Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Liu Sanjie �ark�lar�

(GMT+08:00) 2008-09-05 15:16:27 cri
    Zhuang milliyeti, �ark� s�ylemeye ve dans etmeye yatk�n bir etnik gruptur. Zhuang milliyetine mensup erkekler olsun, kad�nlar olsun, d�rt-be� ya�lar�ndan itibaren �ark� s�ylemeyi ��renirler.

    K�rsal kesimlerde, tarlada, d���n veya cenaze t�renlerinde Zhuanglar duygular�n� hep �ark� s�yleyerek ifade eder. Hatta baz� yerlerde, aile �yeleri aras�ndaki sohbet veya kavgalar da �ark� s�yleyerek yap�l�r. Yani �ark� s�ylemek, Zhuang halk�n�n ya�am�n�n vazge�ilmez bir par�as�d�r. Zhuang milliyetine mensup herkes �ark� s�yleyebilir. Bu nedenle, bu halk�n toplu halde ya�ad��� Guangxi Zhuang Milliyeti �zerk B�lgesi, "�ark� denizi" olarak an�l�r.

    Zhuang halk�na g�re, "�ark� denizi", Liu Sanjie'nin �ark�lar�n�n yay�lmas� sonucu olu�mu�tur. Liu Sanjie, Guangxi b�lgesinde ya�ayan halklar taraf�ndan "�ark� tanr�s�" olarak kabul edilir. Liu Sanjie'nin memleketi olan Yizhou kenti de bu �ark�lar�n sembol� olarak g�r�l�r.

    Liu Sanjie �ark�lar�, genel olarak ya�am �ark�lar�, �retim �ark�lar�, a�k �ark�lar�, t�ren �ark�lar�, bilmece �ark�lar�, hik�ye �ark�lar� ve d�nyan�n olu�umuna ili�kin eski �ark�lar olmak �zere yedi ba�l�k alt�nda toplan�r.

    Liu Sanjie asl�nda, Zhuang halk� aras�nda yayg�n �ekilde anlat�lan bir efsanenin kahraman�d�r. Ming ve Qing hanedanlar�ndan bug�ne, Liu Sanjie'yle ilgili �ok say�da efsane, �ark� ve yaz�l� kay�t kalm��t�r. Halk aras�nda a��zdan a��za aktar�lan Liu Sanjie'nin hik�ye ve �ark�lar� b�y�k bir zenginliktir.

    �in'de, hatta t�m d�nyada derin etkiye sahip Liu Sanjie �ark�lar�, �in'in halk aras�nda ya�amaya devam eden geleneksel sanat ve k�lt�r�n�n �ekicili�ini yans�t�yor. Liu Sanjie �ark�lar�, bir milliyetin tarihini ve duygular�n� ifade etme y�ntiminin yan� s�ra, etnoloji, antropoloji, sosyoloji ve estetik ara�t�rmalar� bak�m�ndan da b�y�k de�ere sahiptir. Maddi olmayan k�lt�rel miraslar�n korunmas�na b�y�k �nem veren �in h�k�meti taraf�ndan 20 Mart 2006'da, Liu Sanjie �ark�lar� ilk grup devlet d�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar Listesi'ne al�nd�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040