Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

5 defa Engelli Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan Taylandl� y�z�c� Panom Lagsanaprim

(GMT+08:00) 2008-09-16 17:07:42 cri

  Engelliler Olimpiyat Oyunlar� her 4 y�lda bir kez d�zenleniyor. Engelli sporcular�n b�y�k �o�unlu�u bir veya iki Engelli Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld�. Ancak 39 ya��ndaki Taylandl� y�z�c� Panom Lagsanaprim 5 defa Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld�. Efsanevi denebilecek bir spor ya�am�na sahip olan Panom, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra emekli olaca��n� s�yledi.

  1992 y�l�nda d�zenlenen Barcelona Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, Panom'un kat�ld��� ilk Engelliler Olimpiyat Oyunlar� oldu. Barcelona Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda zengin deneyimler edinen Panom, 14 y�l �nce Beijing'de d�zenlenen Uzak Do�u ve G�ney Pasifik Okyanusu Engelliler Oyunlar�'nda, deyim yerindeyse "bol �r�n" ald�. O zaman Panom'u Beijing'e getiren Tayland Engelliler Y�zme M�lli Tak�m�'n�n genel antren�r� Taweechoak Pongdee �unlar� hat�rlatt�:

  "1994 y�l�nda, ilk defa �in'e geldik. O zaman, Beijing'de d�zenlenen Uzak Do�u ve G�ney Pasifik Okyanusu Engelliler Oyunlar�'nda, Panom 4 alt�n madalya ald�. 14 y�ldan fazla bir s�re �nce, Panom'un spor yetene�i en y�ksek seviyedeydi. 1996 y�l�nda d�zenlenen Atlanta Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda, Panom yine madalya kazand�. Daha sonra d�zenlenen Atina Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda, Panom SB11 s�n�f�ndaki 100 metre kurba�alamada ���nc� oldu.

  Panom i�in en �nemli �ey, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda �d�l k�rs�ne ��kmak olmayacakt�. ��nk� Panom madalya ve para yerine, y�zmeyi sevdi�i i�in Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na kat�d�. Taweechoak �unlar� anlatt�:

  "Antremanlarda, Panom'un yar�� halinin iyi oldu�u g�r�ld�. Panom'un Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda alt�n madalya almas�n� beklemiy�rduk. Yaln�zca Panom'un azami derecede potansiyelini ortaya ��karmas�n� istiyoruz. Bir �inli ve bir Ukraynal� y�z�c�n�n �ok h�zl� y�zebildi�ini ��rendik. Gen� olmayan Panom, spor kabiliyeti a��s�ndan avantajl� de�ildi."

  8 Eyl�l'de "Su K�p�" olarak adland�r�lan Devlet Y�zme Merkezi'nde d�zenlenen SB11 s�n�f�ndaki 100 metre Kurba�alama finalinde, Panom 1 dakika ve 18.91 saniye puan�yla yedincili�i ald�. Yar��madan sonra hi� hayal k�r�kl��� duymayan Panom verdi�i deme�te, ya�land�k�a spor kabiliyetinin de azald���n� ve daha yava� y�zd���n�, �u an art�k 39 ya��nda oldu�unu, finale y�kselmekten de memnun oldu�unu kaydetti. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra emekli olaca��n� belirten Panom �unlar� s�yledi:

  "�imdi, emekli olmal�y�m. 14 y�l �nce Beijing'e geldim. Bug�n, ikinci defa Beijing'e geldim. Beijing'de �ok iyi izlenimler ve ho� duygular edindim Bana g�re, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, Engelliler Olimpiyatleri tarihindeki en iyi Engelliler Olimpiyat Oyunlar�ndan biri oldu. Havuz ve kald���m�z yerlerdeki tesisler ileri seviyede. Yemekler de �ok lezzetli. �ok say�da g�n�ll� bize iyi hizmet sa�lad�. G�rme engelli olmama ra�men, Beijing'de b�y�k de�i�imin oldu�unu hissettim. Mesel�, �u an kald���m oda, 14 y�l �ncesinden daha g�zel ve bize y�ksek bilimsel ve teknolojik ortam sa�lad�. Bunlar, �in h�k�metinin engellilere ilgi g�sterdi�ini ve engelliler davas�na b�y�k �nem verdi�ini g�steriyor."

  Panom'un antren�r� Taweechoak, �ok sorumlu bir ki�i olan Panom'un her zaman di�er engellilere yard�m etmeye �al��t���n� s�yledi. G�rme Engelli y�z�c�lere yard�m etmek i�in, Panom �lkede G�rme Engelliler Y�zme Derne�i kurdu. Dene�in Ba�kan� olan Panom, kendi g�c�ne dayanarak engellilere yard�m etmek ve engellilerin spor davas�n� geli�tirmek istedi. Panom ��yle dedi:

  "Emekli olduktan sonra, �al��malar�m� iyi yapmak i�in elimden geleni yapaca��m. Gen� y�z�c�leri se�ece�im ve onlara e�itim verece�im. Deneyimlerimi onlara aktarmak ve iyi bir �rnek olmak istiyorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040