Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yan Tielu ve ka��t kesme sanat�

(GMT+08:00) 2007-08-17 10:45:04 cri

   

    Ka��t kesme, �in'de yayg�n olan halk sanatlar�ndan biridir. Ka��t kesmenin tarihi, 6. y�zy�lda ba�lar. Han ve Tang hanedanlar�nda, kad�nlar alt�n ve g�m�� varaklar�ndan kestikleri �i�ek veya ku� motifleriyle sa�lar�n� s�sl�yorlard�. Daha sonra bu gelenek gittik�e yayg�nla�t�. Bayramlarda, �e�itli renkli ka��tlardan kesilen �i�ek, ot, hayvan veya insan motifleri evi s�slemek i�in pencere ve kap�lar�n �zerine yap��t�r�l�yordu. Bunun yan� s�ra bu kesilen ka��tlar hediye s�sleme veya nak�� �rne�i amac�yla da kullan�l�yordu.

    Ka��t kesmede genellikle k���k bir makas kullan�l�yor. Kimi profesyonel zanaatkarlar ise, ka��d� �zel �retilen bir b��akla oyuyor. Bug�nk� program�m�zda, sizlere ka��t kesme sanat��s� Yan Tielu'yu tan�taca��z.

    Yan Tielu 1950 y�l�nda do�du. �ocuk felci hastal���ndan dolay�, iki baca�� sakat olan Yan Tielu'nun �ocuklu�u Jiaodong Yar�madas� b�lgesinde ge�ti. Yan Tielu, k���k ya��ndan itibaren babaannesi ve kom�ular�ndan ka��t kesmeyi ��renmeye ba�lad�. Yan Tielu, fel� olmas�na ra�men, �ok azimli ve on parma��nda on marifet var. Y�llar boyu, Yan Tielu ka��t kesme sanat�na olan sevgisinden hi� vazge�medi ve b�y�k kabiliyetiyle �ok say�da g�zel eser yaratt�. Yan Tielu'nun eseri, Shandong'un k�lt�rel �zelliklerini ta��yarak, g�z al�c� bir seviyeye ula�t�. Yan Tielu'nun eserleri �in G�zel Sanatlar M�zesi'nde korunuyor.

    Yan Tielu'nun eserleri ayr�ca yurt i�i ve yurt d���ndaki �nemli sergilere kat�larak defalarca �d�l kazand�. �e�itli d�zeylerdeki �z�rl�ler derneklerinin yard�m�yla, Yan Tielu, 2001 y�l�nda Dongjin Hanedan� d�nemi ressam� Gu Kaizhi'nin resmine g�re uzunlu�u 11.4 metre, eni 54 santim olan "Luoshen Hikayesi" adl� dev bir eser kesti. Bu dev eser uzmanlar�n ve toplumun ilgisini �ekti. Halk�n G�nl���, Shangdong Resim Gazetesi ve Shangdong Televizyonu gibi �nemli bas�n organlar� bununla ilgili haberler yay�nlad�lar.

    Yan Tielu, halk sanat�n�n ve geleneksel k�lt�r�n �in ulusunun ruhu oldu�unun alt�n� �izerek, halk sanat�n�n di�er sanatlar�n k�k� oldu�unu ve en g�zel �eylerin halk aras�nda bulundu�unu s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040