Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Engelliler Olimpiyatlara kat�lacak ABD kafilesi, Beijing'de ba�ar�lar bekliyor

(GMT+08:00) 2008-09-02 15:52:40 cri

   Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n tamamlanmas�ndan k�sa s�re sonra, Engelliler Olimpiyat Oyunlar� ba�layacak. Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lacak Amerika Birle�ik Devletleri (ABD) spor kafilesi, son haz�rl�k �al��malar�n� yap�yor. ABD spor kafilesi Ba�kan� Jeff Underwood �in Uluslararas� Radyosu'na verdi�i deme�te, daha �nceki iki Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda pek ba�ar�l� olmamad�klar� durumdan kurtulup Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda ba�ar�l� olmak i�in ellerinden geleni yapacaklar�n� s�yledi.

  6 Eyl�l'de Beijing'de ba�layacak olan 13. Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyat tarihindeki en geni� kat�l�ml� Engelliler Olimpiyat Oyunlar� olacak. 150'den fazla �lke ve b�lgeden gelen 4 binden fazla sporcu, Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n 20 dal�nda yar��acak. 213 sporcudan olu�an ABD spor kafilesi, 20 daldan 18'ine kat�lacak. Amerikal� sporcular�n madalya listesindeki ilk s�raya yeniden yerle�mek i�in yo�un antreman yapt���n� belirten Underwood ��yle s�yledi:

  "Tekerlekli sandalye basketbolu ve Amerikan futbolu ile altetizm alanlar�nda avantajl�y�z. 1980'l� ve 1990'l� y�llar�nda, Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n madalya listesinde hep ilk s�rada yer ald�k. Ancak, Sydney ve Atina Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda, madalya listesinde ilk 3 s�raya girmedik. Bu y�zden, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda yeniden ba�ar�l� olmay� bekliyoruz."

  Underwood, 1991 y�l�nda engelliler sporunu yayg�nla�t�rma �al��mkalar�na ba�lad� ve b�y�k ba�ar�lar kaydetti. �in'e hi� gelmemi� olan Underwood, Beijing gezisini heyecanla bekliyor. Beijing Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda, Olimpiyat Oyunlar�'yla ilgili haberleri yak�ndan izleyen Underwood �unlar� anlatt�:

"Televizyonla, Olimpiyat Oyunlar�'n� yak�ndan izledim. �inli sporcular�n performans� �ahane oldu. A��r antrenman yapan �inli sporcular, alt�n madalyalara lay�k g�r�ld�. Televizyonla, Beijing'in capcanl�, hareketli bir kent oldu�unu, Beijing'deki stadyum ve spor alanlar�n�n ise d�nyan�n en ileri seviyesine ula�t���n� ��rendim. Bunun yan� s�ra, Beijing Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi, d�nyan�n d�rt bir yan�ndan gelen sporcular i�in iyi bir yar��ma ortam� yaratt�. Beijinglilerin Olimpiyat Oyunlar�'na olan destekleri ve s�cakkanl��� bende derin izlenim b�rakt�.

Underwood, baz� Amerikal� sporcular�n endi�e etti�i Beijing'deki engelsiz tesislerden s�z ederken �unlar� s�yledi:

"Beijing Olimpiyat K�y� ve spor alanlar�nda engelsiz tesisler m�kemmeldir. Birka� ay �nce �in'e giden baz� Amerikal� sporcular, Beijing'in engellilerin �al��malar�na ve ya�am�na kolayl�k sa�lamak i�in b�y�k �aba harcad���n� s�yledi. Amerikal� sporcular�n Beijing'de mutlu g�nler ge�irece�ine inan�yorum."

�u ana kadar, Amerikal� sporculardan baz�lar� Beijing'e geldi. Baz�lar� da ABD'deki son antremanlar�n� yap�yor. Amerikal� sporcular�n bilimsel tesisler kullan�lmas�na ve antreman y�ntemine b�y�k �nem verdi�ini belirten Underwood, �unlar� s�yledi:

"Bilim ve teknoloji, sporun geli�mesi i�in b�y�k �nem ta��yor. Tekerlekli sandalye dahil engellilerin spor tesisleri, s�rekli geli�tirildi. Tabii ki, yar��ma sonucunu etkileyen ba�l�ca unsur antreman tarz�d�r. Sprocular�n sa�l�kl� beslenmesi ile psikolojik destekler almalar�na b�y�k �nem verdik. Bir�ok alanda, Antreman s�recini videoyla takip etme teknolojisiyle izledik."

Underwood, son y�llarda ABD Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n� yayg�nla�t�rmak i�in b�y�k �aba harcad���n�, 2004 y�l�ndan itibar�yla, �lkede Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na daha b�y�k ilgi g�sterilmeye ba�land���n�, "Global Spor" adl� medya kurulu�unun ilk olarak Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n b�t�n yar��malar�n� yay�nlayaca��n�, bunun yan� s�ra, ABD spor kafilesinin resmi internet sitesinde yar��malarla ilgili g�r�nt�l� programlar�n yay�nlanaca��n� belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040