Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xu Zhuchu ve kukla sanat�

(GMT+08:00) 2007-08-03 12:21:08 cri
    Ah�ab�n oyulmas�yla yarat�lan kuklalarla yap�lan sanat dal�n�n �in'de binlerce y�ll�k ge�mi�i bulunuyor. Bu kuklalar�n �o�unlu�u tarihi �yk�lerden ve operalardan al�nan imajlard�r. 68 ya��ndaki Xu Zhuchu, �in'in tan�nm�� kukla ustalar�ndand�r. Kendi ismini ta��yan adland�r�lan "Zhuchu Kuklas�", yerli ve yabanc� koleksiyoncular taraf�ndan �ok be�eniliyor.

    Xu Zhuchu, Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde ku�aktan ku�a�a kukla yapan bir ailenin �ocu�u olarak d�nyaya geldi. Xu Zhuchu, atalar�n�n ola�an�st� oyma y�ntemlerini devral�p, �zg�n bir tarz olu�turdu. Kukla imajlar� bak�m�ndan, Xu Zhuchun'nun kendi yarat�c�l���yla ortaya koydu�u 600den fazla kukla t�r� var. Bunlar aras�nda yerli operalardaki b�t�n roller, efsanelerdeki tanr�lar, cinler ve �eytanlar gibi imajlar bulunuyor. Farkl� y�z ifadelerine sahip olan her bir kukla canl� gibi g�r�n�yorlar ve "Do�u sanat�n�n �aheseri" olarak nitelendiriliyorlar. Xu Zhuchu'nun eserleri, 100'den fazla �lkede sergilendi. �nceki y�l, Xu Zhuchu'nun kuklalar�, �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan belirlenen ilk grup "�in Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� Listesi"ne al�nd�.

    Xu Zhuchu'nun kuklalar�, kuzey tarz�ndad�r. Xu Zhuchu'nun kukla yapma tekni�i, �in'in kuzeyindeki Han Operas�'n�n tarz�ndan kaynaklan�yor. Xu Zhuchu, eski ve yeni tarzlar� birle�tirerek, kukla imajlar�n�n y�z ifadelerine ve karakterine daha �ok �nem verdi. Xu Zhuchu, bir kuklay� yapmadan �nce, bu imaj�n ge�mi�i, kimlili�i, karakteri ve hobilerini titizlikle ara�t�r�r ve d���ncesi olgunla��nca kuklay� yapmaya ba�lar.

    Xu Zhuchu'nun geleneksel kukla yapma sanat� konusunda yapt��� kurtarma ve koruma �al��malar�, bu de�erli k�lt�rel miras�n s�rd�r�lmesini, yurt d���nda tan�t�lmas�n� ve Taiwan ile de�i�imde bulunulmas�n� sa�lad�. Xu Zhuchu'nun geleneksel kukla yapma tekni�i, �in'in kukla sanat�n�n se�kin temsilcisidir. "Zhuchu Kuklas�", uzun ge�mi�i, �zel tekni�i, zengin, g�zel ve �zel karaktere sahip bi�imleriyle d�nyada �n kazand�.

    Bu y�l, Xu Zhuchu, �in K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan kukla yapma sanat�n� "aktaranlar�n temsilcisi" olarak de�erlendirildi. Xu Zhuchu'nun o�lu da kukla yapma sanat��s�d�r. Xu ailesi, �u an �in'deki tek kukla sanat� m�zesinin sahibidir. Xu Zhuchu'nun memleketi Fujian eyaletinin Zhangzhou kentindeki bu m�ze, "Zhangzhou Zhuchu Kukla Sanat M�zesi" ad�n� ta��yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040