Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Alper Alpay: "Beijing'de, ger�ekten hayat g�zel. �lkemdekinden, �ok farkl� de�il."

(GMT+08:00) 2008-08-28 14:32:13 cri

G�ler y�zl� bir konukla, g�len y�zl� bir sohbet olmas� temenni ederek sizlerleyiz de�erli dinleyiciler. Bug�n bizimle �in'e bak���n� payla�acak konu�um, Say�n Alper Alpay.

CRI- Alper Bey, merhaba. Program�m�za ho� geldiniz. Bize kendinizi tan�tman�z� rica etsem, kimdir Alper Alpay?

Alper Alpay- Merhaba, ho� bulduk. Ben, Alper Alpay. �stanbul'dan geldim diyebiliriz. Otuz bir ya��nday�m. �u anda Beijing'de ya��yorum tam s�reli olarak. �stanbul'a sadece tatiller i�in d�nerek.

CRI- Ne kadar s�redir �in'desiniz?

A.A.- Bir bu�uk sene oldu, toplamda.

CRI- �lk geli� yeriniz Beijing miydi?

A.A.- Hay�r, Beijing de�il. �lk olarak Shantou. G�neyde, Guandong B�lgesi'ne ba�l� olan, Shantou diye bir ile gittim. Daha �nce oyuncak i�i yap�yordum. T�rkiye'deyken de oyuncak i�i yapm��t�m daha �nce. O y�zden, bir oyuncak ihracat��s�nda �al��maya ba�lad�m. Talihsiz bir olayla oradaki, i�ime son verip, Beijing'den gelen, ba�ka bir teklifi de�erlendirerek, Beijing'e yerle�tim.

CRI- Halen Beijing'de, oyuncak i�imi yap�yorsunuz? Ba�ka bir sekt�rde misiniz?

A.A.- Beijing'de, ithalat- ihracat i�i yap�yoruz. �u anda �al��t���m firmada, Romanya merkezli. Romanya'da, alkol konusunda, sekt�r�n �nde gelen firmalar�ndan biri. �thalat konumuz, alkol. Alkoll� i�ecekler. �hracat konumuzda araba, forklift, otob�s.

CRI- Her iki konuya da girelim o zaman. Otomotiv sekt�r� i�inde yer al�yorsunuz. Sizce �in'in, bu sekt�rde son d�nemde yapt��� at�l�mlar ne durumdad�r.

A.A.- Ger�ekten b�y�k at�l�mlar yap�yorlar. �lk olarak ba�ka bir konuya de�inmek istiyorum. �in'de, Avrupa'daki gibi bir bran�la�ma s�z konusu de�il. Bir firma bug�n, pil veya pilli bir araba �retiyorsa, yar�n jip �retmeye ba�layabiliyor. Sonu� olarak, sadece cebinde herhangi bir paras� olan, kapitali olan herhangi bir marketi buldu�u zaman, a��k bir kap� g�rd��� zaman, h�zl� bir �ekilde yat�r�m�n� yap�p,�retime ba�layabiliyor. Ger�ekten de �u anda b�y�k �reticilerden bir �o�u, daha �nce farkl� sekt�rlerde �retim yapan firmalar. �lk olarak tabii Avrupa'daki, firmalar gibi, Amerika'daki firmalar gibi, ilk �r�nleri �ok ba�ar�l� olmuyor. Sadece �in, pazar�na hitap eden, �ok ucuz �r�nler, bize g�re, d���k kaliteli ve ucuz �r�nlerle ba�l�yorlar. Daha sonra, markalar� tan�maya ba�lad�ktan sonra, bir at�l�m daha yaparak, ihracata y�nelik daha kaliteli arabalar �retmeye ba�l�yorlar. �lk olarak, Ortado�u i�in, orta kalite. Daha sonra, Avrupa ve Amerika marketleri i�in, daha kaliteli, daha g�zel �r�nler �retmeye ba�l�yorlar.

CRI- Biraz �nce i�ki sekt�r�nden de bahsettiniz. �inliler, bu sekt�rde ne kadar a��klar yabanc� markalara? Damak tatlar�n�, bu konuda koruyorlar m�?

A.A.- Bu da ilgin� bir konu ger�ekten de�inmek i�in. ��nk�, i�ki sat���yla, damak tad�n�n �ok fazla ba�lant�s� yok �in'de. E�er, lokal bir �r�nden bahsediyorsak, o zaman damak tad�, s�z konusu. Ger�ekten de �r�n�n tad�yla, �r�n� ay�rt edebiliyorlar. Ama, ithal bir �r�ne geldi�i zaman, sadece markay� sat�n al�yorlar ve ger�ekten �ok y�ksek fiyatlar �deyerek ald�klar� i�ecekleri de, farkl� soft drinklerle kar��t�rarak i�iyorlar. Mesela, y�z Euro civar�nda sat�� fiyat� olan i�kiyi sat�n al�p, Spritela i�iyorlar.

CRI- Neden bu?

A.A.- "Gan bei " k�lt�r�nden dolay�. Neden bilmiyorum, onu ara�t�r�yorum. Tekila �in'de �ok iyi satm�yor, Tekila, g�zel bir shoot i�kisi asl�nda. Ama, �ok g�zel de�il sat���. ��nk�, bizim kendi �r�n yelpazemizde Tekila da var. Ama, ne yaz�k ki, bu " gan bei " k�lt�r�nden dolay�, bizim T�rkiye'deki gibi, �erefe yap�p, sadece biraz�n� i�eriz ama, burada gan bei deyip, tamam�n� bitiriyorlar. �ok kuvvetli bir i�ki, k�rk derece - bizim i�kilerimizin tamam� k�rk derece- i�kiyle de �ok fazla �yle shoot yapamayaca��n�z i�in, diye d���n�yorum, kar��t�rarak i�iyorlar.

CRI- Peki, burada s�rd�rd���n�z i� ya�am�n�z yan� s�ra, �in'deki g�nl�k ya�am�n�z� da merak ediyorum. Alper Alpay, �in'i nas�l anlat�r?

A.A.- �in g�zel. Daha �ok Beijing'inden bahsetmeyi istiyorum. Beijing'de, ger�ekten hayat g�zel. �lkemdekinden, �ok farkl� de�il. Ya�am standartlar� d���k de�il. Her �ey g�zel. Tabii ki, b�y�k �ehirlerin d���na ��kt���n�z zaman, ya�am standartlar�, kalite �ok fazla d��ebiliyor. Ama, �u anda Beijing i�in konu�ursak veya Shanghai i�in, baz� zamanlar�m da Shanghai' da ge�iyor. Olduk�a g�zel.

CRI- �ok de�i�ik bir co�rafyada, farkl� bir k�lt�r� ya��yorsunuz, ya�am�n�z�n bu d�neminde. Size neler farkl�, neler ayn� geliyor?

A.A.- �lk olarak farkl� gelen �eylerden biri; �in, tecr�bem benim ilk expat tecr�bem. Do�ruyu s�ylemem gerekirse, ilk defa annemin evinden ayr�lmam. �lk defa, kendi ayaklar�m�n �zerinde durmaya ba�lad���m yer. O y�zden, bir �ok �ey de�i�ik benim i�in. �ok daha fazla �zg�r bir hayat�m var ama, daha fazla sorumluluk alt�nday�m denilebilir.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Alper Alpay'la sohbetimizin ikinci b�l�m�yle, �n�m�zdeki hafta ayn� g�n sizlerle olmak temennisiyle, ho��a kal�n.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040