Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bez kaplan

(GMT+08:00) 2008-07-18 18:11:20 cri

    Bez kaplan, �in'in eski �a�lar�nda ortaya ��kan ve halk aras�nda �ok yayg�n olan bir oyuncakt�r. Bir�ok �e�idi olan bez kaplan, yo�un toprak kokusuyla halk�n geli�tirdi�i el sanatlar�ndan biridir. �inlilere g�re, g�venlik ve mutlulu�un sembol� olan kaplan, insanlar� nazar ve felaketlerden korur. Mutlu bir ya�am �zlemini yans�tan bu oyuncak, bug�n bile ge�erlili�ini yitirmeden kullan�lmaktad�r.

    Ay takviminin be�inci ay�n�n be�inci g�n�nde kutlanan "Duanwu Bayram�" s�ras�nda, �ocuklar� sa�l�kl�, g��l� ve cesur k�laca�� inanc�yla, oyuncak bez kaplanlar yap�l�r veya arsenik s�lf�rle �ocu�un aln�na kaplan y�z� �izilirdi. Duanwu Bayram�'n�n yan� s�ra, Bahar Bayram� ve Fener Bayram� gibi bayramlar s�ras�nda ve yeni do�an bebeklerin ���nc� ve y�z�nc� g�nlerinde, ayr�ca bir ve iki ya��na bast�klar�nda da, �ocuklar i�in bez kaplanlar yap�larak iyi dilekler sunulur.

    Bezden yap�lan oyuncaklar aras�nda kaplan�n tercih edilmesinin nedeni, �in halk�n�n �rf ve �detlerinde yatar. Bu ili�ki antik �a�lara dek uzan�r. 6 bin y�l �nceki Yeni Ta� Devri'ne tarihlenen �anak ��mlekler ile ta� ve ye�im ta�� yontular�n�n �zerinde kaplana benzer motifler g�r�lmektedir. Yak�n ge�mi�te �in'in �e�itli b�lgelerinde yap�lan kaz�larda bulunan, Han hanedan�n�n ilk d�nemlerine ait �ok say�da kaya resminde, koyun s�r�lerine sald�ran vah�i kaplan resimleri g�ze �arpmaktad�r.

    �imdi bu oyuncaklar�n nas�l yap�ld���ndan bahsedelim biraz... Bez kaplan yap�m�nda �ok �e�itli malzemeler kullan�l�r. Bez kaplan genellikle pamuklu veya ipekli kuma�la yap�l�r, i�i kepek ve pamuk gibi malzemelerle doldurulur, sonra da boya ve nak�� gibi y�ntemlerle kaplan�n y�z hatlar� ve �e�itli desenler �izilir. Ba�, g�z, a��z ve kuyru�un b�y�k yap�lmas�, kaplan�n cesur ruhunu vurgulamak i�indir. Bez kaplan�n y�z�nde ise �ocuksu bir sevimlilik vard�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040