Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

C�neyt K�ran: "�in k�lt�r�, yerle�ik ve �ok eski bir k�lt�r."

(GMT+08:00) 2008-09-25 18:42:26 cri

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bug�n ki " T�rklerin g�z�yle �in" program�m�zda, T�rkiye Radyo Televizyon Kurumu ad�na, Olimpiyat Oyunlar�n� yak�ndan izleyen bir konu�umuzla birlikteyiz. Say�n C�neyt K�ran. Program�m�za ve Beijing'e ho� geldiniz.

CRI- C�neyt Bey, dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz?

C�neyt K�ran- Ho� bulduk. 1968, Ankara' da do�dum. Anadolu lisesini bitirdikten sonra, �ktisat Fak�ltesini okudum ve okurken, TRT' nin a�t��� spikerlik s�navlar�na girdim ve 1989 y�l�nda, daha ��renciyken �al��maya ba�lad�m, TRT kurumunda, T�rkiye'nin Sesi Radyosu'nda ilk g�revim. Dokuz sene, T�rkiye'nin Sesi Radyosu'nda g�rev yapt�ktan sonra, 1998 y�l�nda, Spor Haberleri M�d�rl���'ne,Haber Dairesi Ba�kanl���'na ba�l� olan bir birimimiz, oraya transfer oldum. Evet, on sene olmu�. On senedir de spor spikeri olarak kurumda hizmet veriyorum.

CRI- Ne kadar s�redir Beijing'desiniz? Beijing'e ilk gelece�inizi ��rendi�inizde neler hissettiniz?

C.K.- �ok heyecanland�m. Bu benim Beijing'e ���nc� geli�im asl�nda. Ge�ti�imiz y�l, 2007 y�l�nda, do�ru telaffuz ediyor muyum, bilmiyorum, Changping b�lgesinde, D�nya Tekvando �ampiyonas� d�zenlenmi�ti. Bir y�l �nce o vesileyle Beijing'e geldim, be�-alt� g�nl���ne ama, hi� bir �ey g�rmemi�im. ��nk� Changping, biraz daha uzak�a bir yer. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bir-iki kere Beijing'e gelip, gitme �ans�m oldu. Olimpiyatlar i�in, g�revlendirilece�imi d���n�yordum. Ama, tabii T�rkiye'de de yap�lacak i�ler var. Bize, T�rkiye'deki i�ler kalsayd�, ger�ekten �z�l�rd�m. �in'de, Olimpiyat izlemenin farkl� olaca��n� tahmin ediyordum, d���n�yordum. �ok heyecanland�m, �ok mutlu oldum buraya gelece�imi ��renince. Daha sonra bir de Paralimpik i�in g�revli oldu�umu ��renince, katmerlendi. "Hadi Beijing, Paralimpik" diyince, ikinci sefer bu f�rsat� ka��rmak istemedim, severek tekrar geldim.

CRI- Peki bu geli�inizde Beijing'i gezme �ans�n�z, g�rme �ans�n�z oldu mu? Sizce Beijing nas�l bir kent?

C.K.- Beijing, �ok g�zel bir kent. �nsan eliyle yap�lm��, �ok g�zel bir kent. Biraz bana hani ba�kent Ankara'y� hat�rlatt�. Do�al g�zellik diye d���nd���n�z zaman, belki �ok fazla bir �ey yok. Fakat burada insano�lu, muhte�em bir eser ��kart�yor diye d���n�yorum. Beijing i�erisindeki g�lleri g�rd�m. O g�llerin, suni g�l oldu�unu ��renince, �a�k�nl���m bir kat daha artt�. Zaten �in k�lt�r�, yerle�ik ve �ok eski bir k�lt�r. Eski Yasak �ehri gezme �ans�m oldu. Cennet Tap�na��'na gittim. Yani pek �ok yerini g�rd�m. Bo� buldu�um vakitlerde hutonglar�n i�ine de girdim. Orada hayat acaba nas�l devam ediyor. Yani bir d�n���m�, bir tarihe tan�kl�k etti�imi hissettim, ger�ekten b�y�k keyifle. Geride kalan az g�n�m� nas�l de�erlendireyim, onu d���n�yorum �imdi.

