Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�ince'deki tonlamalar"

(GMT+08:00) 2007-08-02 11:43:23 cri

    �ince ��renmek, T�rkiye'den gelen dinleyici mektuplar�nda s�k�a s�z edilen konulardan biri. Bir�ok dinleyicimiz bize yollad�klar� elektronik postalarda �ince ��renim s�ras�nda kar��la�t�klar� sorunlara yer veriyor.

    �in Uluslararas� Radyosu T�rk�e Servisi'nin "�ince ��reniyoruz" program�n� takip eden izleyicimiz Ay�e Han�m, bize yollad��� elektronik postada �u sat�rlar� yazm��:

    "Ben �ince ��renmek istiyorum, ama i�imde korkular�m var. �lknur ve Kaya, size te�ekk�r ederiz. �ince dersleri iyi ��retiyorsunuz. Bu konuda bana yard�mc� olursan�z �ok sevinirim. "

    Dinleyicimiz Serkan Han�er ise, elektronik postas�nda ge�en y�l �ince ��renme yar��mas�na kat�ld���n� ve bundan zevk ald���n� kaydederek, bu y�l �ince seviyesinin y�kseldi�ini, ancak �ince telaffuz konusunda zorland���n� ifade etmi�.

    Dinleyicilerimizin sorular�n� yan�tlamak i�in bug�n Kaya'y� program�m�za davet ettik. Sizlerle �ince ��renirken duygular�n� payla�acak.

    �ocuklu�umda bir dergide, d�nyadaki en zor dilin �ince oldu�unu anlatan bir yaz� okumu�tum. Sonralar� tarihteki ve bug�nk� �in hakk�nda biraz ara�t�rma yap�nca, �in k�lt�r�n� biraz daha yak�ndan tan�maya �al���nca, bu yarg�n�n do�ru oldu�unu anlad�m. Yan�lm�yorsam �inli �ocuklar da Bat�l� akranlar�ndan daha ge� ��reniyorlarm�� okuma-yazmay�. Ben de kendimce amat�rce �ince �al��malar� yap�yorum. �imdiden baz� basit s�zc�kleri ve c�mle kurulu�lar�n� ��rendim. Ancak yaz�lar� okuyabilmek, hele �in karakterlerini yazabilmek i�in daha �ok s�re ay�rmak zorunda oldu�umu da biliyorum. Evet, �ince olduk�a zor ama u�ra�mas� �ok zevkli, keyif veren bir dil. Karakterlerin resimsel �zelli�i insana �ok sempatik geliyor ve ak�lda kalmalar�n� kolayla�t�r�yor. Buna kar��l�k konu�urken do�ru tonlamalar� yapmakta �ok zorlan�yorum. �ince'deki d�rt tonlamadan birinin yanl�� yap�lmas�, ortaya bamba�ka bir s�zc�k ��kar�yor ve anla�may� imkans�zla�t�r�yor. Bunu da bolca, belki de hi� durmadan �ince konu�ma ve ses dinleyerek, �rne�in �ngilizce �evirileri de olan �ince �ark�lar dinleyerek kolayla�t�rabilirim san�r�m. �nternetten, baz�lar�n�n �ince �evirilerini de bulabildi�im �ince �ark�lar ya da konu�malar�n �o�unu anlamasam da "kulak doygunlu�u" yaratmak i�in radyo-televizyon programlar� izliyorum. �imdilik az da olsa bunlar�n yararlar�n� da g�r�yorum. Evet, �ince ��renmek, �ince kitap okuyabilmek, bir yabanc� i�in �ok zor bir �ey ama biliyorum ki bunu beceren yabanc�lar da var ve d�nyada hi�bir �ey imkans�z de�ildir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040