Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in satranc�n� �ok seven Ngo Lan Huong

(GMT+08:00) 2008-10-14 16:19:34 cri

  29 ya��ndaki Ngo Lan Huong Vietnam'da do�du. S�radan Vietnaml� k�zlar gibi Ngo Lan Huong da �ok sade ve al�ak g�n�ll�. 15 ya��ndayken �in satranc� oynamaya ba�layan Ngo Lan Huong, bu oyun i�in b�y�k potansiyele sahip oldu�unu g�sterdi. Ngo Lan Huong �unlar� s�yledi:

  "15 ya��ndayken �in satranc� oynamaya ba�lad�m. �lk ��rendi�imde, �in satranc�n� yaln�zca bir oyun olarak g�r�yordum. Daha sonra, okulda d�zenlenen bir �in satranc� yar��mas�na kat�ld�m. Tek bayan oyuncu olarak, yar��mada b�t�n erkek oyuncularla kar��la�t�m. Sonunda, �ampiyon oldum. Ondan sonra birka� ay ��retmenler bana �in satranc� e�itimi verdi. Ulusal �in Satranc� Yar��mas�'nda birinci oldum. B�ylece, �in Satranc� Milli Tak�m�'na kat�ld�m."

  Vietnam �in Satranc� Milli Tak�m�'na kat�ld�ktan sonra, Ngo Lan Huong'un oyunculuk d�zeyi �ok y�kseldi. 2007 y�l�nda d�zenlenen 10. D�nya �in Satranc� �ampiyonas�'nda g�m�� madalya kazand�ktan sonra, Ngo Lan Huong 2. Asya Kupas� Oyunlar� kapsam�ndaki �in satranc� yar��mas�nda �ampiyon oldu. Ngo Lan Huong vatan�na d�n�nce milli kahraman olarak kar��land�. �u anda Beijing'de s�ren Birinci D�nya Zeka Oyunlar�'nda, Ngo Lan Huong �in bayan milli tak�m�n�n en g��l� rakibi olarak g�r�l�yor.

  �in satranc�n� ilk ��rendi�inde, okuldaki ��retmeni Ngo Lan Huong'a �ok b�y�k yard�mlarda bulunmu�. ��retmenine i�tenlikle te�ekk�r eden Ngo Lan Huong, o zamanki durumunu hat�rlayarak ��yle konu�tu:

  "K���kken, �in satranc�n� bir i� olarak d���nmemi�tim. �nceleri, �in satranc�na yaln�zca ilgi duyuyordum. O kadar b�y�k tutkuyla ba�l� de�ildim. O zaman, ��retmenim bana �ok iyi davrand�. Okuldaki �al��maya kat�lmazsam, ��retmen bisikletle evime gelirdi. ��retmenin evi bizim eve �ok uzakt�. Her defas�nda, ��retmenin uzun bir yolculuk yapmas� gerekiyordu. Ondan sonra, �in satranc�n� ciddi olarak ��renmeye karar verdim"

  Uzun ge�mi�e sahip ve �ok ilgin� olan �in satranc� �in'de do�du. Ancak, oyun tahtas� �zerinde oyularak �ince karakterler yaz�l� oldu�u i�in, �nceleri d�nyada �ok yay�lmad�. �in Satranc� 20. y�zy�lda ad�m ad�m Asya ve Avrupa �lkelerine ge�ti. �u anda, �in satranc� Vietnam'da �ok ra�bet g�r�yor ve bu �lkede y�ksek d�zeyli bir�ok oyuncu var. Ngo Lan Huong �unlar� s�yledi:

  "�imdi, �in satranc� Vietnam'da �ok yayg�n. Bir�ok ki�i, internet sitelerinde �in satranc� oynuyor. �in satranc�n� iyi oynamak isteyenin, internet sitelerinde s�k s�k antrenman yapmas� gerekir."

  Vietnam'�n ba�kenti Hanoi'deki ma�azalarda �in satranc� sat�l�yor. Hanoi'daki caddelerde ve parklardaki bo� yerlerde, bir�ok ki�inin �in satranc� oynad��� g�r�l�yor. Bunun yan� s�ra, Vietnam'daki ilk��retim ve orta��retim okullar�nda �in satranc� dersleri veriliyor. B�t�n ��renciler �in satranc� ��renebilir. Bu, �in satranc� oyuncular�n�n yeti�tirilmesi ve se�ilmesi bak�m�ndan yararl� oldu. Bu sayede, Vietnam'daki �in satranc�n�n d�zeyi b�y�k bir h�zla y�kseldi.

  Vietnam'dan gelen al�ak g�n�ll� ve �ok ak�ll� Ngo Lan Huong, b�y�k �abalar harcayarak uluslararas� �in satranc� arenas�nda daha bir�ok ba�ar� kazanacak. Vietnam'da milli kahraman olarak g�r�len Ngo Lan Huong, D�nya Zeka Oyunlar�'nda �in satranc� dal�n�n favorisi oldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040