Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Aslan dans�

(GMT+08:00) 2008-08-01 12:31:57 cri
    Aslan dans�, �in'in se�kin halk sanatlar�ndan biridir. Gerek bayramlarda olsun, gerekse halk aras�ndaki �e�itli kutlamalarda olsun, aslan dans�n�n ayr� bir yeri vard�r. �in tarihindeki �� Krall�k (M.S.220-280) d�neminde ba�layan bu gelenek, G�ney ve Kuzey hanedanlar� d�neminde (M.S.420-589) yayg�nla�maya ba�lam�� ve g�n�m�ze kadar s�regelmi�tir.

    Aslan k�l���na girmi� dans��lar, davul ve gong e�li�inde aslan�n hareketlerini taklit eder. �in'deki geleneksel inan��lara g�re, aslan dans� insanlar� nazardan ve k�t� ruhlardan korur. Bu nedenle her bayramda, insanlar davul ve gong �alarak aslan dans� yapar. Aslan dans�, �inli g��menlerle birlikte yurtd���na da ��km�� ve t�m d�nyada bilinir hale gelmi�tir. Bu �in gelene�i, g�n�m�zde �zellikle Malezya ve Singapur gibi �lkelerde �ok yayg�n olarak yap�l�yor.

    Efsaneye g�re Wenshu adl� Buda aslana binerdi. Bu nedenle aslan dans� �in'de Budizm'le birlikte yay�lmaya ba�lam��t�r. Bu dans, Tang hanedan�nda (M.S.618-907) saray, ordu ve halk i�inde yayg�n olarak yap�lan pop�ler bir e�lence haline gelmi�tir.

    Uzun bir ge�mi�e sahip olan bu dans, �in ile bat�s� aras�ndaki k�lt�rel de�i�imlerin bir sonucudur. 1900 y�l �nce Persler, �pek Yolu �zerinden �in'le ticaret yapmaya ba�lam��t�. Bu, iki �lke aras�ndaki k�lt�rel de�i�imleri yo�unla�t�rd�. Pers el�ileri ayr�ca aslan gibi hayvanlar� da �in'e getirdi. O zaman, �in'in orta b�lgesinde aslan yoktu. Ancak daha sonra �in ile Bat� Asya �lkeleri ve Hindistan aras�ndaki yo�un temaslar sonucu �in'e daha �ok aslan getirildi.

    �ri ve g��l� bir bedene sahip olan aslan, Bat�'da hayvanlar�n kral� olarak nitelendirilir. �inliler aslan� y�rekli ve u�urlu bir hayvan olarak g�r�r; cesaret ve g�c�n simgesi olan bu hayvan sayesinde, nazardan ve k�t� ruhlardan korunacaklar�n� d���n�r.

    Bir s�re sonra, m�h�rlerin veya yeni y�l resimlerinin �zerindeki iki boyutlu, hareketsiz aslan betimlemeleri, bu aslan sevgisini kar��layamaz hale gelmi� ve insanlar art�k aslan� canland�rmak istemi�tir. ��te b�ylece, aslan�n davran��lar�n� taklit eden aslan dans� ortaya ��km��t�r. Zamanla de�i�ime u�rayan bu dans, giderek �in ulusuna �zg� bir sanat haline gelmi�tir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040