Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Alper Alpay: "Ger�ekten, tek y�rek olabildiklerini g�rd�k �inlilerin, depremden sonra."

(GMT+08:00) 2008-09-04 18:56:41 cri

Sevgili dinleyiciler, Say�n Alper Alpay'la sohbetimizin ikinci b�l�m�yle, tekrar sizlerleyiz.

CRI- �in'i tan�mak ad�na neler yap�yorsunuz? Shanghai dediniz, Beijing'de ya��yorsunuz. Ba�ka hangi kentlerini g�rd�n�z?

A.A.- Bo� zamanlar�mda m�mk�n oldu�u kadar geziyorum. E�er, k�sa tatillerim varsa, Beijing yak�nlar�nda,arabayla gidilebilecek yerlere. E�er daha fazla zaman�m varsa, biraz i�le de ba�lant�l� olarak, herhalde �in'de �u ana kadar yirmi �ehirde bulunmu�umdur, daha �ok g�neyde olmak �zere. Daha �nce ithalat yaparken �ok fazla geliyordum. M�mk�n oldu�u kadar, lokal insanlarla, �ngilizce konu�abilenlerle, ne yaz�k ki bir bu�uk sene sonras�, hala daha �incem yok. �ngilizce konu�abilen ki�ilerle, m�mk�n oldu�u kadar hayat hakk�nda, hayat g�r��leri hakk�nda konu�up, bilgi almaya �al���yorum.

CRI- Peki Beijing'le, kar��la�t�r�r m�s�n�z, o yirmi tane �ehri?

A.A.- Beijing, �ok farkl�. Shanghai, �ok farkl�. Guangzhou g�zel ama, Zhanjiang g�zel. Ama, geriye kalan �ehirlerde, ne yaz�k ki, g�zel ho� tecr�belerim yok. Mesela, bir Chongqing. Ger�ekten hani geri d�nene kadar diken �zerinde oturmu�tum.

CRI- Uzun s�redir olimpiyatlara haz�rlanan Beijing, t�m alanlarda h�zla de�i�imler ya��yor. Bu konuda g�zlemleriniz nelerdir?

A.A.- G�zle g�r�lebilir de�i�im. Her g�n de�i�iyor. Bir sene iki ay kadar �nce Beijing'e, geldi�im zamandan bu yana, �ehrin tamam� ba�tan sona yenilendi denilebilir.

CRI- Biliyorsunuz, �ok yak�n zamanda Sichuan B�lgesi'nde, deprem ya�ad� �in. �inliler, bu depremin yaralar�n� sarmaya �al���yorlar. Bu konuda neler s�ylersiniz, dinleyicilerimize?

A.A.- Ger�ekten, tek y�rek olabildiklerini g�rd�k �inlilerin, depremden sonra. �ok h�zl� �ekilde organize oldular. Zaten, �in ordusunun ve �in sa�l�k hizmetlerini �ok organize olduklar�n� daha �nceden de biliyorduk. Ama, �ok k�sa s�rede, bu kadar b�y�k bir afete ki, yollar�n kayd���, depremin merkezine ula��lamad��� bir b�lgede, �ok h�zl� �ekilde yaralar�n� sarmaya ba�lad�lar. Ger�ekten �ok h�zl�lar bu konuda.

CRI- Biraz �nce �inceyi ��renemedim dediniz. Sizce �ince, nas�l bir dil? Di�er bildi�iniz dillerden fark� ne?

A.A.- Asl�nda �ok zor bir dil de�il. �lk geldi�im zaman, bir de �zellikle ilk ya�ad���m �ehirde, biraz sorunlar ya�am��t�m ��nk�, Shantou'da, �� ay ya�ad���m yerde, �� farkl� dil konu�uluyordu. Hem Mandarin, bu ana dil konu�uluyordu. Hem Cantonese, dilinde konu�uyorlard� ve ayn� zamanda farkl� bir dilleri daha vard�, lokal dilleri ve hangi dili ��renece�ini �a��r�yordun. Mandarin bile konu�amayan insanlar vard�, okuma- yazmas� olmayan insanlar vard�. Biraz zordu. Ama, asl�nda ger�ekten zaman�n�z varsa ve kendinizi verirseniz ��renemeyecek dil de�il.

CRI- Ne kadar �rk�t�c� de�il mi? �ince gibi �ok zor bir dilin, �� ayr� �ekilde konu�ulmas�.

A.A.- Elliye yak�n dil oldu�unu d���n�nce, �ok daha zor. Bazen mesela, asistan�mla beraber, Tianjin'e gidiyoruz. Y�z yirmi km. ilerde Beijing'den, Asistan�m, Beijing do�ma, b�y�me. Beijingli bir han�m. Oraya gitti�imiz zaman bazen, ger�ekten Tianjinli insanlarla, sadece y�z yirmi kilometre �tedeki insanlarla, ileti�im kuram�yor. Bizim, Gebze'ye gidip, Gebze'deki insanlarla ileti�im kuramamam�z gibi, ilgin� bir durum.

CRI- �ok hakl�s�n�z. Peki, yemek konusunun da bir �lkeyi tan�mak ve anlatmak i�in, �nemli unsurlardan biri oldu�unu d���n�yorum. �in mutfa�� hakk�nda neler d���n�yorsunuz?

A.A.- �ok seviyorum. T�rkiye'deyken de �zellikle gidip, yer ay�rt�p, s�ra bekleyip,b�y�k rakamlar �deyerek yedi�imiz yeme�i, burada �ok daha rahat yemek, ger�ekten �ok daha i�ime geldi. Seviyorum �in mutfa��n� seviyorum. Asl�nda nerdeyse her mutfa�� seviyorum.

CRI- Peki �in'de, en �ok hangi y�reyi seviyorsunuz?

A.A.- Ac�l�. Sichuan B�lgesini, Hot Pot seviyorum. Bir ka� bal�k yeme�i, normalde de T�rkiye'de �ok fazla yemem, burada da bal�kl�, �zellikle o mandarin, tatl�-ek�i soslu bal��� �ok g�zel. Onu yiyorum.

CRI- Sohbetimizin sonunda, sizin gibi yurtd���nda ya�ayacaklara ve zaman�n bir d�nemini oralarda ge�ireceklere �nerilerin neler olacakt�r?

A.A.- �lk olarak, ilk karar� vermek, ger�ekten �ok zor ama, korkmas�nlar. �lk bir ka� ay �ok zor ge�iyor, y�lmas�nlar.

CRI- Peki, Alper Bey, vaktinizi bizimle payla�t���n�z ve sorular�m� yan�tlad���n�z i�in, �ok te�ekk�r ediyorum.

A.A.- Ben te�ekk�r ederim.

Bir program�m�z�n daha sonunda, kendinizi sevin diyece�im, de�erli dinleyiciler. neden mi? Sevin ki, �zel hissedin. �zel hissedin ki, kar��n�zdakileri de �zel hissettirin diye. B�ylece, y�rekleri onay g�rm��, �zel insanlarla dolsun evren. B�ylece, her tersli�e inat edercesine, ya�ama tutunsun y�reklerimiz.

S�cac�k y�reklerle kal�n,

Sevgilerimle...

Ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040