Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

C�neyt K�ran: "G�n�ll�ler, her olimpiyatta y�k� �eker, burada da �inli g�n�ll�leri kutlamak laz�m."

(GMT+08:00) 2008-10-02 10:31:22 cri

Sevgili dinleyiciler, Say�n C�neyt K�ran'la sohbetimizin ikinci b�l�m�yle, sizlerleyiz.

CRI- Bug�ne kadar olan m�sabakalar s�ras�nda size ilgin� gelen olaylar var m�yd�?

C.K.- Tabii ki! M�sabakalar� d���nd���m�z zaman, hemen olimpikte, hem Paralimpik'te, y�z metre ko�ular�. Bir tanesi, H�seyin Bolt'un, d�nya rekorunu k�r���, d�nya rekorunu k�rarken yava�lamas� ve tam �n�mden ge�i�i. Sizi biraz k�skand�ray�m...M�thi� bir �eydi ! Kelimelerle anlat�l�r gibi de�il. Bir di�eri; burada, 2007 y�l� boyunca atletizm d�nyas�n�n konu�tu�u, Oscar Pistorius. �ki baca�� da olmayan, d�nyan�n en h�zl� insan�. IAF' la, Uluslararas� Atletizm Federasyonu' yla girdi�i m�cadeleyi kazand� ve engelli olmayan sporcularla birlikte, yar��ma hakk�n� elde etti ge�en y�l. Ama az farkla, Olimpiyat se�melerinde, G�ney Afrika Cumhuriyeti se�melerinde, �ok az farkla olimpiyatlara kat�lma �ans�n� elde edemedi Pistorius. Ama, paralimpik oyunlar�nda, yine m�thi� bir performans. Onu da �ok keyifle izledim. Unutamayaca��m konular�n ba��nda bu ikisi geliyor.

CRI- Genel olarak, Olimpiyat Oyunlar� i�in yap�lan organizasyonun i�leyi�i hakk�nda neler s�ylersiniz?

C.K.- �ok ba�ar�l� ! Dedi�im gibi, en ufak bir aksama olmad�. Ula��m, �zellikle �ok ciddi sorundur. Rakamlarda yan�lm�yorsam, otuz bin civar�nda gazeteci, bizim gibi yay�nc� buraya gelir. Bu insanlar�n otellerine gidip, d�nmesi. Bu insanlar�n, venuelere, statlara, tesislere gidip, d�nmesi bir saat gibi �al��t�. Sydney' de, mesela �ok s�k verilen bir �rnektir, Sydney Olimpiyatlar�'n�n ba�ar�s� a��s�ndan, ilk ��-d�rt g�n, ula��m bir kabustu. ��zemediler ula��m�. Sydney i�erisinde kaybolan �of�rler oldu, yolcular�yla beraber. �ok enteresand�r. Tabii Sydney, sonra onu toparlad� ama, hani not d���ld� bir kenara. Burada, bunlar kesinlikle ya�anmad�. Bence, devrim niteli�inde bir uygulamas� oldu, g�venlik konusunda. G�venli b�lgelere biz otellerimizden girdik. Nas�l? ��yle ki, otellerimizde kurduklar� g�venli b�lgelerden, do�rudan bizi otob�slere ald�lar ve oradan IBC' ye, bas�n merkezine, bas�n merkezinden de statlara. Bir daha g�venlikten ge�meden ta��d�lar. Di�er organizasyonlarda, IBC' den ��kt���n�z zaman ya da otelinizden gelirken, IBC kap�s�nda g�venlikten ge�ersiniz. D���n�n, binlerce insan g�venlikten ge�meye �al���yor. Burada �yle bir �ey olmad��� i�in, �zellikle bizim buraya geli�lerimizde o karma�adan kurtulduk ve venuelere giderken bir kez daha aramadan ge�meden venuelere gittik. Bence bu devrim niteli�inde bir uygulamayd�. Onun d���nda zaten, g�n�ll�ler, her Olimpiyat' ta y�k� �eker, burada da �inli g�n�ll�leri kutlamak laz�m. �ok yard�m severler. Her t�rl� sorununuzu ��zmek i�in, ellerinden geleni yap�yorlar. Ben hi� bir s�k�nt� ya�amad�m a��k�as�. �ok keyifli bir d�nem ge�irdim.

CRI- Hemen g�n�ll�lerden yola ��karak, onu sormak istiyorum. Genel �inli insan� nas�l g�rd�n�z?

C.K.- En �nemli �zellikleri, �ok sakin olmalar�. Biraz karma��k bir trafik var, �rnek vermek gerekirse. Ama, birbirine ba��ran, �a��ran, kavga, g�r�lt� eden hi� kimseye rastlamad�m. Onun d���nda, ilgililer. Merak ediyorlar, belli bak��lar�yla ve �ok asl�nda a��k insanlar. Rahatlar. Sohbet etti�iniz zaman, hemen sohbet ediyorlar. Kendileri geliyor, konu�uyorlar. Cennet tap�na��na gitti�imde, sabah saat alt�da bir sabah kalkt�m. Hani uykudan �al�yorduk dedik ya. Binlerce insan�n orada, de�i�ik aktiviteler yapmas�. Bir grup tango, bir grup Tai-Chi, bir grup, kurdeleyle yapt�klar� bir dans. Badminton t�y topuna benzer bir topla oynay��lar�, bunlar hep �rnekler �o�alt�labilir. Ger�ekten �ok keyifli insanlar. Bozulmas�nlar! �ok s�cak kanl�, �ok a��k, �ok misafirperver insanlar, bunu korumalar�n� diliyorum.

CRI- Son olarak, b�y�k bir organizasyon ard�ndan, Beijing'den ayr�l�rken, an� hanenizde neler g�t�receksiniz?

C.K.- Unutulmaz an�lar. �ok g�zel bir organizasyon. Bir kere Olimpiyat i�inde bulunmak, benim i�in her zaman mutluluk vermi�tir. Sydney' de, Atina'da, burada. Bir futbol organizasyonundansa, ki EURO 2008' de de g�revliydim. Olimpiyat olmay� hep tercih ederim. Bu benim i�in �ok g�zeldi. De�i�ik bir k�lt�rle tan��m�� olman�n mutlulu�unu ya��yorum. Onu ke�fetmeye �abalad�m. Ne kadar ba�arabildim, onu bilmiyorum. Daha eksik �ok �ey oldu�unu hala hissediyorum. �unu s�yleyebilirim, hani b�yle insan�n kan�na girer ya biraz, tahmin ediyorum ben bir daha gelece�im.

CRI- Bekliyoruz. �ok mutlu oluruz sizi burada a��rlamaktan. Program�m�za vakit ay�rd���n�z i�in �ok te�ekk�r ediyorum.

C.K.- Ben te�ekk�r ediyorum, kolay gelsin.

CRI- �ok te�ekk�rler.

Sevgili dinleyiciler, bir program�m�z�n daha sonunda, sizlere ho��a kal�n derken, Beijing kadar renkli ve co�ku dolu kalman�z� temenni ediyorum.

Esen kal�n, ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040