Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Volkan G�rcan: " Ya�l�lar, gen�ler hep beraber m�zik e�li�inde dans edebiliyorlar. Harika bir �ey. �zlemesi bile insan�  �ok rahatlat�yor."

(GMT+08:00) 2008-09-11 12:10:19 cri

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bug�n ki konu�umla �in'e bak���n� konu�mak ve sizlerle payla�mak i�in birlikteyiz. Konu�um, Say�n Volkan G�rcan'a program�m�za ho� geldiniz diyorum.

CRI- Sizi tan�yarak ba�lamak istiyorum sohbetimize. Kimdir Volkan G�rcan?

Volkan G�rcan- Ho� bulduk. Volkan G�rcan, �stanbul Fatih do�umludur. 1983 do�umluyum. Yirmi be� ya��nday�m. T�rkiye'de �niversite e�itimi ald�ktan sonra, �ncelikle �ince e�itimi, arkas�ndan da mast�r e�itimimle, �in'de e�itime devam etmekteyim.

CRI- Peki neden �ince?

V.G.- �ince, sizinde bildi�iniz gibi d�nyan�n en b�y�k, d�nyada tek g�� olmaya aday �lkesi ve T�rkiye'de olsun, d�nyan�n di�er �ehirleri olsun, ticaret a��s�ndan, �in'le i�li d��l� oldu�u i�in, benim �niversite uzmanl���m�n da i�letme ve �tesinde uluslararas� ticaret oldu�u i�in, �in'e gelmenin benim i�in olabilecek en faydal� karar oldu�unu d���nd�m. Onun i�in, �nce �ince ��renerek, ard�ndan da mast�r e�itimimi daha da uzmanla�arak, tamamlamay� d���n�yorum.

CRI- T�rkiye'de �ince hakk�nda bir �al��ma yapt�n�z m�?

V.G.- T�rkiye'de �ince hakk�nda hi� bir �al��mam olmad�. " Selam- Ni hao" demesini bile bilemiyordum. �in'de ��rendim her �eyi ve bunun �ok b�y�k zorlu�unu �ektim.

CRI- �lk geldi�inizde de�il mi?

V.G.- �lk geldi�im zaman. Ke�ke bir �eyler ��renip, gelseydim diyorum kendime. �ok zorland�m.

CRI- Peki ne kadar s�redir �in'desiniz?

V.G.- �u an iki sene oldu.

CRI- �ince hakk�nda neler d���n�yorsunuz? �ince, sizce nas�l bir dil?

V.G.- �ince asl�nda konu�ma olarak, g�r�nd��� kadar zor olmasa da, yazma ve karakterleri tan�ma a��s�ndan zor bir dil. Ama, g�nl�k konu�ma, belli bir s�re �in'de kal�nd�ktan sonra ve gerekli e�itim al�nd�ktan sonra, rahatl�kla �stesinden gelinebilecek bir dil. �ok b�y�k kayg�larla geldim ama, dilin i�ine girince, �al��maya, ��renmeye ba�lay�nca dili, asl�nda o kadar b�y�k bir zorlu�u olmad���n� g�rd�m. Ama, �u an i�in bile yazarken, karakterleri tan�rken problemler ya��yorum. Ama, konu�ma a��s�ndan korkulacak bir k�sm� olmad���n� d���n�yorum.

CRI- Yabanc� ��renci olmak ve yabanc� bir �lkede e�itim almak konusunda neler d���n�yorsunuz?

