Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Nanjing'in Yunjin �pek Dokumas�

(GMT+08:00) 2008-06-20 14:14:48 cri

 

    Nanjing'in Yunjin �pek Dokumas�, renginin ve deseninin g�kteki bulutlar gibi g�zel olmas�ndan dolay� "bulut ipek dokumas�" diye adland�r�l�r. Bu dokuma 1580 y�ll�k bir ge�mi�e sahiptir. Nanjing'in Yunjin �pek Dokumas�, Chengdu'nun Shu �pek Dokumas�, Suzhou'nun Song �pek Dokumas� ve Guangxi'nin Zhuang �pek Dokumas�, �in'in en tan�nm�� d�rt ipek dokumas�d�r.

    Yunjin �pek Dokumas�'n�n ortaya ��kmas� ve geli�mesi Nanjing kentinin tarihiyle yak�ndan ili�kilidir. Nanjing'deki ipek tekstil sekt�r�, Do�u Wu d�neminde (220-280 y�llar�) geli�meye ba�lad�. Do�u Jin d�neminin (317-420 y�llar�) son y�llar�nda, Qin Hanedan�'n�n ba�kenti Chang'an'daki (bug�nk� Xi'an) i��iler Jiankang'a (bug�nk� Nanjing) g��t�. Bunlar�n �o�u ipek dokumas� i��ileriydi. �pek dokumas� i��ileri, Han, Wei, Bat� Jin ve 16 Devlet d�nemlerinde az�nl�k etnik gruplar�n ipek dokumas� teknolojilerini geli�tirdi. 417 y�l�nda, Do�u Jin Hanedan� y�netimi taraf�ndan Nanjing'de ipek dokumac�l���n� y�neten �zel kurulu� olu�turulmas�, Nanjing'deki Yunjin �pek Dokumas�'n�n do�u�unun g�stergesi olarak kabul ediliyor. Yuan Hanedan�'ndan itibaren, Yunjin �pek Dokumas�, imparatorlu�un �yelerinin k�yafetlerinin kuma�� olmaya ba�lad�.

    Yunjin �pek Dokumas� sanat�, �zg�n �zelliklere sahiptir. Yunjin �pek Dokumas� yapan i��iler, her g�n yaln�zca 5-6 santimetre dokuyabilir. Bu el dokumas� g�n�m�zde bile makineyle yap�lam�yor. Yunjin �pek Dokumas�'n�n imparatorlu�un �yelerinin k�yafetlerinin yap�m�nda kullan�lmas�ndan dolay�, de�erli malzemeler kullan�l�rd� ve i��ili�i de son derece inceydi. Yunjin �pek Dokumas�'nda alt�n, g�m�� ve bronz iplikleri ve �e�itli ku� ve hayvanlar�n t�yleri tercih edilir. Mesela, imparatorlu�a sunulan Yunjin �pek Dokumas� �r�nlerindeki ye�il b�l�mleri, tavus ku�unun t�yleriyle yap�l�rd�. Yunjin �pek Dokumas� �r�nlerindeki her bir desen �zel anlam ta��yordu.

    Yunjin �pek Dokumas�n�n zirve d�neminde, Nanjing kentinde 30 binden fazla dokuma makinesi vard� ve bu sekt�rde 300 bine yak�n insan �al���yordu. Yunjin �pek Dokumas�, zaman�nda Nanjing'in en b�y�k el sanat� sekt�r�yd�. 1949 y�l�ndan sonra, �in h�k�metinin Yunjin �pek Dokumas� sanat�n� korumak ve geli�tirmek i�in on milyonlarca yuan tutar�nda b�t�e ay�rmas�na ra�men, Yunjin �pek Dokumas� sanat�, yine gelece�e aktar�lma konusunda zorluklarla kar��la�t�. �u an, �in'de yaln�zca 50 kadar insan Yunjin �pek Dokumas� tekni�ini biliyor. 2001 y�l�nda, Nanjiang Yunjin �pek Dokumas� sanat�n�n, Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Listesi'ne al�nmas� i�in resmen ba�vuru yap�ld�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040