Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"CRI �ince sitesi �ok kaliteli ve ��retici"

(GMT+08:00) 2008-09-09 12:56:39 cri

    T�rkiye'den dinleyicimiz Beyhan Da��tan bize g�nderdi�i elektronik postada �unlar� yazm��:

    "Her g�n internet sitenizi izliyorum ve �in'le ilgili haberleri ve makaleleri takip ediyorum. 46 ya��nday�m ama ��renme azmim �srarla devam ediyor.

    Bug�ne kadar iki defa �in'e i� gezisi amac�yla gittim. �in k�lt�r merkezinin internet sitesini de takip ediyorum. �ince&T�rk�e ��retici kaynak bulmak �ok kolay de�il.

    Manisa'da kurulu televizyon fabrikas�nda teknik b�l�m m�d�r� olarak �al��maktay�m. �irketimizde �ince ��renmek i�in a��lan e�itimlere de �nc�l�k ediyorum.

    �lk e�itimde 37 ki�ilik kat�l�m sa�land�; bunu Ege �niversitesi'yle birlikte ger�ekle�tirdik. Fakat yaz� hari� sadece konu�ma ve "pinyin" olarak tamamlad�k.

    Bu y�l Ankara �niversitesi kurulu�u olan T�MER'le e�itim d�zenledik; bu sefer "Hanzi" yaz�s� dahil devam etmekte ve ben dahil 15 ��rencimiz var.

    CRI �ince sitesi �ok kaliteli ve ��retici. Konu�malar �ok ger�ek�i ve tonlamaya �ok faydas� var. Konu s�ralamas� da g�zel ve ger�ek hayatta kullan�lan �ince'ye katk�s� �ok b�y�k olacakt�r. �lknur, Kaya ve Ula�'�n seslendirmeleri �ok ba�ar�l�. Radyoyu takip edebilmemiz imk�ns�z; internet sitesinden faydalanmak daha h�zl� ve kaliteli ses almam�z� sa�l�yor."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040