CRI- Olimpiyat Oyunlar� a��l���, kapan��� ve m�sabakalar s�ras�nda ya�ananlar�yla uzun s�re konu�ulacak san�r�m. Sizin genel olimpiyat oyunlar� hakk�nda ki g�r��leriniz nelerdir?

C.K.- Bu benim, ���nc� Olimpiyat�m. Sidney ve Atina'y� g�rd�m. Sidney'de, 2000 senesinde, daha tecr�beli a�abeylerimiz, arkada�lar�m�z bana �unu s�ylemi�ti. " M�thi� bir Olimpiyat. Sidney, ��tay� �ok yukar�ya koydu. Bunu kim ge�ebilir, bilemiyoruz." Atina, a��k�as� biraz Sidney' in g�lgesinde kald�. Haz�rl�klar� �ok ge� tamamlayabildiler. Sidney' in, kimin ge�ebilece�inin cevab�n� da Beijing verdi. A��l�� t�reni �ok g�zeldi. Ger�ekten m�thi� bir organizasyon. Tam bir uyum ! Zaten, �unu da ��rendik; �in k�lt�r�n�n, temel ��elerinden biri harmoni, yani uyum olarak adland�r�l�yor ve on yedi bin ki�inin g�rev yapt��� bir g�steri, bir ��len. �ki bin sekiz davulcunun geri say�m�yla ba�lad�, hat�rlars�n�z. Yani oradaki uyum, insan�n t�ylerini diken diken etti ve bir kere daha dedim ki, ben ne kadar �ansl� bir insan�m. Bu mesle�i yap�yorum ve burada oturdum, bu atmosferi ya�ayabiliyorum. Ger�ekten a��l�� t�reniyle olsun, organizasyonlar�n d�zenli bir �ekilde i�leyi�iyle olsun, yap�lm�� p�r�l p�r�l tesisleriyle, g�venli�iyle, g�n�ll�lerin inan�lmaz �abas�yla bence �in, �ok g�zel bir Olimpiyat d�zenledi. Daha da �nemlisi, bu ��tay� d���rmeden, e�i�i d���rmeden, Paralimpik'te de ayn� tempoyu, ayn� seviyeyi s�rd�rebilmeleri. ��nk�, Olimpiyat �ok yorucu bir �ey. Onun arkas�ndan, bunu devam ettirebilmek b�y�k ba�ar�. Ger�ekten tebrik etmek laz�m.

CRI- Tesislerden bahsettiniz. �� simge vard�, Beijing 2008 Yaz Olimpiyatlar�nda. Olimpiyat k�y�, ku� yuvas� ve b�y�k su k�p�. Bu tesisler hakk�nda genel g�r���n�z nedir?

C.K.- Hani diyoruz ya ��ta, ��ta. Gittik�e yukar� konuluyor. Su K�p�, mimari olarak da �ok g�zel bir bina. D��ardan kendini g�steren. Keza i�i son derece modern. Ben daha �ok olimpiyat stad�nda g�rev yapma f�rsat� buldum. Olimpiyat stad�, nefis bir tesis. Benim ama, ufak bir ele�tirim oldu a��k�as�. O da me�ale y�n�nden. Me�ale de �ok ho� tasarlanm�� fakat, stad�n yap�s� sebebiyle, baz� b�lgelerde me�aleyi g�remiyorsunuz �ehrin i�erisinde. O alev simgedir. Onun g�zden ka�t��� yerler var. Ama olsun dedik, onu da sineye �ektik !

Sevgili dinleyiciler Say�n C�neyt K�ran'la sohbetimizin ikinci b�l�m�n�, �n�m�zdeki hafta, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040