Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bu�day sap�ndan resim

(GMT+08:00) 2008-07-11 11:40:19 cri

    Bug�nk� program�m�zda sizlere �in'in halk sanatlar�ndan biri olan bu�day sap�ndan resim hakk�nda bilgi verece�iz.

    Bu�day sap�ndan resmin k�kleri, 1400 y�l �nceki Sui ve Tang hanedanlar�na dayan�r. �lkenin orta kesiminin �in'in ba�l�ca bu�day �retim yeri olmas� nedeniyle, burada yer alan Puyang da do�al olarak bu�day sap�ndan resmin be�i�i olmu�tur. Geli�me s�reci ini�li ��k��l� olmas�na ra�men, bu�day sap�ndan resim, ta��d��� �zg�n �zelliklerle, �in halk sanatlar� aras�nda �nemli bir yer edinmi�tir.

    Halk�n i�inde do�up geli�en bu el sanat�nda, bu�day saplar� do�al renk ve dokular�n�n korunmas� temelinde baz� i�lemlerden ge�irilir. Bu i�lemler s�ras�nda, geleneksel �in resmi, bask� resim ve ka��t kesme gibi bir�ok sanat tekni�i kullan�l�r. Bu�day sap�yla yap�lan insan, �i�ek, ku� ve hayvan fig�rleri hem canl�, hem de �ok zariftir.

    Bu�day sap�ndan resim, �in'in eski k�lt�r ve sanat�n�n de�erli bir hazinesidir. Uzun bir s�re unutulan bu sanat, ancak Qinhuai �mparatoru'nun mezar� bulundu�unda tekrar ortaya ��km��t�r. �ki bin y�ll�k ge�mi�ine ra�men bu resimlerdeki renklerin yine orijinal canl�l���n� korumas� son derece �a��rt�c�d�r. Daha sonra uzmanlar taraf�ndan yap�lan ara�t�rmalar sayesinde, bu eski teknik yeniden hayat kazanm��t�r.

    Bu�day sap�ndan resimler, tarihte bir zamanlar �ok pop�ler olmu�tur. O d�nemde genellikle �nce bu�day saplar� farkl� renklere boyan�r ve daha sonra resim haline getirilirdi. G�n�m�zde bu�day sap�ndan resimler �ok geni� bir konu yelpazesine sahiptir. Mesela, do�al manzaralar, �i�ekler, ku�lar, bal�klar, b�cekler, insan fig�rleri, hayvanlar ve evler... Bu resimler �ok canl� olmalar�n�n yan� s�ra bozulmadan uzun s�re saklanma �zelli�ine de sahiptir. �inli liderler bir�ok kere yabanc� konuklar�na, bu�day sap�ndan yap�lm�� �� boyutlu resim hediye etmi�tir. D�nyan�n bir�ok �lkesinde d�zenlenen sanat sergilerinde, bu�day sap�ndan �� boyutlu resimler �in ulusuna onur kazand�rm��t�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040