta gelen. Ba�ka bir zorluk, bazen dil konusunda ya�ad���m zorluklar. Tamam, �ok iyi �ince, biliyorum belki. �ok iyi konu�uyorum. Ama, bazen dile gelmeyen, s�ylenemeyen baz� �eyler var. Onlar� anlatam�yoruz ya da anlat�yorsak da, anadilimiz gibi de�il. Bunun haricin de ben, pekte fazla zorlukla kar��la�mad�m. Biraz �ansl�y�m san�r�m.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Murat Meta'yla sohbetimizin ikinci b�l�m�n�, �n�m�zdeki hafta, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040