Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yi milliyetinden k�zlar�n etek de�i�tirme t�reni

(GMT+08:00) 2008-07-07 12:07:56 cri

    Liangshan da�� b�lgesinde ya�ayan Yi etnik grubuna mensup k�zlar yeti�kinlik �a��na geldi�inde, gizemli bir "etek de�i�tirme" t�reni d�zenlenir. T�ren s�ras�nda k�zlar, �ocukluk d�nemini simgeleyen eteklerini ��kar�p yeti�kinli�i simgeleyen eteklerini giyer. "Etek de�i�tirme" t�reninden �nce k�zlar, k�rm�z� ve beyaz renkli bir etek giyip sa�lar�n� tek �rg� halinde �rer. "Etek de�i�tirme" t�reninden sonra ise, ortas� siyah ve mavi olan �� par�al� uzun bir etek giymeye ba�larlar, sa� �rg�lerinin say�s� da ikiye ��kar.

    "Etek de�i�tirme" t�reninden sonra, Yi k�zlar� �zg�rce soka�a ��k�p al��veri� yapabilir, at yar��lar�n� izleyebilir, arkada�lar�yla e�lenmeye gidebilir, sevgilileriyle bulu�abilir. "Etek de�i�tirme" t�reninin ne zaman yap�laca��, k�z�n geli�imine g�re saptan�r. "Etek de�i�tirme" t�reni genellikle 15 ya da 17 ya�lar�nda, yani tek say�l� ya�larda d�zenlenir. ��nk� Yiler, �ift say�l� ya�larda d�zenlenen "etek de�i�tirme" t�renlerinin u�ursuzluk getirece�ine inan�r. Bu nedenle "etek de�i�tirme" t�reninin zaman� genellikle tecr�beli ya�l�lar taraf�ndan belirlenir.

    "Etek de�i�tirme" t�reni, bir k�z�n �ocukluktan yeti�kinli�e ge�ti�inin �nemli bir g�stergesidir. Bu nedenle, k�z�n annesi ve babas� da bu t�rene b�y�k �nem verir. �zellikle anneler, t�renin yakla�mas�yla birlikte, �i�ekli danteller, yeni etekler ve reng�renk boncuklu k�yafetler ve s�s e�yalar� haz�rlamaya ba�lar.

    "Etek de�i�tirme" t�reninin d�zenlendi�i g�n, k�z�n evinde bir bayram havas� eser. Zengin aileler domuz ve koyun kestirip konuklara ziyafet verir; yoksul aileler de tavuk ve i�ki haz�rlayarak kom�u ve akrabalar�n� a��rlar. Konuklar ise g�n�n erken saatlerinde k�z�n evine giderek, hediyeler e�li�inde tebrik eder. Geleneklere g�re, "etek de�i�tirme" t�reninde yaln�zca kad�nlar bulunur. Erkekler ise t�renin ard�ndan d�zenlenen yeme�e kat�l�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040