Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�s� �ngiltere'de kutland�

(GMT+08:00) 2008-09-23 15:41:43 cri

   Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n sona erdi�i 17 Eyl�l'de, Beijing Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�yla tamamlanmas�n� kutlamak amac�yla Londra'daki �in B�y�kel�ili�i'nde bir resepsiyon verildi. Resepsiyona, �ngiltere'nin �e�itli �evrelerinden �ahsiyetler, �inli g��menler ve �in �irketlerinin temsilcileri kat�ld�.

  �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi Ba�kan� Colin Moynihan resepsiyonda �unlar� s�yledi:

  "Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na 311 �ngiliz sporcusu kat�ld�. Beijing Olimpiyat Oyunlar�, sporcular�m�za en ileri spor tesisleri sa�lad�. Bu ileri spor tesisleri, sporcular�m�z�n ba�ar� kaydetmesine yard�mc� oldu. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar� �ok iyi yap�ld�. En �nemlisi, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda her zaman sporcular�n ihtiya�lar�n�n kar��lanmas�na �ncelik verildi. Bu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunlar� i�in �nemli bir deneyim oldu."

  Yabanc� sporcular�n Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda �in k�lt�r� hakk�nda bilgiler edindiklerini belirten �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi �cra M�d�r� Simon Clegg de ��yle konu�tu:

  "Sporcular, Olimpiyat Oyunlar�'nda farkl� k�lt�rler hakk�nda bilgi edinebilir. Bu defa da �in'de, �in k�lt�r�nden kaynaklanan zevkleri ve �inlilerin �zel ruhunu deneyimlediler."

  Clegg, Beijing'e g�nderilen ve Beijing Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'yle uzun zamand�r i�birli�i yapan 100'den fazla �ngiliz g�revlisinin Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda edindi�i de�erli deneyimlerin, Londra Olimpiyat Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar� i�in b�y�k yararlar sa�layaca��n� da kaydetti.

  �ngiltere'de b�y�yen ve �in'i temsil ederek binicilik yar��malar�na kat�lan Hua Tian, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n kendisinde b�rakt��� izlenimle ilgili olarak �unlar� s�yledi:

  "Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda beklenen ba�ar�ya ula�mama ra�men, Beijing Olimpiyat Oyunlar� bende derin izlenim b�rakt�. Binicilik yar��malar�n�n d�zenlendi�i Hong Kong, �ekici bir kent. Orada kald���m g�nleri �ok rahat ge�irdim. Yar��madan sonra, Beijing'e gittim. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n boyutu beni �a��rtt�. Koskoca Beijing'de, bir�ok y�ksek ve g�rkemli bina bulunuyor."

  Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n �zerinde duran Colin Moynihan, Engelliler Olimpiyatlar�'nda meydana gelen de�i�imleri kutlad���n�, bu de�i�mlerin gelecekte yap�lacak Engelliler Olimpiyatlar�'na de�erli bir miras b�rakt���n� belirtti. Moynihan ��yle konu�tu:

  "Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda, sporculara g�rkemli stadyumlar ve ileri spor tesisleri sa�land�. Engelliler Olimpiyat K�y�'nde kalan sporcular, kendilerini evlerinde gibi hissettiler. Bu k�yde sa�lanan hizmetleri ve tesisleri daha �nce hi� g�rmemi�tim. Bana g�re, Engelliler Olimpiyat Oyunlar� �ok �nemli bir a�amaya girdi. Seyirciler sporcular�n engeli yerine, onlar�n spor yetene�ine dikkat etmeye ba�lad�. Bu, gelecekteki Engelliler Olimpiyatlar� i�in bir d�n�m noktas� ve Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n b�rakt��� �nemli bir miras oldu."

  Beijing'in d�nyaya g�zel �ok Olimpiyat Oyunlar� g�sterdi�ini ve Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesiyle Beijing'de b�y�k de�i�imler meydana geldi�ini belirten �ngiltere'deki �in B�y�kel�isi Fu Ying �unlar� s�yledi:

  "Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda Beijing'e gidenler, Beijing'in �ok temiz oldu�unu g�rd�. Beijing'de uzun s�re ya�ayan ben bile, Beijing'de meydana gelen de�i�ikliklerden �a��rd�m."

  Fu Ying, Olimpiyat Oyunlar�'yla �in'in d�nya ile olan temaslar�n� yo�unla�t�rd���n�, �inlilerin renkli bir d�nya, d�nyan�n ise d��a a��lan, �zg�venli ve m�reffeh bir �in g�rd���n� belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040