Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Turizm Rehberi

(GMT+08:00) 2007-08-01 12:21:26 cri

T�rk Hava Yollar�


  Telefon:

(010) 6465 1867  (021) 3222 0022

Faks:

(010) 6465 1865  (021) 3222 0021

E-mail:

thybja@public2.bta.net.cn  (Beijing)     

thysha@uninet.com.cn     (Shanghai)


Websitesi:

http://www.thy.com.tr

 

                T�rkiye Cumhuriyeti'nin Pekin B�y�kel�ili�i

                    Turizm M��avirli�i


  Telefon:

(010) 64638032

Faks:

(010) 64638035

E-mail:

wolcel@yahoo.com

 

                  �ikayet ��in �in Devlet Turizm M�d�rl���

                       Kalite Denetim ve Y�netim Dairesi


  Telefon:

(010)65275315

Faks:

(010)65201522  65122096

                                                                       
�in Vizesinin K�sa Tan�t�m� ve Vize Ba�vuru Prosed�r�

�in vizesi, bir yabanc�ya �in topraklar�na giri�i, �in topraklar�ndan ��k��� veya transit ge�i�i i�in �in otoriteleri taraf�ndan ��kar�lan bir izindir. �in vize otoriteleri, yabanc�n�n kimli�i, �in'e yapaca�� ziyaretin amac� ve pasaport t�r�ne g�re bir diplomatik vize, nezaket vizesi, hizmet vizesi veya normal vize verebilir. A�a�� k�s�mda normal vize ve bu vizeye ba�vuru prosed�r� hakk�nda tan�t�c� bilgiler yer almaktad�r.

Normal vizeler sekiz alt kategoriden olu�maktad�r ve (s�rayla D, Z, X, F, L, G, C, J-1 ve J-2) harfleriyle g�sterilir. Yukar�da belirtilen vizelere ba�vurmak isteyen t�m yabanc�lar�n, a�a��da s�ralanm�� olan vize ba�vuru prosed�rlerini izlemesi ve istenen dok�manlar� sunmas� gereklidir:

1.Temel belgeler ve ba�vuru Formlar�

A. En az alt� ay ge�erlili�i ve en az bir bo� sayfas� bulunan bir pasaport.

Not: Tek veya �ift giri� vize ba�vurusu i�in, pasaportun en az alt� ay ge�erlili�i olmal�d�r. �oklu giri� vizesi i�in pasaportun en az dokuz ay ge�erlili�i olmal�d�r.

B: �zin sahibi ki�inin T�rkiye'ye d�nme veya di�er destinasyonlara gitmek �zere �lkeden ��kma (e�er ba�vuru sahibi ���nc� bir �lkenin vatanda�� ise) tarihinden �nce alt� aydan fazla ge�erlili�i olan, Yabanc�lar i�in T�rkiye'de �kamet �zni.

C. �zerine yak�n zamanda �ekilmi� pasaport boyutunda bir foto�raf (siyah-beyaz veya renkli) yap��t�r�lm�� ve doldurulmu� ba�vuru formu (�in Halk Cumhuriyeti Vize Ba�vuru Formu).

Not: E�er ba�vuru formu tamamen doldurulmad�ysa, veya formda yer alan bilgiler do�ru de�ilse, veya okunaks�z ise, prosed�rde gecikme meydana gelebilir veya ba�vuru reddedilebilir.

D: Pasaportun bilgi sayfalar�n�n ve �kamet �zninin (varsa) fotokopileri.

2.�e�itli vize t�rleri ve bunlara ili�kin belge ko�ullar�

D Vizesi: �in'de kal�c� olarak ikamet edecek yabanc�lara verilmektedir. D Vizesine ba�vuru i�in, kal�c� ikametgah teyit formu gereklidir. Bu formu almak i�in ba�vuru sahibi kendisi veya �in'de bulunan atam�� oldu�u akrabalar� yoluyla ikamet etmek i�in ba�vurdu�u �ehir veya il�ede yer alan kamu g�venli�i b�rosunun giri�-��k�� departman�ndan ba�vuruda bulunabilir.

Not: D Vizesinde giri� adeti tektir. Bu vize sahibinin, giri�ini takip eden otuz g�n i�erisinde yerel Y�netime kay�t yapt�rmas� ve ikamet izni almak i�in gerekli prosed�rleri yerine getirmesi gereklidir.

Z Vizesi: �in'e bir i� veya istihdam i�in gelen bir yabanc�ya veya bu ki�inin bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�ilere verilmektedir. Z Vizesine ba�vuruda bulunmak i�in, Yabanc�lar i�in �in Halk Cumhuriyeti �al��ma Lisans� (�in'deki i�veren taraf�ndan il veya belediye �al��ma otoritelerinden al�nabilir), yetkili organizasyon veya �irket taraf�ndan sa�lanm�� bir vize tebli� mektubu/telgraf�, ve Sa�l�k Raporu gerekmektedir.

