Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tavus ku�u dans�

(GMT+08:00) 2008-07-25 18:49:49 cri

 

    Dai etnik grubu, esas olarak Yunnan eyaletine ba�l� Xishuangbanna Dai Milliyeti �zerk �li, Dehong Dai ve Jingpo Milliyetleri �zerk �li, Dima ve Menglian Dai Milliyeti �zerk �l�esi'nde ya��yor. Y�l�n d�rt mevsimi bahar gibi ge�en tropikal ve astropikal bu b�lgelerde, g�zel do�al manzaralar i�inde ya�ayan Dailer i�in, �ark� s�ylemek ve dans etmek duygular�n� ifade etmenin vazge�ilmez yollar�d�r.

    Dai etnik grubuna mensup insanlar, tavus ku�unu �ok sever. Bah�elerinde tavus ku�u yeti�tiren Dailer, bu hayvan� iyi kalplilik, zek�, g�zellik, u�ur ve mutlulu�un sembol� olarak g�r�r. Dailer i�in �ok �zel bir g�steri olan "Tavus ku�u dans�" da, g�n�m�ze kadar bir�ok de�i�ime u�ram��t�r. K�kleri tarihin derinliklerinde bulunan bu geleneksel dans, dini t�renlerde de yap�lmaktad�r.

    Rivayete g�re, �ok eski �a�larda, tavus ku�unun t�yleri bug�nk� gibi reng�renk de�ilmi�. Bir g�n, b�lgede d�zenlenen "Baipala" dini bayram� kutlamalar� s�ras�nda, Sakyamuni Budas�'n�n d�nyaya gelece�i haberi yay�lm��. Buda'n�n ilahi �����ndan faydalanmak isteyen Budistler, d�rt bir yandan gelerek tap�nakta toplanm��. Sakyamuni Budas�'n�n etraf�nda o kadar �ok insan varm�� ki, yere i�ne atsan d��mezmi�. Uzaktaki Tianzhu Da��'nda ya�ayan bir tavus ku�u da, Buda'n�n d�nyaya inece�ini duyunca alelacele tap�na�a gelmi�, ancak kalabal�ktan dolay� Buda'ya yakla�amam��. Tavus ku�unun sadakatinden etkilenen Sakyamuni, tavus ku�unu �����yla ayd�nlatm��. �lahi g�ce sahip bu ���k, tavusun kuyru�una d��m�� ve kuyru�undaki t�ylerde alt�n halkalarla �evrili "yuvarlak g�zler" olu�mu�. Ondan sonra tavus, bug�n bildi�imiz haline b�r�nm��. Sakyamuni ayr�lmadan �nce, tavus ku�una, ertesi y�l�n "Baipala" bayram�nda onu tekrar g�rmek istedi�ini s�ylemi�. O g�nden sonra her "Baipala" bayram� s�ras�nda Sakyamuni, insanlar�n dualar�n� kabul ettikten sonra, Tianzhu Da��'ndan gelen tavusun yapt��� "tavus ku�u dans�"n� seyredermi�. �nsanlar da gerek dini bayramlar, gerekse geleneksel bayramlar s�ras�nda Buda'dan �ans dilemek i�in "tavus ku�u dans�" yapmaya ba�lam��.

    Geleneksel tavus ku�u dans�, eskiden hep erkekler taraf�ndan yap�l�yordu. Erkeklerin hareketleri ne kadar sert olsa da, bu narin ku�u iyi taklit eden hareketler, izleyicilere dans��n�n cinsiyetini unutturur...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040