Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kejialar�n toprak evleri

(GMT+08:00) 2008-06-06 19:41:35 cri

    Kejia milliyetinin toprak evleri, esas olarak �in'in g�neyindeki Fujian eyaletinin Yongding il�esinde bulunuyor. Da�l�k b�lgelerdeki bu evler, Do�u'nun renklerini ta��yan yap�lard�r. Eski �a�lardan g�n�m�ze kadar gelen �in k�lt�r�n�n temel �zelliklerinden biri olan Kejialar�n toprak evleri, �retim g�c� ile �st�n uygarl���n �zel bir kar���m�d�r. Gerek teknik bak�mdan gerekse i�levsellik bak�m�ndan m�kemmele yakla�an bu mimari, bi�im olarak son derece estetik olman�n yan� s�ra k�lt�rel a��dan da derin i�eri�e sahiptir. Kejialara �zg� bu toprak evler, uzun ge�mi�i, �zg�nl���, b�y�kl��� ve zarif yap�s�yla, d�nyan�n �nde gelen mimarilerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Kejialar�n toprak evleri, ya kare ya da yuvarlakt�r. �zellikle yuvarlak olanlar �ok ilgin�tir. Bu evler, i� i�e iki veya �� halkadan olu�ur. On metreyi a�k�n y�kseklikteki d�rt katl� d�� halkada, 100-200 oda bulunur. Bu dev evlerin i�inde, kuyu, banyo ve de�irmen gibi tesisler de bulunur. �elik ve �imentodan de�il, b�lgedeki topraktan in�a edilen evlerin duvar kal�nl��� �� metreye yak�nd�r.

    Kejialar�n toprak evlerinin temel �zelliklerini ��yle s�ralayabiliriz:

    1. Ekonomik

    Bu evlerin yap�m�nda kullan�lan ba�l�ca malzeme toprakt�r. Kejialar�n toplu halde ya�ad��� Fujian, Guangdong ve Jiangxi eyaletleri toprak bak�m�ndan zengindir. Toprak tepelerden getirildi�i i�in, ekili alanlara zarar gelmez. Eski evler y�k�ld���nda ise, duvarlar yeni bir in�aatta veya tar�msal g�bre olarak tekrar kullan�labilir. Tu�la veya �imentodan yap�lan evlerde oldu�u gibi in�aat at��� s�z konusu olmaz. Kejialar�n toprak evleri, genellikle kuru ve ya����n az oldu�u k�� mevsiminde in�a edilir. Tarla i�lerinin az oldu�u k�� mevsiminde, herkes in�aat �al��malar�na kat�labilir ve b�ylece maliyet de d��er.

    2. Sa�laml�k

    Kejialar�n toprak evleri, �zellikle yuvarlak olanlar �ok sa�lamd�r. S�radan depremlerde bu yap�lar kolay kolay y�k�lmaz. B�lgede yap�lan incelemelerde, Kejialar�n yuvarlak toprak evlerinin y�k�ld���na hi� rastlanmam��t�r.

    3. K���n �l�k, yaz�n serin

    Kejialar�n toprak evlerinin duvarlar� genellikle 1.5 metreyi bulur. Bu kal�n duvarlar odalar�n yaz aylar�nda serin, k�� aylar�nda ise �l�k kalmas�n� sa�lar.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040