Not: Z Vizesinde giri� adeti tektir. Bu vize sahibinin, giri�ini takip eden otuz g�n i�erisinde yerel Y�netime kay�t yapt�rmas� ve ikamet izni almak i�in gerekli prosed�rleri yerine getirmesi gereklidir.

X Vizesi: �in'e ��renim g�rmek, ileri d�zey ��renim veya staj amac�yla alt� ay veya daha uzun s�relik bir d�nem i�in gelen yabanc�lara verilir. X Vizesine ba�vuru i�in, kabul eden birimden ve ilgili yetkili otoriteden al�nacak sertifikalar gerekmektedir, yani, �in'e Gelecek Deniza��r� ��renciler i�in Ba�vuru Formu (JW201 Formu veya JW202 Formu), Yabanc�lar i�in Giri� �zni Tebli�i ve Sa�l�k Raporu.

Not: X Vizesinde giri� adeti tektir. Bu vize sahibinin, giri�ini takip eden otuz g�n i�erisinde yerel Y�netime kay�t yapt�rmas� ve ikamet izni almak i�in gerekli prosed�rleri yerine getirmesi gereklidir.

F Vizesi: �in'e alt� ay� ge�meyen bir s�re i�in ziyaret, ara�t�rma, ��renim veya ders vermek, i� gezisi, bilimsel-teknolojik ve k�lt�rel de�i�im, k�sa d�nem bilgileri tazeleme kursu veya i� e�itimi i�in davet edilen yabanc�lara verilir. F Vizesine ba�vuru i�in, davet eden birimden al�nan davet mektubu veya Yetkili Birimden al�nacak vize tebli� mektubunun yan� s�ra ba�vuru sahibinin �al��t��� �irketten veya kurumdan alaca��, genel m�d�r veya �irket sahibi taraf�ndan imzalanm�� tavsiye mektubu, (varsa) �irketin tescil ve vergi sertifikalar�n�n as�l kopyalar� ve yerel Ticaret Odas�ndan al�nacak sertifika gereklidir.

Not: Yetkili Birim, Devlet Komisyonlar�, Bakanl�klar, �l veya Belediye Y�netimleri veya devletin yetki vermi� oldu�u �irket, kurum veya kurulu�lar anlam�na gelmektedir.

L Vizesi: �in'e aile ziyareti veya di�er �zel ama�larla gelen yabanc�lara verilir. Ba�vuru sahibinin �inli e�ini ziyaret etmesi i�in, evlilik kay�t belgesi gereklidir. Ba�vuru sahibinin di�er �inli akrabalar�n� ziyaret etmesi i�in, ba�vuru sahibinin �in'deki akrabalar�ndan alaca�� davet mektubu ve akrabal�k ili�kisinin noter tasdiki gereklidir. Ba�vuru sahibinin �in'de �al��an veya ��renim g�ren yabanc� akrabalar�n� veya i� arkada�lar�n� ziyaret etmesi i�in, ev sahibi taraf�ndan imzalanm�� bir davet mektubu, ev sahibinin �in'deki �irketi veya kurumundan al�nacak bir istihdam/��renim sertifikas� ve ev sahibinin �in �kamet �zni belgesinin as�l kopyas� gereklidir. Yukar�da belirtilen baz� dok�manlar�n noter taraf�ndan tasdik edilmesi ve �in Halk Cumhuriyeti D��i�leri Bakanl��� taraf�ndan tevsik edilmesi istenebilir.

Ba�vuru sahibinin �in'deki seyahat masraflar�n� kar��layabilmesi i�in gereken mali imkanlara sahip oldu�unu kan�tlamas� gerekir, ve �in'den ayr�ld�ktan sonra gidilen �lke/b�lge i�in al�nan u�ak, tren veya gemi biletleri gerekli g�r�ld���nde istenebilir.

Not: L Vizesi i�in gezme ama�l� bireysel ba�vurular kabul edilmeyecektir, sadece 5 ve daha fazla ki�iden olu�an bir turist grubu, yetkili bir turizm acentesi arac�l���yla grup vizesine ba�vurabilir.

G Vizesi: �in �zerinden transit ge�i� yapan yabanc�lara verilir. Ba�vuru sahiplerinin gidecekleri �lkeler/b�lgelere ili�kin vizeleri veya davet mektuplar�n�, ve ge�erli biletlerini g�stermeleri gereklidir.

