Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Deniz G�c�yener: "Beijing, �ok g�venli bir kent. Gecenin herhangi bir saatinde, korkusuzca sokaklarda y�r�yebiliyorsunuz."

(GMT+08:00) 2008-10-09 11:29:11 cri

  Sevgili izleyiciler merhaba. Bug�n, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�n� ve Paralimpik Oyunlar�n�, D�nyaya Beijing'den aktarmak i�in kurulmu� olan IBC bas�n merkezindeyiz.

  T�rkiye'den gelen, TRT kurumunun �ok de�erli elemanlar� b�y�k bir �zveriyle, Olimpiyat Oyunlar�n�, T�rkiye'ye ula�t�rmak i�in bu merkezde �al��malar�n� s�rd�r�yorlar. Di�er �lke televizyon ekiplerinin yan�nda say� olarak olduk�a azlar ama, g�zlerinde bu zor g�revi yerine getirmenin mutlulu�unu fark etmemek imkans�z. TRT'den g�revli olarak burada tan�ma sans�n� elde etti�im,Say�n Deniz G�c�yener Beyefendi yetmi� be� g�nd�r, TRT ekibinin heyecan dolu bir mensubu olarak Beijing'de g�rev yapmakta. Deniz Bey'le sohbetimize, olimpiyat oyunlar�nda g�rev yapt��� �lkeleri sorarak ba�lad�k.

  D.G.- �lk olimpiyat�m, 1992 Barselona Olimpiyatlar�' yd�. Daha sonra, Sidney Olimpiyatlar�, Atina Olimpiyatlar�, yaz olimpiyatlar�. Ama, k�� olimpiyatlar� da var. Onlar� da izledik. Torino K�� Olimpiyatlar�, Amerika'da South Lake City K�� Olimpiyatlar�'nda bulundum. Bu arada, bu s�rede tabii, �ok olimpiyatlar, d�nya kupalar�, Avrupa kupalar� da ya�ad�k ama, bir k�sm�nda direk �lke d���ndayd�m. Bir k�sm�n� da �lkemdeki yay�n kurulu�u, TRT'den izledik.

   CRI- Peki, 2008 Yaz Olimpiyatlar�' n�n di�er �lkelerde yap�lan olimpiyatlardan fark� nedir?

D.G.- Bir defa Beijing, �ok cazip bir �lke. Yani, otanti�i �ok, tarihi birikimi var, k�lt�rel birikimi var. Asya'n�n �ok �nemli bir �lkesi. B�t�n bunlar birle�ince �ok cazip oluyor ve bu cazibeyi de bize ya�att�lar �inliler. Ger�ekten iyi haz�rlanm��lar. Kendilerini de kutlamak laz�m bu anlamda. �in, �imdiye kadar g�rd���m�z olimpiyatlardan �ok farkl� bir organizasyon sergilediler. Bundan sonrakilerinin de burdan biraz s�k�nt�lar� olacak gibi geliyor. Yani, zorlanacaklar. Mesela, Londra'n�n i�i zor gibi geliyor bana, bu olimpiyat haz�rl���n� g�r�nce. Biz, tabii medyay� ilgilendiren ula��m, �ok �nemli bizim i�in. Ula��m, �ok g�zeldi, �ok iyiydi. Bize sa�lanan imkanlar fevkalade iyiydi. Bir s�k�nt� ya�amad�k, �ok memnun kald�k. G�n�lleri, �ok g�zel, �ok yard�msever, g�ler y�zl�ler. Hatta bir �eyimi kaybetmi�tim. Devaml� pe�imde ko�tular, " buldunuz mu? Buldunuz mu? Bulabilir miyiz ? diye." Yani, ben b�rakt�m, unuttum. Onlar b�rakmad�lar, unutmad�lar. O kadar ilgi g�sterdiler sa� olsunlar.

  CRI- Beijing'e gelmeden �nce, d���ncelerinizde Beijing, nas�l bir kentti? Geldikten sonra neler size farkl� ya da ayn� geldi?