V.G.- Biraz a��k konu�mak gerekirse, d�nyan�n her hangi bir �lkesinde, bir Avrupa'da, bir Amerika'da yabanc� ��renci olmakla, �in'de yabanc� ��renci olmak �ok farkl�. ��nk�, burada bir kere ba�l� ba��na, tamam�yla farkl� bir k�lt�r. �nsanlar farkl�, baz� insanlar�n yabanc�lara kar�� bak��lar� da farkl�. �in'de yabanc� ��renci olmak, hakikaten �ok zor ve soka�a ��kt���n�z zaman, bir Amerika'ya gitti�iniz zaman, �ngilizce konu�abilirsiniz, sokakta birilerini bulup, size yard�mc� olabilirler. Ama, burada hi� bir �ince bilginiz yoksa, sokaktan rasgele bir �ey sormak istedi�iniz bir insan�n, �ngilizce bilme ihtimali �ok az. Mutlaka bunun i�in, �ince bilmeniz gerekiyor. Bilemiyorsan�z, mesela benim daha �nce ba��ma geldi. Gidece�im yeri bilemiyorum, soram�yorum. �ngilizce bilen kimseye rastlamad�m. D�rt saate yak�n yol y�r�d�m eve d�nmek i�in. Bu zorluklar� mutlaka ya�amak gerekiyor. Zorluklar� ya�amadan bir dili ��renmek, bir k�lt�r� anlamak m�mk�n de�il. Mutlaka zorluklar var ama, ��yle diyeyim, T�rkiye'den �in'e gelmek isteyen T�rk arkada�lar�m�z varsa, onlar mutlaka bir ara�t�rma yaps�nlar. Kalacaklar� yerin nas�l bir yer oldu�unu, okullar�n�, okulun �evresini �ok detayl� bir ara�t�rs�nlar. M�mk�nse burada tan�d�klar� birini bulabiliyorlarsa onlarla da ileti�im kursunlar. ��nk�, T�rkiye'den g�z�kenle, buraya gelince g�z�ken �ok da uyu�muyor.

CRI- �u anda ald���n�z e�itimi konu�al�m. Sizce T�rk e�itim sistemiyle, �in e�itim sistemi aras�nda benzerlikler ya da farkl�l�klar var m�?

V.G.- T�rk e�itim sistemi ile �in e�itim sistemi aras�nda bence �ok b�y�k bir fark yok. ��nk�, T�rk e�itim sistemi genellikle ezber �zerine. �in'deki okullardaki e�itim sistemi de genellikle ezber �zerine. Bilgiye, g�r��e fazla dayanmayan, kitab�n size ne tarif ediyorsa, onu hocaya sunman�z �eklinde genelde e�itim anlay��lar� ve �inli ��renciler �ok �al��kanlar. Onlarla rekabet etmeniz de hakikaten �ok zor. G�nde yirmi saat, yirmi d�rt saat �al��t�klar� oluyor hi� uyumadan. Biz T�rkiye'de daha bir rahat�z. T�rk e�itim sistemi belki daha rahat.

CRI- �in'deki sosyal ya�am hakk�nda neler d���n�yorsunuz? �inli arkada�lar�n�z sosyal ya�am i�erisinde nas�l yer al�yorlar sizce?

V.G.- Ben, Beijing'de ya�amaktan �ok mutluyum. �inli insanlar�n ��yle bir �zelli�i var. Di�er �ehirleri fazla bilemiyorum, Beijing'de bunu g�rd�m. Benim ya�ad���m yerde ufak park var. Ak�am oldu mu, saat sekiz oldu mu, insanlar orada ya�l�lar, gen�ler hep beraber m�zik e�li�inde dans edebiliyorlar. Sokakta insanlar �in damas� oynuyor, bakt���n�z zaman belki hali vakti yerinde olmayan insanlar ama o kadar mutlular ki, o damay� oynamakta, sosyal olmakta. �in'inde bu g�zelli�i beni s�rekli cezp ediyor. Ne g�zel diyorum, ne g�zel insanlar mutlu. Onlar�n da mutlaka problemleri var ama, en az�ndan d��ar�ya bedenleriyle bunu yans�tm�yorlar. �in'in bu sosyal yan� beni �ok cezp ediyor.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Volkan G�rcan'la sohbetimizin ikinci b�l�m�n�, �n�m�zdeki hafta, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040