Not: G Vizesi i�in �oklu giri� yoktur, maksimum giri� say�s� �ifttir.

C Vizesi: Uluslararas� hizmet veren tren, u�ak ve gemi personeline ve bakmakla y�k�ml� olduklar� ki�ilere verilir. C Vizesine ba�vuru i�in, iki h�k�met aras�ndaki ikili anla�malar veya �in taraf�n�n d�zenlemeleri uyar�nca ilgili dok�manlar gereklidir.

J-1 Vizesi: �in'de ikamet eden yabanc� muhabirlere verilir.

J-2 Vizesi: Haber bildirme g�reviyle �in'e k�sa ziyarette bulunan yabanc� muhabirlere verilir. J-1 ve J-2 vizelerine ba�vuranlar�n, yetkili �in otoriteleri taraf�ndan ��kar�lm�� bir sertifika sunmalar� istenir.

Yukar�da belirtilen dok�manlar� sa�laman�n yan� s�ra, ba�vuru sahibinin sorulan sorular� yan�tlamas� ve a�a��daki formaliteleri yerine getirmesi gerekir.

3.�in Halk Cumhuriyeti Hong Kong �zel Y�netim B�lgesi (HKSAR) i�in Vize Ba�vurusu

HKSAR'a i� veya turizm ama�l� giden, herhangi bir t�rde ge�erli T�rk pasaportuna sahip T�rk vatanda�lar�, �� aya kadar HKSAR'da vizesiz kalabilirler.

Not: E�er bir T�rk vatanda�� HKSAR'dan �in'in di�er b�lgelerine do�ru yolculu�una devam etmeyi planl�yorsa, �in vizesine ihtiyac� vard�r.

4.Vize Ba�vuru Y�ntem ve Yerleri

Ba�vuru sahipleri �ahsen veya bir temsilci arac�l���yla vize ba�vurusunda bulunabilir. Temsilci arac�l���yla ba�vuru yap�ld���nda, ba�vuru formunun ba�vuru sahibi taraf�ndan �ahsen imzalanm�� olmas� gereklidir, ve gerekli g�r�ld���nde ba�vuru sahibinin B�y�kel�ili�e �ahsen gelmesi istenebilir. Postayla yap�lan ba�vurular kabul edilmemektedir ve bu ba�vurular reddedilecektir.

Bu b�y�kel�ilik, ikametgahlar� veya �al��ma yerleri a�a��daki T�rk �ehirlerinde olan ba�vuru sahipleri taraf�ndan yap�lan ba�vurular� kabul etmemektedir: �stanbul, Tekirda�, Kocaeli, Bursa, Bal�kesir, �anakkale, �zmir, Manisa, Edirne, K�rklareli. Bu �ehirlerde bulunan ba�vuru sahipleri, vize ba�vurular�n� �stanbul'da yer alan �in Ba�konsoloslu�una yapabilirler.

Vizeye ili�kin kal�� s�resi, giri� say�s� ve ge�erlilik s�resi Konsolosluk Yetkilileri taraf�ndan kararla�t�r�l�r.

Konsolosluk Yetkilileri, �in kanun ve y�netmeliklerine uygun olmayan vize ba�vurular�n� reddetme, veya verilmi� olan vizeleri iptal etme yetkisine sahiptir.

5.Vize �creti

Giri� Say�s�

�cret (ABD$)

Tek

25

�ift

35

6 ay ge�erli �ok giri�

50 

Bir y�l ge�erli �ok giri�

75

Grup vizesi ki�i ba�� 

20

Grup vizesi ekspres �creti ki�i ba�� 

10 

Not: �cretler sadece ABD Dolar� $ cinsindendir.

6.��lem S�resi

Bir vize i�in normal i�lem s�resi, ba�vuru tarihinden sonra en az d�rt i� g�n�d�r. Ba�vuru sahipleri, a��klama sa�layabilirlerse h�zland�r�lm�� hizmet talep edebilirler. Ba�vuru sahibinin talebine dair ko�ullara ba�l� olarak, h�zland�r�lm�� hizmet ayarlanabilir. �ki kategori bulunmaktad�r: A, Ekstra-ekspres hizmet---saat 12:00'den �nce ba�vuru verildi�inde, pasaport ayn� g�n saat 16:30'dan sonra 30 ABD $ h�zland�rma �creti ile al�n�r; B, Ekspres hizmet----20 ABD $ ile saat 16:30'dan sonra ikinci ve ���nc� i� g�n� al�n�r.

7.�al��ma Saatleri

09:30- 12:00 Pazartesi, Sal� ve Per�embe

�in Resmi Tatillerinde kapal�d�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040