D.G.- �ok fazla bir ilgimiz yoktu. Bu kadar m�kemmel bulaca��m� beklemiyordum. Altyap�s� �ok muazzam. Ger�i ben, ��-d�rt kez toplant�lara da geldim. Son iki- �� y�l�n� g�zlemledim Beijing'in. Beijing, her y�l, hatta son olimpiyat yakla��rken ay, ay g�n, g�n de�i�ime u�rad���n� �ok iyi g�rd�m. Binalar� �ok de�i�ti. S�slemeleri, ���kland�rmalar�, caddelerinin �i�eklendirilmesi, sokaklar�, i�te o k�pr�lerinin ���kland�r�lmas�n� biraz o s�reci ya�ad�m gibi. M�thi� bir de�i�im. Transformasyona u�rad� yani bu kent, bu olimpiyatlar sayesinde. Beijing'de bu baya bir ya�and�.

CRI- Peki, g�n�ll�lerden yola ��karak, sizce �inli insan�n, yabanc�ya bak��� nas�l?

D.G.- Zaten bizi etkileyen en �nemli olaylardan birisi o. �ok yard�mseverler. �ok s�caklar. G�ler y�zl�ler. Bu sadece hani, "g�n�ll�leri e�ittiler, size belki �yle g�z�k�yor" diyorlar ama ben, sade halk�n aras�na da �ok kar��t�m. Ayn� duygular�, onlar�n aras�nda da ya�ad�m. G�n�ll�lerinden tutun, sade halk�na kadar herkes, s�cak. Kendiyle bar���k bir halk olarak buldum. Bu beni �ok mutlu etti, �a��rd�m! Beijing, �ok g�venli bir kent. Gecenin herhangi bir saatinde, korkusuzca sokaklarda y�r�yebiliyorsunuz. Bu �ok g�zel bir olay.

CRI- Olimpiyat k�y�ndeki ya�am, b�y�k ku� yuvas�, su k�p�. Bunlar size neler anlat�yor?

D.G.- Olimpiyat Ku� Yuvas�, �ok g�rkemli bir bina. Ger�ekten iyi d���n�lm��. ��i de �ok muazzam b�y�k. Bir de bu stad�n b�y�kl���ne ra�men, �inliler baya ilgi g�steriyor ve stat dolu, tamamen, her zaman dolu. Paralimpiklerde yine dolu. Devaml� izliyorlar. Su k�p�n� de g�rd�m. Yani, �ok etkileyici binalar. I��kland�rmalar� enteresan. Mimari yap�lar� �ok g�zel, de�i�ik. �ok etkileyici.

CRI- Son olarak da �in yemekleri diyece�im. Yetmi� be� g�nd�r, �in yemekleri hakk�nda neler d���n�yorsunuz?

D.G.- Soslar� biraz bize de�i�ik geliyor. Tabii olabildi�ince onlara �zg� yemeklerden tatmaya �al��t�k ama, soslar� �ok farkl� olunca, sadece tatt�k. Ama, hemen hemen her �e�it yemeklerinden yedim. Burada benim bir dostum oldu. Bir �inli Telekom yetkilisiyle, Torino K�� Olimpiyatlar�'nda tan��m��t�k. Sa� olsun beni, �ok de�i�ik o �inlilerin, eski krallar�ndan kalma lokantalar�na dahi g�t�rd�. Oradaki de�i�ik yemekleri tatt�rd�. �ok fevkalade g�zel.

CRI- Peki Deniz Bey, kat�ld���n�z i�in �ok te�ekk�r ediyorum.

D.G.- Sa� olunuz.

De�erli izleyiciler, uzaklar� yak�nla�t�ran, bar���, dostlu�u ve i�tenli�i ya�atan bir ileti�im �e�idi san�r�m olimpiyat oyunlar�. 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar� da bu g�revini fazlas�yla yerine getirmi� g�r�n�yor. Sporun birle�tirici olma, evrensel olma y�n�n� kullanarak daha g�zeli her f�rsatta yakalamak umuduyla.

Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040