Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Y�zlerinde d�vme olan Dulong kad�nlar�

(GMT+08:00) 2008-06-27 20:47:22 cri

    Kad�nlar�n y�zlerine d�vme yapmak, �in'in Yunnan eyaletinin kuzeybat�s�ndaki Gong Da��'nda yer alan Dulong ve Nu �zerk �l�esi'nde ya�ayan Dulong milliyetinin binlerce y�ll�k ge�mi�e sahip bir gelene�idir. �a��n de�i�mesi ve uygarl���n geli�mesiyle, bu eski gelenekten 50 y�l �nce vazge�ilmi�ti. �u ana kadar, Dulong etnik grubuna mensup y�zlerinde d�vme bulunan yaln�zca 62 kad�n ya��yor. Bunlar�n en ya�l�s� 108 ya��nda, en genci de 50 ya��nda. Bu nedenle bu kad�nlar Dulong etnik grubunun canl� fosili olarak nitelendiriliyor.

    Dulong etnik grubu, yaln�zca Yunnan eyaletinde bulunan bir etnik grup ve �in'de n�fusu en az olan etnik gruplardan biridir. �u an, Dulong milliyetinin n�fusu yaln�zca 5 bin 500 civar�nda. Dulonglar�n yar�s�ndan fazlas� Dulong Nehri'nin uzun, dar ve kapal� vadisinde d�� d�nyadan kopuk halde ya��yor. Bu nedenle, bu eski ve kapal� milliyet, insanlarda b�y�k merak uyand�r�yor.

    Eski �a�lardaki Di-Qiang etnik grubuna ba�l� olan Dulong milliyetinin dili, �ince-Tibet�e dil ailesine ba�l� Tibet�e-Myanmar dil grubundan Dulong dilidir. �lkel toplumun son d�neminde bulunan Dulong etnik grubunda baban�n soyuna ba�l� aileler bir do�al k�y olu�turuyor, insanlar soy toplumu �er�evesinde serbest �ekilde g�� ediyor ve toprak ekiyordu. 2000 y�l �ncesine kadar, Dulonglar ge�imlerini yine ilkel tar�m y�netimiyle sa�l�yordu. Vadi i�inde d�z alan �ok az oldu�undan, Dulonglar yama�larda tarla a��yordu. Toplama ve avc�l�k da Dulonglular�n ba�l�ca �retim tarz�yd�.

    D�� d�nyan�n dikkatini en �ok �eken, yine Dulong kad�nlar�ndaki d�vme gelene�idir. Dulong erkekleri y�zlerine d�vme yapmazken, k�zlar�n 12-13 ya�lar�na geldiklerinde y�zlerine d�vme yapmalar� gerekiyordu. D�vme yap�lmadan �nce kazan�n dibindeki siyah k�le bulanan bambu �ubu�uyla ka�lar aras�nda, burun, yanak ve a�z�n etraf�ndan d�vme �ekli �izilir ve daha sonra i�neyle d�vme yap�l�r. ��nenin her bat���ndan hemen sonra ��kan kan bezle silinir ve i�ne deli�ine kazan k�l� s�r�l�r. ��- be� g�n sonra y�zde lacivert renkli yara olu�ur ve hi� kaybolmayacak d�vme ortaya ��kar. Dulonglulara g�re, evrendeki her �eyin ruhu vard�r ve y�ze d�vme yapmak eski bir inanca dayan�r. Ancak g�n�m�zde bu inan� i�in farkl� s�ylentiler var. Kimi insanlar d�vmenin kad�nlar�n ba�ka etnik gruplar taraf�ndan k�le olarak ka��r�lmas�n� engellemek i�in, baz�lar� erkek ve kad�nlar� ay�rt etmek i�in, baz�lar� ise kelebe�e tap�nmak i�in yap�ld���n� savunuyor. Dulong bayanlar�n�n y�zlerindeki d�vme resimlerinin hepsi kelebektir. Kelebek, Dulonglar�n g�zelli�e olan hayalinin sembol�d�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040