Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Rebong sanat�

(GMT+08:00) 2008-08-08 18:03:37 cri

 

    Qinghai eyaletinin Huangnan Tibet Milliyeti �zerk �li'ne ba�l� Tongren il�esindeki Longwu kasabas�n�n yak�nlar�nda, Wutun, Nianduhu, Gasairi ve Guomari k�yleri bulunuyor. Bu d�rt k�y�n yer ald��� b�lge, gerek yurti�inde gerekse yurtd���nda b�y�k �ne sahip "Rebong sanat�"n�n be�i�i say�l�yor. 13. y�zy�lda ortaya ��kan Rebong sanat�, Longwu Tap�na��'na yap�lan ziyaretlerin yo�unla�mas�yla birlikte geli�meye ba�lam��t�r. Rebong sanat�nda esas olarak Tangka, duvar resmi, nak�� ve heykel gibi birka� sanat dal� birarada uygulan�r. Huangnan ilinin Tibet�e'deki ad� "Rebong"dur. Bu b�lgede geli�en sanat dal� da "Rebong sanat�" olarak adland�r�lm��t�r. Rebong sanat�nda i�lenen konular, esas olarak Tibet Budizmi'yle ilgili hik�yeler ile Tibet milliyetine ait tarihi simge, efsane, masal ve destanlardan olu�ur. Rebong sanat�, gerek �zg�n g�zellik anlay���, gerekse yap�m ve aktar�m gelenekleriyle, Tibet Budizmi, halk sanatlar� ve mimarl�k bak�mlar�ndan b�y�k tarihi ve sanatsal de�er ta��r.

    Geleneksel Rebong sanat�, Tibet Budizmi'ne ba�l� tap�naklarda uygulanmakta ve buralarda aktar�lmaktad�r. 1958 y�l�nda Tibet'te ger�ekle�tirilen din reformundan sonra, �ok say�da rahibin tap�naklardan ��karak yeniden toplum i�inde ya�amaya ba�lamas�yla, bu sanat dal� da halk aras�nda yayg�nla�maya ba�lam��t�r.

    Ustadan ��ra�a veya babadan o�ula aktar�larak varl���n� s�rd�ren Rebong sanat�nda, eserlerin �zerine imza atma gelene�i olmad��� i�in, �ok say�da de�erli par�an�n kim taraf�ndan yap�ld��� bilinmiyor.

    Ho� tasar�mlara, �arp�c� renklere ve ince �izgilere sahip olan Rebong sanat�, Budizm'e inan�lan yerlerde pop�ler olman�n yan� s�ra, Hong Kong, Macao, Taiwan ve d�nyan�n �e�itli yerlerindeki sanatseverlerin ilgisini �ekerek, son y�llarda yeniden canlanm��t�r. Ancak, ya�l� ustalar�n �lmesi, piyasa ekonomisinin geli�mesi, ticaret bilincinin g��lenmesi ve turizm olanaklar�n�n yayg�nla�mas�na paralel olarak, bu sanat dal�nda giderek daha az se�kin eser ��kmaktad�r. Sahte ve kalitesiz eserlerin yayg�nla�maya ba�lamas� �zerine, Rebong sanat�n�n somut �nlemler al�narak korunmas� ihtiyac� do�mu�tur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040