Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�z�rl� sanat��lar, eserlerini sergiledi

(GMT+08:00) 2007-08-10 16:57:41 cri

   

    "�in �z�rl�lerin Se�kin Halk Sanat Eserleri Sergisi", 2 Temmuz 2007 g�n� sabah�, Beijing Do�a M�zesi'nin �n�nde �z�rl� sanat��lar taraf�ndan �al�nan "Yi�it �ark�s�" ile a��ld�. Havan�n �ok s�cak ve rutubetli olmas�, Beijing ve �lkenin di�er b�lgelerinden a��l�� t�renine kat�lmak i�in gelen y�zlerce �z�rl� izleyiciyi engelleyemedi. A��l�� t�renine �in �z�rl�ler Birli�i Ba�kan� ve Beijing Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi Y�r�tme Ba�kan� Deng Pufang ile �in Halk Sanat��lar� Derne�i Ba�kan Yard�mc�s� Bai Gengsheng de kat�ld�.

    Beijing Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi ve �in �z�rl�ler Birli�i taraf�ndan ortakla�a d�zenlenen s�z konusu sergi, 5. Beijing 2008 Olimpiyat Oyunlar� K�lt�r Festivali �er�evesindeki faaliyetlerden biri. Sergi, �z�rl�lerin kabiliyetlerini sergileyerek, k�lt�rel olimpiyat d���ncesini yayg�nla�t�rmay� ve �z�rl�ler Olimpiyat Oyunlar�'n�n da �ekici olabilece�i d���ncesi ile "A�ma, Kayna�ma ve Payla�ma" �eklindeki �z�rl�ler Olimpiyat Oyunlar�'n�n ruhunu dile getirmeyi ama�l�yor.

    Renkli halk sanat eserlerinin sergilendi�i salonda "Kat�l�yorum, katk�da bulunuyorum ve mutlu oluyorum" diye ifade edilebilecek bir olimpiyat havas� hakim. �nce nak��lar, sade ka��t kesmeleri ve canl� hamurdan heykelcikler gibi eserleri yapanlar�n isimlerinin yan�nda, "i�itme �z�rl�", "bedensel �z�rl�", "g�rme �z�rl�" gibi yaz�lar� g�rmezseniz, bu eserlerin g�nl�k ya�am�nda ba�kalar�n�n bak�m�na ihtiya� duyan �z�rl�ler taraf�ndan yap�ld���n� d���nmezsiniz. Burada, ka��t kesmesi, porselen ve heykel dahil 19 t�rden 140'� a�k�n halk sanat eseri sergileniyor. Eserlerin sahiplerinin hepsi �z�rl� ve ya�lar� da 15 ve 82 aras�nda de�i�iyor. Baz�lar� �m�r boyu tekerlekli sandalyeye mahkum, baz�lar� y�llard�r sessiz ir bd�nyada ya��yor ve baz�lar� zihin �z�rl� veya g�rme �z�rl�.

    Gerek Bahar Bayram� i�in yap�lan resimler ve ka��t kesmeleri, gerekse g�lge oyunu ve u�urtmalar, �z�rl�lerin ilerleme, zorluluklar�n �stesinden gelme y�n�ndeki duyguland�r�c� hikayelerini anlat�yor. Olimpiyat Oyunlar�'n� konu alan eserlerde ise, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar� ve �z�rl�ler Olimpiyat Oyunlar�'n�n k�lt�rel de�erleri yans�t�l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040