Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Volkan G�rcan: "Olimpiyat�n benim d���nd���mden �ok b�y�k bir organizasyon oldu�unu fark ettim."

(GMT+08:00) 2008-09-18 14:02:35 cri

Sevgili dinleyiciler, Say�n Volkan G�rcan'la sohbetimizin ikinci b�l�m�yle sizlerleyiz.

CRI- K�sa bir s�re �nce b�y�k bir organizasyonu ba�ar�yla tamamlad� �in. Olimpiyat oyunlar� s�ras�nda burada m�yd�n�z?

V.G.- Ben, olimpiyat oyunlar�nda olimpiyat g�n�ll�s� olarak g�rev ald�m.

CRI- Bize g�zlemlerinizi anlat�r m�s�n�z?

V.G.- Benim olimpiyat oyunlar�ndaki g�revim, seyirci hizmetlerine y�nelikti. �ncelikle benim ana �al��ma yerim, izleyici dan��ma merkeziydi. O departmanda ilk olarak tek T�rk bendim. Sonra, bir arkada��m�z daha bize kat�ld�. Sonras�nda da beni, ihtiya�tan dolay�, kendi okulum olan Beihang �niversitesinin, halter m�sabakalar�na y�nlendirdiler. Olimpiyat, �ok farkl� bir �ey. �ok farkl� k�talardan, �ok farkl� insanlar, �ok farkl� diller, renkler farkl�, resimler farkl�. O insanlarla i� i�e olmak, o sinerji i�erisinde hep birlikte hareket etmek �ok farkl� bir duygu. Bunu tarif edemem. Bir halter �ampiyonas�nda ben g�rev ald�m. Hayat�mdaki, hayallerimdeki en b�y�k ideallerimden biriydi. Bence bu ger�ek oldu.

CRI- Ne kadar g�zel, denk gelmi�. Peki sizce olimpiyatlar nas�ld�?

V.G.- Olimpiyatlar, �ok nizami, d�zg�n ve kural doluydu. ��yle diyeyim; g�revim gere�i bir �ok yabanc�yla birlikte, as�l benim, T�rk seyircilerden sorumlu olmam� istediler ama, pek gelen T�rk misafirimiz yoktu halter m�sabakalar�na. Di�erlerini bilemiyorum. Onun i�in, benim ikinci dilim �ngilizce. �ngilizce olarak ben yard�m etmeye �al��t�m, olimpiyat komitesindeki arkada�lar�ma. Genel olarak herkes �undan biraz �ikayet�iydi, " niye her �ey kurallar i�inde." Mesela, Polonyal� bir �ift vard�. Bayrak getirmi�ler, Polonya bayra��, bilemiyorum �zerinde Polonya'ca bir �ey yaz�yor, belki hani, " Polonya hadi y�r�" gibi bir �ey yaz�yordu. Bana dediler ki; "�lkelerin resmi bayraklar�nda, her hangi yaz� veya herhangi bir benzer bir bayrak kabul edilemez. Bu arkada�lar�m�z� l�tfen uyar�r m�s�n." Gittim, kibarca, kulland���n�z bayrak olimpiyat kurallar�na ayk�r�. L�tfen bunu kullanmazsan�z seviniriz. " Niye �in'de bu kurallar var, daha �nce Atlanta Olimpiyatlar�nda bulunduk, Amerika Olimpiyatlar�nda bulunduk dedi. Niye �in'de bu kural var?" Ben de ona izah ettim. Bu kurallar �in'le alakal� de�il, bunlar olimpiyat komitesinden geliyor. Bir sorun oldu mu �in'den biliyorlar. Halbuki �in'le alakas� yok. �in elinden geleni yapt�. O kadar �al��t�lar ki. �inli g�n�ll� arkada�lar�m, onlar yirmi saate yak�n ayakta dimdik durdular. Hi� mola vermeden.

CRI- Bu organizasyonda g�rev yapmak size neler katt�?

V.G.- �ncelikle �unu s�yleyeyim, benim �ocukluk hayalimdi. Bu tecr�beyi ya�amak, hayat�mda bir daha da k�smet olaca��n� zannetmiyorum. Bir kereydi, o da oldu. O atmosferi g�r�nce, olimpiyat�n benim d���nd���mden �ok b�y�k bir organizasyon oldu�unu, insanlar�, �ok daha b�y�k kitleleri bir araya getirdi�ini g�rd�m ve spor m�sabakas�ndan �te olimpiyat�n, daha bir evrensel bar�� ve sevgi i�erdi�ini fark ettim. ��nk� �ok farkl� �lkeler, farkl� insanlar, herkes bir arada, herkes birbirini alk��l�yor, �ok �ok g�zel bir ortam. �ok insana kataca�� insani bir de�erdir bunun. Belki bir alt�n madalya kazanman�n maddi getirisi olabilir ama, bu manevi getiri �ok farkl� bir �ey.

CRI- Yine olimpiyatlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizce �in, iyi bir ev sahibi miydi?

V.G.- �in, bence �u ana kadar d�zenlenen olimpiyatlar i�inde herhalde en iyi ev sahipli�ini yapm�� �lkedir. ��nk�, her �ey �nceden tamam�yla haz�rd�. Yenilecek yemekten, gidilecek duraktan, binilecek otob�sten, giyilecek elbiseden. Her �ey belli bir �izgi i�erisinde �nceden haz�rlanm��t�. Hi� bir p�r�z ��kmad�. Dakik, saat yedi ba�las�n, yedide, yediyi bir ge�e de�il. Yedide ba�l�yordu. Hi� bir problem ��km�yordu.

CRI- Sizce �in, bu organizasyondan nas�l karlar etti?

V.G.- �in, bile�inin hakk�yla, kimseye hi� bir s�z s�yleme hakk� vermeyecek �ekilde en iyi, en g�zel �ekilde olimpiyatlar� sundu. Bunun getirisi belki pratikte �u an i�in bir �ey g�z�kmeyebilir ama, belki bu kadar yat�r�m, gelen turist az oldu. Bu hi� bir �ey de�il ama �in, �n�m�zdeki elli y�l�n�n reklam�n�, kendisini tan�tma f�rsat�n� bu vas�tayla bulmu� oldu. Bu da �in i�in en b�y�k getiri olsa gerek.

CRI- Peki, �in yemekleri hakk�nda neler d���n�yorsunuz diyeyim. Siz �in yemeklerini seviyor musunuz?

V.G.- Ben yakla��k iki sen oldu �in'e geleli. Fakat hen�z �in yemeklerine al��amad�m. ��nk�, �in yemeklerinde lezzetler �ok farkl�, kulland�klar� sebzeler �ok farkl�, kulland�klar� ya�lar �ok farkl�. Ortak noktay� az yakalad���m yemeklerini yiyebiliyorum ama, genelde pek uyu�am�yorum �in yemekleriyle.

CRI- Belki zamanla.

V.G.- Belki zamanla!

CRI- Peki Volkan Bey, sohbetimize kat�ld���n�z i�in �ok te�ekk�r ederim.

V.G.- Ben te�ekk�r ederim.

Sevgili dinleyiciler, s�cak bir yaz� geride b�rakan Beijing, ba�ar�yla tamamlam�� oldu�u Olimpiyat oyunlar�n�n ard�ndan, serinlemeye ve yorgunlu�unu atmaya ba�l�yor. Co�ku dolu g�nleri ya�ayan Beijing gibi, sizler de ne�eli ve istedi�iniz gibi ya�ay�n her gelen g�n�.

Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040